Commit ef1261f5 authored by Enriko Käsper's avatar Enriko Käsper
Browse files

Merge branch 'develop' into 'master'

Release: merge 'develop' into 'master' created by Enriko Käsper

See merge request teis/common-api-gateway!182
parents c0a755bc b538efc6
......@@ -6,8 +6,6 @@ import ee.sm.ti.teis.commongateway.riskassessments.riskfactordetails.request.Ass
import ee.sm.ti.teis.gatewaycommon.controller.TeisBaseController;
import ee.sm.ti.teis.servicerequest.RequestMetaDTO;
import io.swagger.annotations.ApiOperation;
import io.swagger.annotations.ApiResponse;
import io.swagger.annotations.ApiResponses;
import lombok.RequiredArgsConstructor;
import org.springframework.web.bind.annotation.*;
......@@ -21,10 +19,6 @@ public class RiskFactorDetailsAssessmentController extends TeisBaseController {
private final RiskFactorDetailsAssessmentProcessingService service;
@ApiOperation(value = "${teis.api.risk-assessments.risk-factor-details.assess}", response = AssessedRiskFactorDetailsAssessmentPublicDto.class)
@ApiResponses(value = {
@ApiResponse(code = 400, message = "Sisend ei vasta nõuetele."),
@ApiResponse(code = 403, message = "Kasutajal puudub nõutav privileeg."),
@ApiResponse(code = 404, message = "Sisendis viidatud objekti ei eksisteeri.")})
@PatchMapping("{id}/assessment")
public AssessedRiskFactorDetailsAssessmentPublicDto assess(@PathVariable UUID id,
@RequestBody AssessRiskFactorDetailAssessmentPublicDto dto,
......
......@@ -9,6 +9,7 @@ import org.springframework.amqp.rabbit.core.RabbitTemplate;
import org.springframework.stereotype.Service;
@Service
@Deprecated(since = "1.19.0-SNAPSHOT", forRemoval = true)
@RequiredArgsConstructor
public class RiskFactorDetailsAssessmentProcessingService {
......
......@@ -7,8 +7,6 @@ import ee.sm.ti.teis.commongateway.riskassessments.riskindicatorvalue.request.Up
import ee.sm.ti.teis.gatewaycommon.controller.TeisBaseController;
import ee.sm.ti.teis.servicerequest.RequestMetaDTO;
import io.swagger.annotations.ApiOperation;
import io.swagger.annotations.ApiResponse;
import io.swagger.annotations.ApiResponses;
import lombok.RequiredArgsConstructor;
import org.springframework.web.bind.annotation.*;
......@@ -22,10 +20,6 @@ public class RiskIndicatorValueController extends TeisBaseController {
private final RiskIndicatorValueProcessingService service;
@ApiOperation(value = "${teis.api.risk-assessments.risk-indicator-value.create}", response = RiskIndicatorValuePublicDto.class)
@ApiResponses(value = {
@ApiResponse(code = 400, message = "Sisend ei vasta nõuetele."),
@ApiResponse(code = 403, message = "Kasutajal puudub nõutav privileeg."),
@ApiResponse(code = 404, message = "Sisendis viidatud objekti ei eksisteeri")})
@PostMapping
public RiskIndicatorValuePublicDto create(@RequestBody RiskIndicatorValuePublicDto dto, RequestMetaDTO requestMetaDTO) {
CreateRiskIndicatorValuePublicRequest request = new CreateRiskIndicatorValuePublicRequest();
......@@ -35,10 +29,6 @@ public class RiskIndicatorValueController extends TeisBaseController {
}
@ApiOperation(value = "${teis.api.risk-assessments.risk-indicator-value.update}", response = RiskIndicatorValuePublicDto.class)
@ApiResponses(value = {
@ApiResponse(code = 400, message = "Sisend ei vasta nõuetele."),
@ApiResponse(code = 403, message = "Kasutajal puudub nõutav privileeg."),
@ApiResponse(code = 404, message = "Sisendis viidatud objekti ei eksisteeri")})
@PutMapping("{id}")
public RiskIndicatorValuePublicDto update(@PathVariable UUID id, @RequestBody RiskIndicatorValuePublicDto dto, RequestMetaDTO requestMetaDTO) {
UpdateRiskIndicatorValuePublicRequest request = new UpdateRiskIndicatorValuePublicRequest();
......@@ -49,10 +39,6 @@ public class RiskIndicatorValueController extends TeisBaseController {
}
@ApiOperation(value = "${teis.api.risk-assessments.risk-indicator-value.delete}")
@ApiResponses(value = {
@ApiResponse(code = 400, message = "Sisend ei vasta nõuetele."),
@ApiResponse(code = 403, message = "Kasutajal puudub nõutav privileeg või ei ole õigust muuta seda riskianalüüsi."),
@ApiResponse(code = 404, message = "Mõõdetava näitaja väärtuse andmeobjekti ei leitud.")})
@DeleteMapping("{id}")
public void delete(@PathVariable UUID id, RequestMetaDTO requestMetaDTO) {
DeleteRiskIndicatorValuePublicRequest request = new DeleteRiskIndicatorValuePublicRequest();
......
......@@ -13,6 +13,7 @@ import org.springframework.amqp.rabbit.core.RabbitTemplate;
import org.springframework.stereotype.Service;
@Service
@Deprecated(since = "1.19.0-SNAPSHOT", forRemoval = true)
@RequiredArgsConstructor
public class RiskIndicatorValueProcessingService {
......
......@@ -5,8 +5,6 @@ import ee.sm.ti.teis.commongateway.riskassessments.riskstatementassessment.reque
import ee.sm.ti.teis.gatewaycommon.controller.TeisBaseController;
import ee.sm.ti.teis.servicerequest.RequestMetaDTO;
import io.swagger.annotations.ApiOperation;
import io.swagger.annotations.ApiResponse;
import io.swagger.annotations.ApiResponses;
import lombok.RequiredArgsConstructor;
import org.springframework.web.bind.annotation.*;
......@@ -21,10 +19,6 @@ public class RiskStatementAssessmentController extends TeisBaseController {
@ApiOperation(value = "${teis.api.risk-assessments.risk-statement-assessment.patch}",
response = RiskStatementAssessmentPublicDto.class)
@ApiResponses(value = {
@ApiResponse(code = 400, message = "Sisendi parameetrid ei vasta nõuetele"),
@ApiResponse(code = 403, message = "Kasutajal ei ole õigust andmeobjekti pärida"),
@ApiResponse(code = 404, message = "Sisendis esitatud andmetega objekti ei eksisteeri")})
@PatchMapping("{id}/assessment")
public RiskStatementAssessmentPublicDto update(@PathVariable UUID id,
@RequestBody RiskStatementAssessmentPublicDto dto,
......@@ -38,10 +32,6 @@ public class RiskStatementAssessmentController extends TeisBaseController {
@ApiOperation(value = "${teis.api.risk-assessments.risk-statement-assessment.create}",
response = RiskStatementAssessmentPublicDto.class)
@ApiResponses(value = {
@ApiResponse(code = 400, message = "Sisendi parameetrid ei vasta nõuetele"),
@ApiResponse(code = 403, message = "Kasutajal ei ole õigust andmeobjekti pärida"),
@ApiResponse(code = 404, message = "Sisendis esitatud andmetega objekti ei eksisteeri")})
@PostMapping
public RiskStatementAssessmentPublicDto create(@RequestBody CreateRiskStatementAssessmentPublicDto dto,
RequestMetaDTO requestMetaDTO) {
......@@ -52,10 +42,6 @@ public class RiskStatementAssessmentController extends TeisBaseController {
}
@ApiOperation(value = "${teis.api.risk-assessments.risk-statement-assessment.delete}")
@ApiResponses(value = {
@ApiResponse(code = 400, message = "Sisendi parameetrid ei vasta nõuetele"),
@ApiResponse(code = 403, message = "Kasutajal ei ole õigust andmeobjekti pärida"),
@ApiResponse(code = 404, message = "Sisendis esitatud andmetega objekti ei eksisteeri")})
@DeleteMapping("{id}")
public void delete(@PathVariable UUID id, RequestMetaDTO requestMetaDTO) {
DeleteRiskStatementAssessmentPublicRequest request = new DeleteRiskStatementAssessmentPublicRequest();
......@@ -66,10 +52,6 @@ public class RiskStatementAssessmentController extends TeisBaseController {
@ApiOperation(value = "${teis.api.risk-assessments.risk-statement-assessment.patch-description}",
response = RiskStatementAssessmentPublicDto.class)
@ApiResponses(value = {
@ApiResponse(code = 400, message = "Sisendi parameetrid ei vasta nõuetele"),
@ApiResponse(code = 403, message = "Kasutajal ei ole õigust andmeobjekti pärida"),
@ApiResponse(code = 404, message = "Sisendis esitatud andmetega objekti ei eksisteeri")})
@PatchMapping("{id}/description")
public RiskStatementAssessmentPublicDto updateDescription(@PathVariable UUID id,
@RequestBody PatchRiskStatementAssessmentDescriptionPublicDto dto,
......@@ -83,10 +65,6 @@ public class RiskStatementAssessmentController extends TeisBaseController {
@ApiOperation(value = "${teis.api.risk-assessments.risk-statement-assessment.patch-action}",
response = RiskStatementAssessmentActionPublicDto.class)
@ApiResponses(value = {
@ApiResponse(code = 400, message = "Sisendi parameetrid ei vasta nõuetele"),
@ApiResponse(code = 403, message = "Kasutajal puudub nõutav privileeg või õigus seda riskianalüüsi muuta"),
@ApiResponse(code = 404, message = "Riski maandamise meetme hinnangu andmeobjekti ei leitud")})
@PatchMapping("{id}/action")
public RiskStatementAssessmentActionPublicDto updateAction(@PathVariable UUID id,
@RequestBody UpdateRiskStatementAssessmentActionPublicDto dto, RequestMetaDTO requestMetaDTO) {
......@@ -96,4 +74,17 @@ public class RiskStatementAssessmentController extends TeisBaseController {
return service.updateAction(request);
}
@ApiOperation(value = "${teis.api.risk-assessments.risk-statement-assessment.update-task-status}",
response = RiskStatementAssessmentActionPublicDto.class)
@PatchMapping("{id}/task-status")
public RiskStatementAssessmentActionPublicDto updateTaskStatus(@PathVariable UUID id,
@RequestBody UpdateRiskStatementAssessmentTaskStatusDto dto, RequestMetaDTO requestMetaDTO) {
UpdateRiskStatementAssessmentTaskStatusRequest request = new UpdateRiskStatementAssessmentTaskStatusRequest();
dto.setId(id);
request.setPayload(dto, requestMetaDTO);
return service.updateTaskStatus(request);
}
}
......@@ -10,6 +10,7 @@ import org.springframework.amqp.rabbit.core.RabbitTemplate;
import org.springframework.stereotype.Service;
@Service
@Deprecated(since = "1.19.0-SNAPSHOT", forRemoval = true)
@RequiredArgsConstructor
public class RiskStatementAssessmentProcessingService {
......@@ -65,4 +66,14 @@ public class RiskStatementAssessmentProcessingService {
throw new NoResponseFromRabbitException(request.getRequestMetaDTO().getRequestId());
}
public RiskStatementAssessmentActionPublicDto updateTaskStatus(UpdateRiskStatementAssessmentTaskStatusRequest request) {
UpdateRiskStatementAssessmentTaskStatusResponse response =
(UpdateRiskStatementAssessmentTaskStatusResponse) gwRabbitTemplate.convertSendAndReceive(request.routingKey(), request);
if (response != null) {
return response.processResponse();
}
throw new NoResponseFromRabbitException(request.getRequestMetaDTO().getRequestId());
}
}
......@@ -2,7 +2,9 @@ package ee.sm.ti.teis.commongateway.role;
import ee.sm.ti.teis.gatewaycommon.controller.TeisBaseController;
import ee.sm.ti.teis.servicerequest.RequestMetaDTO;
import io.swagger.annotations.*;
import io.swagger.annotations.ApiImplicitParam;
import io.swagger.annotations.ApiImplicitParams;
import io.swagger.annotations.ApiOperation;
import lombok.RequiredArgsConstructor;
import org.springframework.web.bind.annotation.*;
......@@ -18,7 +20,6 @@ public class RoleController extends TeisBaseController {
private final RoleProcessingService service;
@ApiOperation(value = "${teis.api.messages.get-role}", response = String.class)
@ApiResponses(value = {@ApiResponse(code = 404, message = "Sisendis esitatud andmetega rolli ei eksisteeri")})
@ApiImplicitParams(@ApiImplicitParam(name = "id", value = "${teis.api.messages.get-role-default-id}"))
@GetMapping("role-definitions/{id}")
public RoleDefinitionPublicDto getRole(@PathVariable UUID id, RequestMetaDTO requestMetaDTO) {
......
......@@ -9,6 +9,7 @@ import java.util.List;
import java.util.Set;
@Service
@Deprecated(since = "1.19.0-SNAPSHOT", forRemoval = true)
@RequiredArgsConstructor
public class RoleProcessingService {
......
......@@ -14,6 +14,7 @@ import org.springframework.stereotype.Service;
import java.util.List;
@Service
@Deprecated(since = "1.19.0-SNAPSHOT", forRemoval = true)
@RequiredArgsConstructor
public class PrivilegeProcessingService {
......
......@@ -10,6 +10,7 @@ import org.springframework.stereotype.Service;
import java.util.List;
@Service
@Deprecated(since = "1.19.0-SNAPSHOT", forRemoval = true)
@RequiredArgsConstructor
public class AuthProcessingService {
......
......@@ -3,7 +3,9 @@ package ee.sm.ti.teis.commongateway.security.auth;
import ee.sm.ti.teis.commongateway.auth.OAuthToken;
import ee.sm.ti.teis.gatewaycommon.controller.TeisBaseController;
import ee.sm.ti.teis.servicerequest.RequestMetaDTO;
import io.swagger.annotations.*;
import io.swagger.annotations.Api;
import io.swagger.annotations.ApiOperation;
import io.swagger.annotations.ApiParam;
import lombok.RequiredArgsConstructor;
import org.springframework.http.MediaType;
import org.springframework.web.bind.annotation.*;
......@@ -24,8 +26,6 @@ public class AuthPublicController extends TeisBaseController {
}
@ApiOperation(value = "${teis.api.messages.auth-token}", response = String.class)
@ApiResponses(value = {@ApiResponse(code = 200, message = "Tagastatakse nii access_token, kui refreshToken ja nende eluajad."),
@ApiResponse(code = 400, message = "Sisendparameetrid on vigased.")})
@PostMapping(value = "/public/auth/token", produces = MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE,
consumes = MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE)
@ResponseBody
......@@ -37,7 +37,6 @@ public class AuthPublicController extends TeisBaseController {
}
@ApiOperation(value = "${teis.api.messages.logout}")
@ApiResponses(value = {@ApiResponse(code = 400, message = "Sisendparameetrid on vigased.")})
@PostMapping(value = "/public/auth/logout", produces = MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE,
consumes = MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE)
@ResponseBody
......
......@@ -7,8 +7,6 @@ import ee.sm.ti.teis.gatewaycommon.controller.TeisBaseController;
import ee.sm.ti.teis.servicerequest.RequestMetaDTO;
import io.swagger.annotations.Api;
import io.swagger.annotations.ApiOperation;
import io.swagger.annotations.ApiResponse;
import io.swagger.annotations.ApiResponses;
import lombok.RequiredArgsConstructor;
import org.springframework.context.annotation.Profile;
import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;
......@@ -30,8 +28,6 @@ public class AuthMockController extends TeisBaseController {
private final MockAuthService mockAuthService;
@ApiOperation(value = "${teis.api.messages.post-mock-auth}", response = String.class)
@ApiResponses(value = {@ApiResponse(code = 200, message = "Mock autentimine õnnestus."),
@ApiResponse(code = 404, message = "Sisendis esitatud andmetega isikut või riiki ei eksisteeri.")})
@PostMapping(value = "/public/mock/auth")
public MockAuthResponse authenticate(@Valid @RequestBody MockUserLoginRequest mockUser,
RequestMetaDTO requestMetaDTO) {
......@@ -39,8 +35,6 @@ public class AuthMockController extends TeisBaseController {
}
@ApiOperation(value = "${teis.api.messages.post-mock-office-auth}", response = String.class)
@ApiResponses(value = {@ApiResponse(code = 200, message = "Mock autentimine õnnestus."),
@ApiResponse(code = 404, message = "Sisendis esitatud andmetega isikut või riiki ei eksisteeri.")})
@PostMapping(value = "/public/mock/office/auth")
public MockAuthResponse authenticateOfficeUser(@Valid @RequestBody MockUserLoginRequest mockUser) {
return mockAuthService.createOfficeMockAuthResponse(mockUser);
......
......@@ -9,6 +9,7 @@ import org.springframework.amqp.rabbit.core.RabbitTemplate;
import org.springframework.stereotype.Service;
@Service
@Deprecated(since = "1.19.0-SNAPSHOT", forRemoval = true)
@RequiredArgsConstructor
public class SigningProcessingService {
......
......@@ -5,8 +5,6 @@ import ee.sm.ti.teis.commongateway.signing.request.SignExistingFileRequest;
import ee.sm.ti.teis.gatewaycommon.controller.TeisBaseController;
import ee.sm.ti.teis.servicerequest.RequestMetaDTO;
import io.swagger.annotations.ApiOperation;
import io.swagger.annotations.ApiResponse;
import io.swagger.annotations.ApiResponses;
import lombok.RequiredArgsConstructor;
import org.springframework.context.annotation.Profile;
import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable;
......@@ -26,9 +24,6 @@ public class SigningTestController extends TeisBaseController {
private final SigningProcessingService service;
@ApiOperation(value = "${teis.api.signings.sign-file-by-id}", response = FileMetadataDto.class)
@ApiResponses(value = {
@ApiResponse(code = 400, message = "Sisendi parameetrid ei vasta nõuetele"),
@ApiResponse(code = 404, message = "Sisendis esitatud andmetega objekti ei eksisteeri")})
@PostMapping("sign-file/{fileId}")
public FileMetadataDto signFile(@PathVariable("fileId") UUID fileId,
RequestMetaDTO requestMetaDTO, HttpServletResponse response) {
......
......@@ -6,8 +6,6 @@ import ee.sm.ti.teis.commongateway.tasks.task.request.TasksRequest;
import ee.sm.ti.teis.gatewaycommon.controller.TeisBaseController;
import ee.sm.ti.teis.servicerequest.RequestMetaDTO;
import io.swagger.annotations.ApiOperation;
import io.swagger.annotations.ApiResponse;
import io.swagger.annotations.ApiResponses;
import lombok.RequiredArgsConstructor;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
......@@ -23,9 +21,6 @@ public class TaskController extends TeisBaseController {
private final TaskProcessingService service;
@ApiOperation(value = "${teis.api.messages.task.get-tasks}", response = TaskDto.class)
@ApiResponses(value = {
@ApiResponse(code = 400, message = "Sisendi parameetrid ei vasta nõuetele"),
@ApiResponse(code = 404, message = "Sisendis esitatud andmetega objekti ei eksisteeri")})
@GetMapping
public List<TaskDto> getTasks(TaskQueryDto dto, RequestMetaDTO requestMetaDTO) {
TasksRequest request = new TasksRequest();
......
......@@ -17,6 +17,7 @@ import org.springframework.stereotype.Service;
import java.util.List;
@Service
@Deprecated(since = "1.19.0-SNAPSHOT", forRemoval = true)
@RequiredArgsConstructor
public class TaskProcessingService {
......
......@@ -7,8 +7,6 @@ import ee.sm.ti.teis.commongateway.tasks.task.request.DeleteTaskRequest;
import ee.sm.ti.teis.gatewaycommon.controller.TeisBaseController;
import ee.sm.ti.teis.servicerequest.RequestMetaDTO;
import io.swagger.annotations.ApiOperation;
import io.swagger.annotations.ApiResponse;
import io.swagger.annotations.ApiResponses;
import lombok.RequiredArgsConstructor;
import org.springframework.context.annotation.Profile;
import org.springframework.web.bind.annotation.*;
......@@ -22,9 +20,6 @@ public class TaskTestController extends TeisBaseController {
private final TaskProcessingService service;
@ApiOperation(value = "${teis.api.messages.task.post-task}", response = TaskDto.class)
@ApiResponses(value = {
@ApiResponse(code = 400, message = "Sisendi parameetrid ei vasta nõuetele"),
@ApiResponse(code = 404, message = "Sisendis esitatud andmetega objekti ei eksisteeri")})
@PostMapping
public TaskDto create(@RequestBody TaskDto dto, RequestMetaDTO requestMetaDTO) {
CreateTaskRequest request = new CreateTaskRequest();
......@@ -34,9 +29,6 @@ public class TaskTestController extends TeisBaseController {
}
@ApiOperation(value = "${teis.api.messages.task.delete-task}")
@ApiResponses(value = {
@ApiResponse(code = 400, message = "Sisendi parameetrid ei vasta nõuetele"),
@ApiResponse(code = 404, message = "Sisendis esitatud andmetega objekti ei eksisteeri")})
@DeleteMapping
public void delete(TaskRequestParamDto dto, RequestMetaDTO requestMetaDTO) {
DeleteTaskRequest request = new DeleteTaskRequest();
......
......@@ -7,8 +7,6 @@ import ee.sm.ti.teis.commongateway.tasks.task.dto.TasksDto;
import ee.sm.ti.teis.gatewaycommon.controller.TeisBaseController;
import ee.sm.ti.teis.servicerequest.RequestMetaDTO;
import io.swagger.annotations.ApiOperation;
import io.swagger.annotations.ApiResponse;
import io.swagger.annotations.ApiResponses;
import lombok.RequiredArgsConstructor;
import org.springframework.web.bind.annotation.*;
......@@ -22,9 +20,6 @@ public class TaskActionPlanController extends TeisBaseController {
private final TaskActionPlanProcessingService service;
@ApiOperation(value = "${teis.api.messages.task.action-plan.post}", response = TaskDto.class)
@ApiResponses(value = {
@ApiResponse(code = 400, message = "Sisend ei vasta nõuetele"),
@ApiResponse(code = 404, message = "Kasutajal puudub vajalik privileeg")})
@PostMapping("action-plans")
public TaskDto create(@RequestBody TaskActionPlanDto dto, RequestMetaDTO requestMetaDTO) {
CreateTaskActionPlanRequest request = new CreateTaskActionPlanRequest();
......@@ -34,10 +29,6 @@ public class TaskActionPlanController extends TeisBaseController {
}
@ApiOperation(value = "${teis.api.messages.task.action-plan.delete}", response = TaskDto.class)
@ApiResponses(value = {
@ApiResponse(code = 400, message = "Sisend ei vasta nõuetele"),
@ApiResponse(code = 403, message = "Kasutajal puudub nõutav privileeg."),
@ApiResponse(code = 404, message = "Sisendis viidatud ülesannet ei eksisteeri.")})
@DeleteMapping("{id}/action-plans")
public void delete(@PathVariable UUID id, RequestMetaDTO requestMetaDTO) {
DeleteTaskActionPlanRequest request = new DeleteTaskActionPlanRequest();
......@@ -47,10 +38,6 @@ public class TaskActionPlanController extends TeisBaseController {
}
@ApiOperation(value = "${teis.api.messages.task.action-plan.put}", response = TaskDto.class)
@ApiResponses(value = {
@ApiResponse(code = 400, message = "Sisend ei vasta nõuetele"),
@ApiResponse(code = 403, message = "Kasutajal puudub õigus ülesannet muuta"),
@ApiResponse(code = 404, message = "Sisendis viidatud ülesannet ei eksisteeri")})
@PutMapping("{id}/action-plans")
public TaskDto update(@PathVariable UUID id, @RequestBody UpdateTaskActionPlanDto dto, RequestMetaDTO requestMetaDTO) {
UpdateTaskActionPlanRequest request = new UpdateTaskActionPlanRequest();
......@@ -61,9 +48,6 @@ public class TaskActionPlanController extends TeisBaseController {
}
@ApiOperation(value = "${teis.api.messages.task.action-plan.get-task-action-plans}", response = TasksDto.class)
@ApiResponses(value = {
@ApiResponse(code = 400, message = "Sisend ei vasta nõuetele"),
@ApiResponse(code = 403, message = "Kasutajal puudub vajalik kasutusõigus")})
@GetMapping("action-plans")
public TasksDto getTaskActionPlans(GetTaskActionPlansDto dto, RequestMetaDTO requestMetaDTO) {
GetTaskActionPlansRequest request = new GetTaskActionPlansRequest();
......@@ -73,10 +57,6 @@ public class TaskActionPlanController extends TeisBaseController {
}
@ApiOperation(value = "${teis.api.messages.task.action-plan.update-status}", response = TaskDto.class)
@ApiResponses(value = {
@ApiResponse(code = 400, message = "Sisend ei vasta nõuetele"),
@ApiResponse(code = 403, message = "Kasutajal puudub õigus ülesannet muuta"),
@ApiResponse(code = 404, message = "Sisendis viidatud ülesannet ei eksisteeri")})
@PatchMapping("{id}/action-plans/status")
public TaskDto updateStatus(@PathVariable UUID id, @RequestBody UpdateTaskActionPlanStatusDto dto, RequestMetaDTO requestMetaDTO) {
UpdateTaskActionPlanStatusRequest request = new UpdateTaskActionPlanStatusRequest();
......@@ -87,8 +67,6 @@ public class TaskActionPlanController extends TeisBaseController {
}
@ApiOperation(value = "${teis.api.messages.task.action-plan.get-references}", response = TaskReferencesDto.class)
@ApiResponses(value = {
@ApiResponse(code = 403, message = "Kasutajal puudub vajalik kasutusõigus")})
@GetMapping("action-plans/references")
public TaskReferencesDto getTaskReferences(RequestMetaDTO requestMetaDTO){
GetTaskReferencesRequest request = new GetTaskReferencesRequest();
......@@ -99,8 +77,6 @@ public class TaskActionPlanController extends TeisBaseController {
@ApiOperation(value = "${teis.api.messages.task.action-plan.get-responsible-persons}", response = TaskResponsiblePersonsDto.class)
@ApiResponses(value = {
@ApiResponse(code = 403, message = "Kasutajal puudub vajalik kasutusõigus")})
@GetMapping("action-plans/responsible-persons")
public TaskResponsiblePersonsDto getTaskResponsiblePersons(RequestMetaDTO requestMetaDTO){
GetTaskResponsiblePersonsRequest request = new GetTaskResponsiblePersonsRequest();
......
......@@ -12,6 +12,7 @@ import org.springframework.amqp.rabbit.core.RabbitTemplate;
import org.springframework.stereotype.Service;
@Service
@Deprecated(since = "1.19.0-SNAPSHOT", forRemoval = true)
@RequiredArgsConstructor
public class TaskActionPlanProcessingService {
......
......@@ -10,6 +10,7 @@ import org.springframework.amqp.rabbit.core.RabbitTemplate;
import org.springframework.stereotype.Service;
@Service
@Deprecated(since = "1.19.0-SNAPSHOT", forRemoval = true)
@RequiredArgsConstructor
public class TaskAssigneeProcessingService {
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment