Commit 01c592ee authored by Pearu Sarv's avatar Pearu Sarv
Browse files

Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into feature/TEIS-2349

parents b93ae6af 9185a707
......@@ -4,9 +4,9 @@
</span>
</teis-form-row-details>
<teis-form-row-details [label]="'number_of_drivers' | translate">
<teis-form-row-details [label]="'inspection_type' | translate">
<span class="font-weight-bold">
{{ itemsDetails.numberOfDrivers || '-' }}
{{ itemsDetails.inspectionType?.name || '-' }}
</span>
</teis-form-row-details>
......@@ -16,9 +16,9 @@
</span>
</teis-form-row-details>
<teis-form-row-details [label]="'inspection_type' | translate">
<teis-form-row-details [label]="'number_of_drivers' | translate">
<span class="font-weight-bold">
{{ itemsDetails.inspectionType?.name || '-' }}
{{ itemsDetails.numberOfDrivers || '-' }}
</span>
</teis-form-row-details>
......
......@@ -1076,7 +1076,7 @@
"upload_risk_assessment": "Iseteeninduse väliselt esitatud riskianalüüsi saab üles laadida ettevõtte konto lehel EN",
"deleting_last_file_risk_assessment_removed": "Riskianalüüsi viimase faili kustutamisega kustatatakse ka riskianalüüs. EN",
"upper_limit_too_low": "Mõõdetava näitaja ülempiir peab olema suurem alampiirist EN",
"save_chat": "Salvesta väljavõte EN",
"save_chat": "Save the statement",
"topics": "Teemad EN",
"no_topics": "Kontrolliteemad puuduvad EN",
"source": "Allikas: EN",
......@@ -1087,7 +1087,7 @@
"inspected_numbers": "Kontrollitud arvud EN",
"drivers_inspections_not_found": "Sõidukijuhtide kontrolli andmed puuduvad EN",
"drivers_inspections_violations_none_added": "Ühtegi kõrvalekallet pole lisatud EN",
"download_file": "Laadi alla fail EN",
"download_file": "Download the file",
"drivers_violation_type": "Rikkumise liik EN",
"justification": "Põhjendus EN",
"drivers_violations_not_found": "Kõrvalekallete andmed puuduvad EN",
......
......@@ -1170,8 +1170,8 @@
"sum_error_GOODS": "Veose veo arvud peavad võrduma tasulise veo ja oma tarbeks veo arvude summaga ",
"sum_error_PASSENGERS": "Sõitjate veo arvud peavad võrduma tasulise veo ja oma tarbeks veo arvude summaga ",
"controlled_period": "Kontrollitud ajavahemik",
"number_of_drivers": "Juhtide arv kontrollitud ettevõttes",
"number_of_vehicles": "Sõidukite arv kontrollitud ettevõttes",
"number_of_drivers": "Juhtide arv ettevõttes",
"number_of_vehicles": "Sõidukite arv ettevõttes",
"inspection_type": "Kontrolli tüüp",
"misdemeanor_ref_number": "Väärteomenetluse viitenumber",
"edit_infringement_status_error": "Kõvalekalde staatuse muutmine ebaõnnestus"
......
......@@ -1076,7 +1076,7 @@
"upload_risk_assessment": "Iseteeninduse väliselt esitatud riskianalüüsi saab üles laadida ettevõtte konto lehel RU",
"deleting_last_file_risk_assessment_removed": "Riskianalüüsi viimase faili kustutamisega kustatatakse ka riskianalüüs. RU",
"upper_limit_too_low": "Mõõdetava näitaja ülempiir peab olema suurem alampiirist RU",
"save_chat": "Salvesta väljavõte RU",
"save_chat": "Сохранить выписку",
"topics": "Teemad RU",
"no_topics": "Kontrolliteemad puuduvad RU",
"source": "Allikas: RU",
......@@ -1087,7 +1087,7 @@
"inspected_numbers": "Kontrollitud arvud RU",
"drivers_inspections_not_found": "Sõidukijuhtide kontrolli andmed puuduvad RU",
"drivers_inspections_violations_none_added": "Ühtegi kõrvalekallet pole lisatud RU",
"download_file": "Laadi alla fail RU",
"download_file": "Загрузить файл",
"drivers_violation_type": "Rikkumise liik RU",
"justification": "Põhjendus RU",
"drivers_violations_not_found": "Kõrvalekallete andmed puuduvad RU",
......
......@@ -14,12 +14,12 @@
"home": "Home",
"initial_date": "Initial date",
"labour_inspectorate": "Labour Inspectorate",
"landing_listitem_1": "<a href=\"https://intra.ti.ee/?page=pub_list_dynobj&desktop=10005&tid=97020\" target=\"_blank\">Tööinspektsiooni dokumendiregistri avalik liides</a> (kõik registreeritud dokumendid, va need, mis on avalikustatud tööelu infosüsteemi dokumendiregistri avaliku liidese kaudu) (<a href=\"https://www.ti.ee/est/organisatsioon-kontaktid/tooinspektsioon/dokumendiregister/\" target=\"_blank\">juhend</a>) EN",
"landing_listitem_2": "<a href=\"home/violationActs\">Tööelu infosüsteemi dokumendiregistri avalik liides</a> (kui järelevalve on läbi viidud Tööinspektsiooni iseteeninduse kaudu). EN",
"landing_text_1": "Tööinspektsiooni dokumendiregistri kaudu tagatakse juurdepääs registreeritud dokumentidele, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut. Tööinspektsioon kasutab kahte infosüsteemi, millest tulenevalt avalikustab Tööinspektsioon registreeritud dokumendid ühes kahest registrist: EN",
"landing_text_2": " Registreeritud dokumentidega tutvumiseks klõpsake registri nimetusel ja seejärel saate vajalikku dokumenti otsida. EN",
"landing_text_3": "Kui soovite dokumentide otsimisel abi, siis palun pöörduge Tööinspektsiooni poole e-posti aadressil <a href=\"mailto:ti@ti.ee\">ti@ti.ee</a>. EN",
"landing_title": "Registreeritud dokumentide avalikustamine EN",
"landing_listitem_1": "<a href=\"https://intra.ti.ee/?page=pub_list_dynobj&desktop=10005&tid=97020\" target=\"_blank\">Public interface of the document register of the Labour Inspectorate</a> (all registered documents, except those that have been disclosed through the public interface of the document register of the Working Life Portal). (<a href=\"https://www.ti.ee/est/organisatsioon-kontaktid/tooinspektsioon/dokumendiregister/\" target=\"_blank\">Instructions</a>)",
"landing_listitem_2": "<a href=\"home/violationActs\">Public interface of the document register of the Working Life Portal</a> (if supervision was carried out through the self-service environment of the Labour Inspectorate).",
"landing_text_1": "Access to registered documents to which no access restrictions apply is ensured through the document register of the Labour Inspectorate. The Labour Inspectorate uses two information systems, therefore the Labour Inspectorate publishes registered documents in one of two registers: ",
"landing_text_2": "To view the registered documents, click on the name of the register and then search for the required document.",
"landing_text_3": "If you need help searching for documents, please contact the Labour Inspectorate at the e-mail address <a href=\"mailto:ti@ti.ee\">ti@ti.ee</a>.",
"landing_title": "Disclosure of registered documents",
"language": "Language",
"main_phone_number": "Information",
"menu": "Menu",
......@@ -45,8 +45,8 @@
"useage_guide_link": "https://www.ti.ee/sites/default/files/iseteenindus/ti_iseteeninduse_kasutusjuhend_en.pdf",
"faq": "Frequently asked questions",
"faq_link": "https://www.ti.ee/en/node/11110",
"default_opendata_title": "Tööinspektsiooni avalikud dokumendid EN",
"default_opendata_title": "Public documents of the Labour Inspectorate",
"support_phone_number": "Helpline",
"ti_logo_alt": "Labour Inspectorate logo",
"link_to_self_service_label": "Sisene iseteenindusse EN"
"link_to_self_service_label": "Enter the self-service environment"
}
\ No newline at end of file
......@@ -14,7 +14,7 @@
"home": "Avaleht",
"initial_date": "Väljastamise kuupäev",
"labour_inspectorate": "Tööinspektsioon",
"landing_listitem_1": "<a href=\"https://intra.ti.ee/?page=pub_list_dynobj&desktop=10005&tid=97020\" target=\"_blank\">Tööinspektsiooni dokumendiregistri avalik liides</a> (kõik registreeritud dokumendid, va need, mis on avalikustatud tööelu infosüsteemi dokumendiregistri avaliku liidese kaudu) (<a href=\"https://www.ti.ee/est/organisatsioon-kontaktid/tooinspektsioon/dokumendiregister/\" target=\"_blank\">juhend</a>)",
"landing_listitem_1": "<a href=\"https://intra.ti.ee/?page=pub_list_dynobj&desktop=10005&tid=97020\" target=\"_blank\">Tööinspektsiooni dokumendiregistri avalik liides</a> (kõik registreeritud dokumendid, va need, mis on avalikustatud tööelu infosüsteemi dokumendiregistri avaliku liidese kaudu). (<a href=\"https://www.ti.ee/est/organisatsioon-kontaktid/tooinspektsioon/dokumendiregister/\" target=\"_blank\">juhend</a>)",
"landing_listitem_2": "<a href=\"home/violationActs\">Tööelu infosüsteemi dokumendiregistri avalik liides</a> (kui järelevalve on läbi viidud Tööinspektsiooni iseteeninduse kaudu).",
"landing_text_1": "Tööinspektsiooni dokumendiregistri kaudu tagatakse juurdepääs registreeritud dokumentidele, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut. Tööinspektsioon kasutab kahte infosüsteemi, millest tulenevalt avalikustab Tööinspektsioon registreeritud dokumendid ühes kahest registrist:",
"landing_text_2": " Registreeritud dokumentidega tutvumiseks klõpsake registri nimetusel ja seejärel saate vajalikku dokumenti otsida.",
......
......@@ -14,12 +14,12 @@
"home": "Главная",
"initial_date": "Дата издания",
"labour_inspectorate": "Инспекция труда",
"landing_listitem_1": "<a href=\"https://intra.ti.ee/?page=pub_list_dynobj&desktop=10005&tid=97020\" target=\"_blank\">Tööinspektsiooni dokumendiregistri avalik liides</a> (kõik registreeritud dokumendid, va need, mis on avalikustatud tööelu infosüsteemi dokumendiregistri avaliku liidese kaudu) (<a href=\"https://www.ti.ee/est/organisatsioon-kontaktid/tooinspektsioon/dokumendiregister/\" target=\"_blank\">juhend</a>) RU",
"landing_listitem_2": "<a href=\"home/violationActs\">Tööelu infosüsteemi dokumendiregistri avalik liides</a> (kui järelevalve on läbi viidud Tööinspektsiooni iseteeninduse kaudu). RU",
"landing_text_1": "Tööinspektsiooni dokumendiregistri kaudu tagatakse juurdepääs registreeritud dokumentidele, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut. Tööinspektsioon kasutab kahte infosüsteemi, millest tulenevalt avalikustab Tööinspektsioon registreeritud dokumendid ühes kahest registrist: RU",
"landing_text_2": " Registreeritud dokumentidega tutvumiseks klõpsake registri nimetusel ja seejärel saate vajalikku dokumenti otsida. RU",
"landing_text_3": "Kui soovite dokumentide otsimisel abi, siis palun pöörduge Tööinspektsiooni poole e-posti aadressil <a href=\"mailto:ti@ti.ee\">ti@ti.ee</a>. RU",
"landing_title": "Registreeritud dokumentide avalikustamine RU",
"landing_listitem_1": "<a href=\"https://intra.ti.ee/?page=pub_list_dynobj&desktop=10005&tid=97020\" target=\"_blank\">Публичный интерфейс регистра документов Инспекции труда</a> (все зарегистрированные документы, кроме тех, которые доступны через публичный интерфейс TEIS). (<a href=\"https://www.ti.ee/est/organisatsioon-kontaktid/tooinspektsioon/dokumendiregister/\" target=\"_blank\">Инструкция</a>)",
"landing_listitem_2": "<a href=\"home/violationActs\">Публичный интерфейс регистра документов TEIS</a> (если надзор осуществлялся через систему самообслуживания Инспекции труда).",
"landing_text_1": "Через регистр документов Инспекции труда обеспечивается доступ к зарегистрированным документам, не имеющим ограничений по доступу. Инспекция труда использует две информационные системы и публикует зарегистрированные документы в одном из двух регистров: ",
"landing_text_2": "Для ознакомления с зарегистрированными документами нажмите на название регистра, после чего можно найти нужный документ.",
"landing_text_3": "Если вам нужна помощь в поиске документов, обратитесь в Инспекцию труда по адресу <a href=\"mailto:ti@ti.ee\">ti@ti.ee</a>.",
"landing_title": "Раскрытие зарегистрированных документов",
"language": "Язык",
"main_phone_number": "Инфотелефон",
"menu": "Меню",
......@@ -45,8 +45,8 @@
"useage_guide_link": "https://www.ti.ee/sites/default/files/iseteenindus/ti_iseteeninduse_kasutusjuhend_ru.pdf",
"faq": "Часто задаваемые вопросы",
"faq_link": "https://www.ti.ee/ru/node/11111",
"default_opendata_title": "Tööinspektsiooni avalikud dokumendid RU",
"default_opendata_title": "Публичные документы Инспекции труда",
"support_phone_number": "Техническая поддержка",
"ti_logo_alt": "Инспекции труда логотип",
"link_to_self_service_label": "Sisene iseteenindusse RU"
"link_to_self_service_label": "Войти в самообслуживание"
}
\ No newline at end of file
......@@ -4,18 +4,18 @@
"403": "No required rights of use.",
"404": "Data object does not exist.",
"409": "This operation has already been performed. Work is in progress. Please wait.",
"413": "File is too large.",
"415": "Faililaiend ei ole lubatud (EN)",
"500": "Unexpected system error.",
"501": "Funktsiooni kasutamine ei ole veel lubatud. (EN) ",
"413": "The file is too large",
"415": "File extension not allowed",
"500": "An unknown error occurred",
"501": "This feature is not yet enabled",
"CHOOSE_AN_OPTION": "Select an option from the drop-down menu",
"COMPANYDETAILSFROMAR_1001": "A technical error occurred upon requesting company information from the commercial register.",
"COMPANYFROMAR_1001": "A technical error occurred upon searching for the company in the commercial register.",
"COMPANYREPRESENTATIVESFROMAR_1001": "A technical error occurred in the commercial register upon requesting company representatives.",
"EMPLOYEESFROMTOR_1001": "A technical error occurred upon requesting company employees from the employment register",
"EMPLOYERSFROMTOR_1001": "A technical error occurred upon requesting employers from the employment register.",
"FILES_1001": "Faili ei saa alla laadida, sest fail on kontrollimata. EN",
"FILES_1002": "Faili ei saa alla laadida, sest faili kontrollmisel leiti viirus. EN",
"FILES_1001": "The file could not be downloaded because the file is unverified",
"FILES_1002": "The file could not be downloaded because a virus was detected in scanning the file",
"GETEMTAKCHANGESFROMEMTAKIS_1001": "A technical error occurred upon requesting the EMTAK codes from the EMTAK information system.",
"LOCATIONSFROMTOR_1001": "A technical error occurred upon requesting places of business from the employment register.",
"LOCATIONS_1001": "This place of business has already been added to the company.",
......
......@@ -4,18 +4,18 @@
"403": "Отсутствуют необходимые права пользователя.",
"404": "Объект данных не существует.",
"409": "Это действие уже было выполнено один раз. Работа не была завершена. Пожалуйста, подождите.",
"413": "File is too large. (RU)",
"415": "Faililaiend ei ole lubatud (RU)",
"500": "Неожиданная системная ошибка",
"501": "Funktsiooni kasutamine ei ole veel lubatud. (RU)",
"413": "Файл слишком велик",
"415": "Недопустимое расширение файла",
"500": "Произошла неопознанная ошибка",
"501": "Пользование функцией еще не разрешено",
"CHOOSE_AN_OPTION": "Сделайте выбор в ниспадающем меню.",
"COMPANYDETAILSFROMAR_1001": "При отправке запроса о данных компании в Коммерческий регистр возникла техническая ошибка. ",
"COMPANYFROMAR_1001": "При поиске компании в Коммерческом регистре возникла техническая ошибка. ",
"COMPANYREPRESENTATIVESFROMAR_1001": "При отправке запроса о представителях компании возникла техническая ошибка в Коммерческом регистре. ",
"EMPLOYEESFROMTOR_1001": "При отправке запроса о работниках компании в Регистр трудоустройства возникла техническая ошибка. ",
"EMPLOYERSFROMTOR_1001": "При отправке запроса о работодателях в Регистр трудоустройства возникла техническая ошибка. ",
"FILES_1001": "Faili ei saa alla laadida, sest fail on kontrollimata. RU",
"FILES_1002": "Faili ei saa alla laadida, sest faili kontrollmisel leiti viirus. RU",
"FILES_1001": "Невозможно загрузить файл, потому что он не проверен",
"FILES_1002": "Невозможно загрузить файл, потому что при проверке в нем обнаружен вирус",
"GETEMTAKCHANGESFROMEMTAKIS_1001": "При отправке запроса относительно кодов EMTAK в инфосистему EMTAK возникла техническая ошибка.",
"LOCATIONSFROMTOR_1001": "При отправке запроса о местах деятельности компании в Регистр трудоустройства возникла техническая ошибка. ",
"LOCATIONS_1001": "Данное место работы уже добавлено для данной компании. ",
......
......@@ -309,7 +309,7 @@
"look_all": "View all",
"no_in_progress_risk_assessments": "There are no risk assessments in progress",
"related_business_types": "Activities associated with the type of business",
"related_business_types_description": "Juhul, kui sinu ettevõttes toimub lisaks põhitegevusele ka muid tegevusi, siis saad need märkida siin. EN",
"related_business_types_description": "If your company is engaged in other activities in addition to the main activity, you can indicate them here.",
"last_changed": "Last edited",
"risk_assessment_in_progress": "Incomplete",
"additional_risk_factors": "Additional risk factors",
......@@ -319,16 +319,16 @@
"add_custom_risk_factor": "Describe the risk yourself",
"delete_risk_assessment_question_title": "Deleting risk assessment",
"delete_risk_assessment_question": "Are you sure you want to delete the risk assessment?",
"archive_risk_assessment_question_title": "Riskianalüüsi arhiveerimine EN",
"archive_risk_assessment_question": "Kas oled kindel, et soovid arhiveerida riskianalüüsi <strong>{{title}}</strong>?<br>Arhiveeritud riskianalüüsi on võimalik hiljem taastada. EN",
"restore_risk_assessment_question_title": "Riskianalüüsi taastamine EN",
"restore_risk_assessment_question": "Kas oled kindel, et soovid muuta uuesti kehtivaks riskianalüüsi <strong>{{title}}</strong>? EN",
"archive_risk_assessment_success": "Riskianalüüs edukalt arhiveeritud EN",
"restore_risk_assessment_success": "Riskianalüüs edukalt taastatud EN",
"archive_risk_assessment_question_title": "Archive the risk assessment",
"archive_risk_assessment_question": "Are you sure you want to archive the risk assessment <strong>{{title}}</strong>?<br> An archived risk assessment can be restored later. ",
"restore_risk_assessment_question_title": "Restore the risk assessment",
"restore_risk_assessment_question": "Are you sure you want to restore the validity of the risk assessment <strong>{{title}}</strong>?",
"archive_risk_assessment_success": "Risk assessment successfully archived",
"restore_risk_assessment_success": "Risk assessment successfully restored",
"risk_assessment_deleted": "Risk assessment has been deleted",
"risk_assessment_company_type_missing": "None (settings changed)",
"summary": "Summary",
"restore": "Taasta EN",
"restore": "Restore",
"exists": "Occurs",
"no_notifications": "You do not have any notifications",
"company_missing_risk_assessment": "Your company doesn't have a risk assesment yet.",
......@@ -377,7 +377,7 @@
"manage_access": "Manage access rights",
"start_new": "+ Start new",
"archive": "Archive",
"archive_noun": "Arhiiv EN",
"archive_noun": "Archive",
"no_confirmed_risk_assessments": "There are no valid risk assessments",
"risk_assessment_introduction_content_copy_mode": "Here you can start a new risk assesment based on the current risk assesment in your company. Previously assessed risks and measures are already present in the tool. You can edit or add them.",
"ti_logo_alt": "Labour Inspectorate logo",
......@@ -513,16 +513,16 @@
"action_plan_no_risk_statements_evaluation_intro": "Very good! You have done a great job – you have identified the dangers of your company’s work environment and assessed if measures are already in place to mitigate them. It seems that all remedies for the selected threats were already in place, so you can move on from this step.",
"action_plan_delete_task_title": "Deleting an action",
"action_plan_delete_task_question": "Are you sure you wish to delete the action?",
"use_of_data": "Andmete kasutus EN",
"action": "Tegevus EN",
"no_audit_logs": "Tegevusi ei leitud EN",
"save_chat": "Salvesta väljavõte EN",
"use_of_data": "Use of data",
"action": "Activity",
"no_audit_logs": "No activities found",
"save_chat": "Save the statement",
"drivers_inspections": "Sõidukijuhid EN",
"drivers_inspections_violations": "Kõrvalekalded EN",
"inspected_numbers": "Kontrollitud arvud EN",
"drivers_inspections_not_found": "Sõidukijuhtide kontrolli andmed puuduvad EN",
"drivers_inspections_violations_none_added": "Ühtegi kõrvalekallet pole lisatud EN",
"download_file": "Laadi alla fail EN",
"download_file": "Download the file",
"drivers_violation_type": "Rikkumise liik EN",
"justification": "Põhjendus EN",
"drivers_violations_not_found": "Kõrvalekallete andmed puuduvad EN",
......
......@@ -309,7 +309,7 @@
"look_all": "Посмотреть все",
"no_in_progress_risk_assessments": "Нет начатых анализов рисков",
"related_business_types": "Действия, сопутствующие типу предпринимательства",
"related_business_types_description": "Juhul, kui sinu ettevõttes toimub lisaks põhitegevusele ka muid tegevusi, siis saad need märkida siin. RU",
"related_business_types_description": "Если в вашей компании, помимо основной деятельности, ведется и другая, ее можно указать здесь.",
"last_changed": "Последние изменения",
"risk_assessment_in_progress": "Начатые",
"additional_risk_factors": "Дополнительные факторы опасности",
......@@ -319,16 +319,16 @@
"add_custom_risk_factor": "Опишите опасность сами",
"delete_risk_assessment_question_title": "Удаление анализа рисков",
"delete_risk_assessment_question": "Вы уверены, что хотите удалить анализ рисков?",
"archive_risk_assessment_question_title": "Riskianalüüsi arhiveerimine RU",
"archive_risk_assessment_question": "Kas oled kindel, et soovid arhiveerida riskianalüüsi <strong>{{title}}</strong>?<br>Arhiveeritud riskianalüüsi on võimalik hiljem taastada. RU",
"restore_risk_assessment_question_title": "Riskianalüüsi taastamine RU",
"restore_risk_assessment_question": "Kas oled kindel, et soovid muuta uuesti kehtivaks riskianalüüsi <strong>{{title}}</strong>? RU",
"archive_risk_assessment_success": "Riskianalüüs edukalt arhiveeritud RU",
"restore_risk_assessment_success": "Riskianalüüs edukalt taastatud RU",
"archive_risk_assessment_question_title": "Архивирование анализа рисков",
"archive_risk_assessment_question": "Вы уверены, что хотите заархивировать анализ рисков <strong>{{title}}</strong>?<br>Заархивированный анализ рисков можно потом разархивировать. ",
"restore_risk_assessment_question_title": "Разархивирование анализа рисков",
"restore_risk_assessment_question": "Вы уверены, что хотите сделать актуальным анализ рисков <strong>{{title}}</strong>?",
"archive_risk_assessment_success": "Анализ рисков успешно заархивирован",
"restore_risk_assessment_success": "Анализ рисков успешно разархивирован",
"risk_assessment_deleted": "Анализ рисков удален",
"risk_assessment_company_type_missing": "Отсутствует (настройки изменены)",
"summary": "Заключение",
"restore": "Taasta RU",
"restore": "Разархивировать",
"exists": "Представляет",
"no_notifications": "Для вас нет ни одного сообщения",
"company_missing_risk_assessment": "На вашем предприятии еще нет анализа рисков.",
......@@ -377,7 +377,7 @@
"manage_access": "Управление доступом",
"start_new": "+ Начать новый",
"archive": "Архивировать",
"archive_noun": "Arhiiv RU",
"archive_noun": "Архив",
"no_confirmed_risk_assessments": "Нет действующих анализов рисков",
"risk_assessment_introduction_content_copy_mode": "Здесь вы можете начать новый анализ рисков, основанный на текущем анализе рисков. Ранее оцененные опасности и меры уже присутствуют в инструменте. Вы можете редактировать или добавлять их.",
"ti_logo_alt": "Инспекции труда логотип",
......@@ -513,16 +513,16 @@
"action_plan_no_risk_statements_evaluation_intro": "Очень хорошо! Вы проделали большую работу – выявили опасности рабочей среды на своем предприятии и оценили, используются ли уже меры для снижения этих опасностей или нет. Кажется, что в отношении выбранных опасностей все меры уже используются, таким образом, вы можете двигаться дальше.",
"action_plan_delete_task_title": "Удаление действия",
"action_plan_delete_task_question": "Вы уверены, что желаете удалить действие?",
"use_of_data": "Andmete kasutus RU",
"action": "Tegevus RU",
"no_audit_logs": "Tegevusi ei leitud RU",
"save_chat": "Salvesta väljavõte RU",
"use_of_data": "Использование данных",
"action": "Деятельность",
"no_audit_logs": "Деятельность не найдена",
"save_chat": "Сохранить выписку",
"drivers_inspections": "Sõidukijuhid RU",
"drivers_inspections_violations": "Kõrvalekalded RU",
"inspected_numbers": "Kontrollitud arvud RU",
"drivers_inspections_not_found": "Sõidukijuhtide kontrolli andmed puuduvad RU",
"drivers_inspections_violations_none_added": "Ühtegi kõrvalekallet pole lisatud RU",
"download_file": "Laadi alla fail RU",
"download_file": "Загрузить файл",
"drivers_violation_type": "Rikkumise liik RU",
"justification": "Põhjendus RU",
"drivers_violations_not_found": "Kõrvalekallete andmed puuduvad RU",
......
......@@ -4,10 +4,10 @@
"403": "No required rights of use.",
"404": "Data object does not exist.",
"409": "This operation has already been performed. Work is in progress. Please wait.",
"413": "File is too large.",
"415": "Faililaiend ei ole lubatud (EN)",
"500": "Unexpected system error.",
"501": "Funktsiooni kasutamine ei ole veel lubatud. (EN) ",
"413": "The file is too large",
"415": "File extension not allowed",
"500": "An unknown error occurred",
"501": "This feature is not yet enabled",
"CHOOSE_AN_OPTION": "Select an option from the drop-down menu",
"COMPANYDETAILSFROMAR_1001": "A technical error occurred upon requesting information about the company from the commercial register.",
"COMPANYFROMAR_1001": "A technical error occurred upon searching for the company in the commercial register.",
......@@ -15,8 +15,8 @@
"EMPLOYEESFROMTOR_1001": "A technical error occurred upon requesting information about the employees of the company from the employment register.",
"EMPLOYERSFROMTOR_1001": "A technical error occurred upon requesting information about the employers from the employment register.",
"FILE_NOT_PDF": "Not a PDF file",
"FILES_1001": "Faili ei saa alla laadida, sest fail on kontrollimata. (EN)",
"FILES_1002": "Faili ei saa alla laadida, sest faili kontrollmisel leiti viirus. (EN)",
"FILES_1001": "The file could not be downloaded because the file is unverified",
"FILES_1002": "The file could not be downloaded because a virus was detected in scanning the file",
"GETEMTAKCHANGESFROMEMTAKIS_1001": "A technical error occurred upon requesting EMTAK codes from the EMTAK information system.",
"LOCATIONSFROMTOR_1001": "A technical error occurred upon requesting information about the places of business of the company from the employment register.",
"LOCATIONS_1001": "This place of business has already been added to the company.",
......@@ -36,7 +36,7 @@
"REPRESENTATIVES_1021": "The representative of a place of business and the place of business are not associated with the same company.",
"REPRESENTATIVES_1022": "This role does not allow assigning a place of business to a representative of a place of business.",
"REQUEST_ID": "Error code",
"RISK_ASSESSMENT_1001": "Riskianalüüsiga seotav tegevuse tüüp peab olema kasutusel. (EN)",
"RISK_ASSESSMENT_1002": "Riskianalüüsil peab olema 1 peamine tegevuse tüüp. (EN)",
"RISK_ASSESSMENT_4001": "Riskianalüüs peab olema süsteemis läbi viidav. (EN)"
"RISK_ASSESSMENT_1001": "The type of activity associated with the risk assessment must be in use.",
"RISK_ASSESSMENT_1002": "The risk assessment must have 1 main type of activity.",
"RISK_ASSESSMENT_4001": "It must be possible to carry out the risk assessment in the system."
}
......@@ -4,10 +4,10 @@
"403": "Отсутствуют необходимые права пользователя.",
"404": "Объект данных не существует.",
"409": "Это действие уже было выполнено один раз. Работа не была завершена. Пожалуйста, подождите.",
"413": "File is too large. (RU)",
"415": "Faililaiend ei ole lubatud (RU)",
"500": "Неожиданная системная ошибка",
"501": "Funktsiooni kasutamine ei ole veel lubatud. (RU)",
"413": "Файл слишком велик",
"415": "Недопустимое расширение файла",
"500": "Произошла неопознанная ошибка",
"501": "Пользование функцией еще не разрешено",
"CHOOSE_AN_OPTION": "Сделайте выбор в ниспадающем меню.",
"COMPANYDETAILSFROMAR_1001": "При запросе данных о компании в Коммерческом регистре произошла техническая ошибка.",
"COMPANYFROMAR_1001": "При поиске компании в Коммерческом регистре произошла техническая ошибка.",
......@@ -15,8 +15,8 @@
"EMPLOYEESFROMTOR_1001": "При запросе данных о работниках компании в Регистре трудоустройства произошла техническая ошибка.",
"EMPLOYERSFROMTOR_1001": "При запросе данных о работодателях в Регистре трудоустройства произошла техническая ошибка.",
"FILE_NOT_PDF": "Это не PDF-файл",
"FILES_1001": "Faili ei saa alla laadida, sest fail on kontrollimata. (RU)",
"FILES_1002": "Faili ei saa alla laadida, sest faili kontrollmisel leiti viirus. (RU)",
"FILES_1001": "Невозможно загрузить файл, потому что он не проверен",
"FILES_1002": "Невозможно загрузить файл, потому что при проверке в нем обнаружен вирус",
"GETEMTAKCHANGESFROMEMTAKIS_1001": "При запросе кодов EMTAK в инфосистеме EMTAK произошла техническая ошибка.",
"LOCATIONSFROMTOR_1001": "При запросе данных о местах работы компании в Регистре трудоустройства произошла техническая ошибка.",
"LOCATIONS_1001": "Это место работы уже было добавлено для компании.",
......@@ -36,7 +36,7 @@
"REPRESENTATIVES_1021": "Представитель и место работы TK не связаны с одной и той же компанией.",
"REPRESENTATIVES_1022": "В отношении роли невозможно назначить для представителя TK место работы.",
"REQUEST_ID": "Признак ошибки",
"RISK_ASSESSMENT_1001": "Riskianalüüsiga seotav tegevuse tüüp peab olema kasutusel. (RU)",
"RISK_ASSESSMENT_1002": "Riskianalüüsil peab olema 1 peamine tegevuse tüüp. (RU)",
"RISK_ASSESSMENT_4001": "Riskianalüüs peab olema süsteemis läbi viidav. (RU)"
"RISK_ASSESSMENT_1001": "Связанный с анализом рисков вид деятельности должен быть актуален.",
"RISK_ASSESSMENT_1002": "У анализа рисков должен быть один главный вид деятельности.",
"RISK_ASSESSMENT_4001": "Анализ рисков должен проводиться по системе."
}
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment