Commit 4f8faec4 authored by Vitali Stupin's avatar Vitali Stupin
Browse files

Merge pull request #16 in XTSS/xtss-catalogue from develop to release

* commit '645d0025':
  statusWsdlSkipped: leatud => laetud
parents 28d11099 645d0025
......@@ -36,7 +36,7 @@
"statusError": "Viga",
"statusWsdlError": "Viga WSDL'i laadimisel või töötlemisel",
"statusWsdlTimeout": "WSDL'i laadimine aegus",
"statusWsdlSkipped": "WSDL'i ei leatud eelneva aegumise tõttu",
"statusWsdlSkipped": "WSDL'i ei laetud eelneva aegumise tõttu",
"allSystemsBtn": "Näita kõiki alamsüsteeme",
"statusErrorInfo": "Alamsüsteem ei ole ligipääsetav RIA monitooringu turvaserveri poolt või ilmnes päringu tegemisel muu viga.",
"statusEmptyInfo": "Alamsüsteem ei oma X-tee teenuseid.",
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment