Commit b2281cf5 authored by Toomas Mölder's avatar Toomas Mölder
Browse files

Sõnastuse parandused

parent e63ce22c
......@@ -14,7 +14,7 @@
"p4": "Värskeim kataloogi versioon <a href=\"{{jsonUrl}}\" target=\"_blank\">JSON kujul</a>",
"p5": "Kasutajatugi: <a href=\"mailto:help@ria.ee\">help@ria.ee</a>"
},
"moreSubsystems": "Mõned alamsüsteemid ei ole kuvatud seoses näitamise lehekülje pikkuse piiranguga. Selleks, et näha rohkem alamsüsteeme, palun muutke pikkuse piirangut või otsige alamsüsteemi või teenuse nime järgi.",
"moreSubsystems": "Kõiki alamsüsteeme ei kuvatud seoses alamsüsteemide arvu piiranguga. Selleks, et näha rohkem alamsüsteeme, palun muutke määrangut 'Alamsüsteeme lehel' või otsige alamsüsteemi või teenuse nime järgi.",
"showAll": "Näita kõiki alamsüsteeme",
"selectInstance": "Vali X-tee keskkond",
"selectVersion": "Vali kataloogi versiooni",
......@@ -23,7 +23,7 @@
"search": {
"searchFilters": "Otsingu filtrid",
"nameFilter": "Filtreeri nime järgi",
"limit": "lehekülje pikkuse piirang",
"limit": "Alamsüsteeme lehel",
"nonEmpty": "Näita vaid teenusepakkujaid",
"allOption": "Kõik"
},
......@@ -36,7 +36,7 @@
"statusError": "Viga",
"statusWsdlError": "Viga WSDL'i laadimisel või töötlemisel",
"statusWsdlTimeout": "WSDL'i laadimine aegus",
"statusWsdlSkipped": "Eelneva aegumise tõttu pole WSDL kättesaadav",
"statusWsdlSkipped": "WSDL'i ei leatud eelneva aegumise tõttu",
"allSystemsBtn": "Näita kõiki alamsüsteeme",
"statusErrorInfo": "Alamsüsteem ei ole ligipääsetav RIA monitooringu turvaserveri poolt või ilmnes päringu tegemisel muu viga.",
"statusEmptyInfo": "Alamsüsteem ei oma X-tee teenuseid.",
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment