Merge branch 'aug_lopp_seis' into 'develop'

Aug lopp seis

Closes SKAP-1416, SKAP-1284, SKAP-1422, SKAPM-217, SKAPM-315, SKAP-1400, SKAP-1424, SKAU-104, SKAU-103, SKAU-117, SKAP-1314, SKAP-1075, SKAP-964, SKAU-126, SKAU-122, SKAU-156, SKAU-157, SKAP-1223, SKAPM-261, SKAP-1442, SKAP-1443, SKAU-158, SKAP-1487, SKAP-1452, SKAP-1093, SKAP-967, SKAU-105, SKAU-100, SKAP-1286, SKAU-75, SKAP-1004, SKAPM-262, SKAU-95, SKAP-1014, SKAU-74, SKAPM-211, SKAU-69, SKAU-67, SKAP-940, SKAU-91, SKAU-88, SKAU-36, SKAP-941, SKAP-747, SKAPM-234, SKAU-72, SKAU-51, and SKAPM-20

See merge request RIA/angular-common-ui!1
3 jobs for TEHIK