Commit ef1261f5 authored by Enriko Käsper's avatar Enriko Käsper
Browse files

Merge branch 'develop' into 'master'

Release: merge 'develop' into 'master' created by Enriko Käsper

See merge request teis/common-api-gateway!182
parents c0a755bc b538efc6
......@@ -2,7 +2,9 @@ package ee.sm.ti.teis.commongateway.location;
import ee.sm.ti.teis.gatewaycommon.controller.TeisBaseController;
import ee.sm.ti.teis.servicerequest.RequestMetaDTO;
import io.swagger.annotations.*;
import io.swagger.annotations.ApiImplicitParam;
import io.swagger.annotations.ApiImplicitParams;
import io.swagger.annotations.ApiOperation;
import lombok.RequiredArgsConstructor;
import org.springframework.web.bind.annotation.*;
......@@ -17,8 +19,6 @@ public class LocationController extends TeisBaseController {
private final LocationProcessingService service;
@ApiOperation(value = "${teis.api.messages.get-location}", response = LocationDto.class)
@ApiResponses(value = {
@ApiResponse(code = 404, message = "Sisendis esitatud andmetega tegevuskohta ei eksisteeri")})
@ApiImplicitParams(
@ApiImplicitParam(name = "id", value = "${teis.api.messages.get-location-id}"))
@GetMapping("{id}")
......@@ -30,8 +30,6 @@ public class LocationController extends TeisBaseController {
}
@ApiOperation(value = "${teis.api.messages.get-location}", response = LocationDto.class)
@ApiResponses(value = {
@ApiResponse(code = 404, message = "Sisendis esitatud andmetega tegevuskohti ei eksisteeri")})
@ApiImplicitParams(
@ApiImplicitParam(name = "employerId", value = "${teis.api.messages.get-location-employerId}"))
@GetMapping
......@@ -43,9 +41,6 @@ public class LocationController extends TeisBaseController {
}
@ApiOperation(value = "${teis.api.messages.post-location}", response = LocationDto.class)
@ApiResponses(value = {
@ApiResponse(code = 404, message = "Sisendis viidatud isikut ei eksisteeri."),
@ApiResponse(code = 400, message = "Sisend ei vasta nõuetele (puuduvad kohustuslikud väärtused).")})
@PostMapping
public LocationDto create(@RequestBody LocationDto location, RequestMetaDTO requestMetaDTO) {
CreateLocationRequest request = new CreateLocationRequest();
......@@ -55,9 +50,6 @@ public class LocationController extends TeisBaseController {
}
@ApiOperation(value = "${teis.api.messages.put-location}", response = LocationDto.class)
@ApiResponses(value = {
@ApiResponse(code = 404, message = "Sisendis viidatud isikut ei eksisteeri."),
@ApiResponse(code = 400, message = "Sisend ei vasta nõuetele (puuduvad kohustuslikud väärtused).")})
@ApiImplicitParams(
@ApiImplicitParam(name = "id", value = "${teis.api.messages.put-location-id}", required = true))
@PutMapping("{id}")
......@@ -70,8 +62,6 @@ public class LocationController extends TeisBaseController {
}
@ApiOperation(value = "${teis.api.messages.delete-location}")
@ApiResponses(value = {
@ApiResponse(code = 404, message = "Sisendis esitatud andmetega tegevuskohta ei eksisteeri")})
@ApiImplicitParams(
@ApiImplicitParam(name = "id", value = "${teis.api.messages.delete-location-id}"))
@DeleteMapping("{id}")
......@@ -83,9 +73,6 @@ public class LocationController extends TeisBaseController {
}
@ApiOperation(value = "${teis.api.messages.post-locations}")
@ApiResponses(value = {
@ApiResponse(code = 404, message = "Sisendis viidatud isikut ei eksisteeri."),
@ApiResponse(code = 400, message = "Sisend ei vasta nõuetele (puuduvad kohustuslikud väärtused).")})
@ApiImplicitParams(
@ApiImplicitParam(name = "employerId", value = "${teis.api.messages.post-locations-employerId}"))
@PostMapping(path = "fromTor/{employerId}")
......
......@@ -9,6 +9,7 @@ import org.springframework.stereotype.Service;
import java.util.List;
@Service
@Deprecated(since = "1.19.0-SNAPSHOT", forRemoval = true)
@Slf4j
@RequiredArgsConstructor
public class LocationProcessingService {
......
......@@ -9,8 +9,6 @@ import ee.sm.ti.teis.commongateway.messages.message.request.MessagesRequest.Para
import ee.sm.ti.teis.gatewaycommon.controller.TeisBaseController;
import ee.sm.ti.teis.servicerequest.RequestMetaDTO;
import io.swagger.annotations.ApiOperation;
import io.swagger.annotations.ApiResponse;
import io.swagger.annotations.ApiResponses;
import lombok.RequiredArgsConstructor;
import org.springframework.web.bind.annotation.*;
......@@ -25,8 +23,6 @@ public class MessageController extends TeisBaseController {
private final MessageProcessingService service;
@ApiOperation(value = "${teis.api.messages.message.get-messages}", response = MessageDto.class)
@ApiResponses(value = {
@ApiResponse(code = 400, message = "Sisendi parameetrid ei vasta nõuetele")})
@GetMapping(value = "{dataObjectId}")
public List<MessageDto> getMessages(@PathVariable UUID dataObjectId, @RequestParam(required = false) String contextType,
RequestMetaDTO requestMetaDTO) {
......@@ -37,10 +33,6 @@ public class MessageController extends TeisBaseController {
}
@ApiOperation(value = "${teis.api.messages.message.patch-message}", response = MessageDto.class)
@ApiResponses(value = {
@ApiResponse(code = 400, message = "Sisendi parameetrid ei vasta nõuetele"),
@ApiResponse(code = 403, message = "Kasutajal ei ole õigust andmeobjekti pärida"),
@ApiResponse(code = 404, message = "Sisendis esitatud andmetega objekti ei eksisteeri")})
@PatchMapping("{id}")
public MessageDto patch(@PathVariable UUID id, @RequestBody PatchMessageDto dto, RequestMetaDTO requestMetaDTO) {
PatchMessageRequest request = new PatchMessageRequest();
......@@ -51,10 +43,6 @@ public class MessageController extends TeisBaseController {
}
@ApiOperation(value = "${teis.api.messages.message.post-message}", response = MessageDto.class)
@ApiResponses(value = {
@ApiResponse(code = 400, message = "Sisendi parameetrid ei vasta nõuetele"),
@ApiResponse(code = 403, message = "Kasutajal ei ole õigust andmeobjekti pärida"),
@ApiResponse(code = 404, message = "Sisendis esitatud andmetega objekti ei eksisteeri")})
@PostMapping
public MessageDto create(@RequestBody CreateMessageDto dto, RequestMetaDTO requestMetaDTO) {
CreateMessageRequest request = new CreateMessageRequest();
......@@ -64,10 +52,6 @@ public class MessageController extends TeisBaseController {
}
@ApiOperation(value = "${teis.api.messages.message.delete-message}")
@ApiResponses(value = {
@ApiResponse(code = 400, message = "Sisendi parameetrid ei vasta nõuetele"),
@ApiResponse(code = 403, message = "Kasutajal ei ole õigust andmeobjekti pärida"),
@ApiResponse(code = 404, message = "Sisendis esitatud andmetega objekti ei eksisteeri")})
@DeleteMapping(value = "{id}")
public void delete(@PathVariable UUID id, RequestMetaDTO requestMetaDTO) {
DeleteMessageRequest request = new DeleteMessageRequest();
......@@ -77,8 +61,6 @@ public class MessageController extends TeisBaseController {
}
@ApiOperation(value = "${teis.api.messages.message.get-messages-by-addressee}", response = MessageWithEmployerDto.class)
@ApiResponses(value = {
@ApiResponse(code = 400, message = "Sisendi parameetrid ei vasta nõuetele")})
@GetMapping(value = "/by-addressee")
public List<MessageWithEmployerDto> getMessagesByAddressee(
@RequestParam(value = "employerId", required = false) UUID employerId,
......
......@@ -14,6 +14,7 @@ import org.springframework.stereotype.Service;
import java.util.List;
@Service
@Deprecated(since = "1.19.0-SNAPSHOT", forRemoval = true)
@RequiredArgsConstructor
public class MessageProcessingService {
......
......@@ -6,8 +6,6 @@ import ee.sm.ti.teis.commongateway.messages.message.request.MessageRequest;
import ee.sm.ti.teis.gatewaycommon.controller.TeisBaseController;
import ee.sm.ti.teis.servicerequest.RequestMetaDTO;
import io.swagger.annotations.ApiOperation;
import io.swagger.annotations.ApiResponse;
import io.swagger.annotations.ApiResponses;
import lombok.RequiredArgsConstructor;
import org.springframework.context.annotation.Profile;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
......@@ -26,9 +24,6 @@ public class MessageTestController extends TeisBaseController {
private final MessageProcessingService service;
@ApiOperation(value = "${teis.api.messages.message.get-message}", response = MessageDto.class)
@ApiResponses(value = {
@ApiResponse(code = 400, message = "Sisendi parameetrid ei vasta nõuetele"),
@ApiResponse(code = 404, message = "Sisendis esitatud andmetega objekti ei eksisteeri")})
@GetMapping(value = "{id}")
public MessageTestDto getMessage(@PathVariable UUID id, RequestMetaDTO requestMetaDTO) {
MessageRequest request = new MessageRequest();
......
package ee.sm.ti.teis.commongateway.parameter;
import ee.sm.ti.teis.commongateway.parameter.dto.ParameterDto;
import ee.sm.ti.teis.commongateway.parameter.request.ParametersRequest;
import ee.sm.ti.teis.gatewaycommon.controller.TeisBaseController;
import ee.sm.ti.teis.servicerequest.RequestMetaDTO;
import io.swagger.annotations.ApiOperation;
......
package ee.sm.ti.teis.commongateway.parameter;
import ee.sm.ti.teis.commongateway.parameter.dto.ParameterDto;
import ee.sm.ti.teis.commongateway.parameter.request.ParametersRequest;
import ee.sm.ti.teis.commongateway.parameter.response.ParametersResponse;
import ee.sm.ti.teis.gatewaycommon.error.NoResponseFromRabbitException;
import ee.sm.ti.teis.types.enums.ScopeType;
import lombok.RequiredArgsConstructor;
......
......@@ -8,8 +8,6 @@ import ee.sm.ti.teis.commongateway.payments.claim.request.ClaimsRequest;
import ee.sm.ti.teis.gatewaycommon.controller.TeisBaseController;
import ee.sm.ti.teis.servicerequest.RequestMetaDTO;
import io.swagger.annotations.ApiOperation;
import io.swagger.annotations.ApiResponse;
import io.swagger.annotations.ApiResponses;
import lombok.RequiredArgsConstructor;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable;
......@@ -26,9 +24,6 @@ public class ClaimController extends TeisBaseController {
private final ClaimProcessingService service;
@ApiOperation(value = "${teis.api.payments.get-claims}", response = ClaimsDto.class)
@ApiResponses(value = {
@ApiResponse(code = 400, message = "Sisendi parameetrid ei vasta nõuetele"),
@ApiResponse(code = 403, message = "Kasutajal ei ole õigust andmeobjekti pärida")})
@GetMapping
public ClaimsDto getClaims(ClaimSearchFilterDto searchFilterDto,
RequestMetaDTO requestMetaDTO) {
......@@ -39,10 +34,6 @@ public class ClaimController extends TeisBaseController {
}
@ApiOperation(value = "${teis.api.payments.get-claim}", response = ClaimDto.class)
@ApiResponses(value = {
@ApiResponse(code = 400, message = "Sisendi parameetrid ei vasta nõuetele"),
@ApiResponse(code = 403, message = "Kasutajal ei ole õigust andmeobjekti pärida"),
@ApiResponse(code = 404, message = "Sisendis esitatud andmetega objekti ei eksisteeri")})
@GetMapping(value = "{id}")
public ClaimDto getClaim(@PathVariable UUID id, RequestMetaDTO requestMetaDTO) {
ClaimRequest request = new ClaimRequest();
......
......@@ -10,6 +10,7 @@ import org.springframework.amqp.rabbit.core.RabbitTemplate;
import org.springframework.stereotype.Service;
@Service
@Deprecated(since = "1.19.0-SNAPSHOT", forRemoval = true)
@RequiredArgsConstructor
public class ClaimProcessingService {
......
......@@ -8,8 +8,6 @@ import ee.sm.ti.teis.commongateway.payments.claim.request.PatchClaimRequest;
import ee.sm.ti.teis.gatewaycommon.controller.TeisBaseController;
import ee.sm.ti.teis.servicerequest.RequestMetaDTO;
import io.swagger.annotations.ApiOperation;
import io.swagger.annotations.ApiResponse;
import io.swagger.annotations.ApiResponses;
import lombok.RequiredArgsConstructor;
import org.springframework.context.annotation.Profile;
import org.springframework.web.bind.annotation.*;
......@@ -25,9 +23,6 @@ public class ClaimTestController extends TeisBaseController {
private final ClaimProcessingService service;
@ApiOperation(value = "${teis.api.payments.create-claim}", response = ClaimDto.class)
@ApiResponses(value = {
@ApiResponse(code = 400, message = "Sisendi parameetrid ei vasta nõuetele"),
@ApiResponse(code = 404, message = "Sisendis esitatud andmetega objekti ei eksisteeri")})
@PostMapping
public ClaimDto create(@RequestBody ClaimDto dto, RequestMetaDTO requestMetaDTO) {
CreateClaimRequest request = new CreateClaimRequest();
......@@ -37,7 +32,6 @@ public class ClaimTestController extends TeisBaseController {
}
@ApiOperation(value = "${teis.api.payments.patch-claim}")
@ApiResponses(value = {@ApiResponse(code = 400, message = "Sisendi parameetrid ei vasta nõuetele")})
@PatchMapping
public void patch(@RequestBody PatchClaimDto dto, RequestMetaDTO requestMetaDTO) {
PatchClaimRequest request = new PatchClaimRequest();
......@@ -47,7 +41,6 @@ public class ClaimTestController extends TeisBaseController {
}
@ApiOperation(value = "${teis.api.payments.delete-claim}")
@ApiResponses(value = {@ApiResponse(code = 400, message = "Sisendi parameetrid ei vasta nõuetele")})
@DeleteMapping
public void delete(@RequestParam(required = false) UUID claimId, @RequestParam(required = false) UUID dataObjectId, RequestMetaDTO requestMetaDTO) {
DeleteClaimRequest request = new DeleteClaimRequest();
......
......@@ -3,7 +3,9 @@ package ee.sm.ti.teis.commongateway.person;
import ee.sm.ti.teis.commongateway.person.search.PersonSearchFilterDto;
import ee.sm.ti.teis.gatewaycommon.controller.TeisBaseController;
import ee.sm.ti.teis.servicerequest.RequestMetaDTO;
import io.swagger.annotations.*;
import io.swagger.annotations.ApiImplicitParam;
import io.swagger.annotations.ApiImplicitParams;
import io.swagger.annotations.ApiOperation;
import lombok.RequiredArgsConstructor;
import org.springframework.http.MediaType;
import org.springframework.web.bind.annotation.*;
......@@ -18,7 +20,6 @@ public class PersonController extends TeisBaseController {
private final PersonProcessingService personProcessingService;
@ApiOperation(value = "${teis.api.messages.get-person}", response = PersonDto.class)
@ApiResponses(value = { @ApiResponse(code = 404, message = "Sisendis esitatud andmetega isikut ei eksisteeri") })
@ApiImplicitParams(@ApiImplicitParam(name = "id", value = "${teis.api.messages.get-person-default-id}", required = true))
@GetMapping(value = "{id}", produces = MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE)
public PersonDto getPerson(@PathVariable(name = "id") String id, RequestMetaDTO requestMetaDTO) {
......@@ -29,7 +30,6 @@ public class PersonController extends TeisBaseController {
}
@ApiOperation(value = "${teis.api.messages.get-persons}", response = PersonDto.class)
@ApiResponses(value = {@ApiResponse(code = 400, message = "Sisendi parameetrid ei vasta nõuetele")})
@ApiImplicitParams({
@ApiImplicitParam(name = "personType", required = true),
@ApiImplicitParam(name = "legalPerson.regCode", value = "${teis.api.messages.get-persons-default-legal-person-regcode}"),
......
......@@ -9,6 +9,7 @@ import org.springframework.stereotype.Service;
import java.util.List;
@Service
@Deprecated(since = "1.19.0-SNAPSHOT", forRemoval = true)
@RequiredArgsConstructor
public class PersonProcessingService {
......
......@@ -2,7 +2,9 @@ package ee.sm.ti.teis.commongateway.person;
import ee.sm.ti.teis.gatewaycommon.controller.TeisBaseController;
import ee.sm.ti.teis.servicerequest.RequestMetaDTO;
import io.swagger.annotations.*;
import io.swagger.annotations.ApiImplicitParam;
import io.swagger.annotations.ApiImplicitParams;
import io.swagger.annotations.ApiOperation;
import lombok.RequiredArgsConstructor;
import org.springframework.context.annotation.Profile;
import org.springframework.http.MediaType;
......@@ -19,9 +21,6 @@ public class PersonTestController extends TeisBaseController {
private final PersonProcessingService personProcessingService;
@ApiOperation(value = "${teis.api.messages.put-person}", response = PersonDto.class)
@ApiResponses(value = {
@ApiResponse(code = 404, message = "Sisendis esitatud andmetega isikut ei eksisteeri"),
@ApiResponse(code = 400, message = "Sisendi parameetrid ei vasta nõuetele")})
@ApiImplicitParams(@ApiImplicitParam(name = "id", value = "${teis.api.messages.put-person-id}", required = true))
@PutMapping(value = "{id}", produces = MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE)
public PersonDto updatePerson(@PathVariable(name = "id") String id, @RequestBody PersonDto person, RequestMetaDTO requestMetaDTO) {
......
......@@ -3,8 +3,6 @@ package ee.sm.ti.teis.commongateway.proceduralact;
import ee.sm.ti.teis.gatewaycommon.controller.TeisBaseController;
import ee.sm.ti.teis.servicerequest.RequestMetaDTO;
import io.swagger.annotations.ApiOperation;
import io.swagger.annotations.ApiResponse;
import io.swagger.annotations.ApiResponses;
import lombok.RequiredArgsConstructor;
import org.springframework.web.bind.annotation.*;
......@@ -18,10 +16,6 @@ public class ProceduralActController extends TeisBaseController {
private final ProceduralActProcessingService processingService;
@ApiOperation(value = "${teis.api.messages.proceeding.get-procedural-acts}", response = ProceduralActPublicDto.class)
@ApiResponses(value = {
@ApiResponse(code = 400, message = "Sisendi parameetrid ei vasta nõuetele"),
@ApiResponse(code = 403, message = "Kasutajal ei ole õigust andmeobjekti pärida"),
@ApiResponse(code = 404, message = "Sisendis esitatud andmetega andmeobjekti ei eksisteeri")})
@GetMapping
public List<ProceduralActPublicDto> getProceduralActs(@RequestParam(value = "proceedingId") String id, RequestMetaDTO requestMetaDTO) {
ProceduralActsPublicRequest request = new ProceduralActsPublicRequest();
......@@ -31,10 +25,6 @@ public class ProceduralActController extends TeisBaseController {
}
@ApiOperation(value = "${teis.api.messages.proceeding.get-procedural-act}", response = ProceduralActPublicDto.class)
@ApiResponses(value = {
@ApiResponse(code = 400, message = "Sisendi parameetrid ei vasta nõuetele"),
@ApiResponse(code = 403, message = "Kasutajal ei ole õigust andmeobjekti pärida"),
@ApiResponse(code = 404, message = "Sisendis esitatud andmetega andmeobjekti ei eksisteeri")})
@GetMapping(value = "{proceduralActId}")
public ProceduralActPublicDto getProceduralAct(@PathVariable(value = "proceduralActId") String id, RequestMetaDTO requestMetaDTO) {
ProceduralActPublicRequest request = new ProceduralActPublicRequest();
......
......@@ -8,6 +8,7 @@ import org.springframework.stereotype.Service;
import java.util.List;
@Service
@Deprecated(since = "1.19.0-SNAPSHOT", forRemoval = true)
@RequiredArgsConstructor
public class ProceduralActProcessingService {
......
......@@ -7,7 +7,9 @@ import ee.sm.ti.teis.commongateway.proceedings.proceeding.request.ProceedingPubl
import ee.sm.ti.teis.commongateway.proceedings.proceeding.request.ProceedingsPublicRequest;
import ee.sm.ti.teis.gatewaycommon.controller.TeisBaseController;
import ee.sm.ti.teis.servicerequest.RequestMetaDTO;
import io.swagger.annotations.*;
import io.swagger.annotations.ApiImplicitParam;
import io.swagger.annotations.ApiImplicitParams;
import io.swagger.annotations.ApiOperation;
import lombok.RequiredArgsConstructor;
import org.springframework.web.bind.annotation.*;
......@@ -23,9 +25,6 @@ public class ProceedingController extends TeisBaseController {
private final ProceedingProcessingService processingService;
@ApiOperation(value = "${teis.api.messages.proceeding.get-proceeding}", response = ProceedingPublicDto.class)
@ApiResponses(value = {
@ApiResponse(code = 400, message = "Sisendi parameetrid ei vasta nõuetele"),
@ApiResponse(code = 404, message = "Sisendis esitatud andmetega objekti ei eksisteeri")})
@ApiImplicitParams(@ApiImplicitParam(name = "id", value = "${teis.api.messages.proceeding.get-proceeding-id}"))
@GetMapping(value = "{id}", produces = APPLICATION_JSON_VALUE)
public ProceedingPublicDto getProceeding(@PathVariable String id, RequestMetaDTO requestMetaDTO) {
......@@ -36,9 +35,6 @@ public class ProceedingController extends TeisBaseController {
}
@ApiOperation(value = "${teis.api.messages.proceeding.get-proceedings}", response = ProceedingPublicDto.class)
@ApiResponses(value = {
@ApiResponse(code = 400, message = "Sisendi parameetrid ei vasta nõuetele"),
@ApiResponse(code = 404, message = "Sisendis esitatud andmetega objekti ei eksisteeri")})
@GetMapping(produces = APPLICATION_JSON_VALUE)
public List<ProceedingPublicDto> getProceedings(@RequestParam String legalPersonId, RequestMetaDTO requestMetaDTO) {
ProceedingsPublicRequest request = new ProceedingsPublicRequest();
......@@ -48,10 +44,6 @@ public class ProceedingController extends TeisBaseController {
}
@ApiOperation(value = "${teis.api.messages.proceeding.get-message-permissions}", response = MessagePermissionDto.class)
@ApiResponses(value = {
@ApiResponse(code = 400, message = "Sisendi parameetrid ei vasta nõuetele"),
@ApiResponse(code = 403, message = "Kasutajal ei ole õigust andmeobjekti pärida"),
@ApiResponse(code = 404, message = "Sisendis esitatud andmetega objekti ei eksisteeri")})
@ApiImplicitParams(@ApiImplicitParam(name = "id", value = "${teis.api.messages.proceeding.get-proceeding-id}"))
@GetMapping(value = "{id}/message-permissions")
public List<MessagePermissionDto> getMessagePermission(@PathVariable String id, RequestMetaDTO requestMetaDTO) {
......
......@@ -16,6 +16,7 @@ import org.springframework.stereotype.Service;
import java.util.List;
@Service
@Deprecated(since = "1.19.0-SNAPSHOT", forRemoval = true)
@RequiredArgsConstructor
public class ProceedingProcessingService {
......
......@@ -9,7 +9,9 @@ import ee.sm.ti.teis.commongateway.weblink.DeleteWebLinkRequest;
import ee.sm.ti.teis.commongateway.weblink.WebLinkDto;
import ee.sm.ti.teis.gatewaycommon.controller.TeisBaseController;
import ee.sm.ti.teis.servicerequest.RequestMetaDTO;
import io.swagger.annotations.*;
import io.swagger.annotations.ApiImplicitParam;
import io.swagger.annotations.ApiImplicitParams;
import io.swagger.annotations.ApiOperation;
import lombok.RequiredArgsConstructor;
import org.springframework.web.bind.annotation.*;
......@@ -26,9 +28,6 @@ public class ProceedingInspectionDocumentController extends TeisBaseController {
@ApiOperation(value = "${teis.api.messages.proceeding.get-proceeding-inspection-documents}",
response = ProceedingInspectionDocumentPublicDto.class)
@ApiResponses(value = {
@ApiResponse(code = 400, message = "Sisendi parameetrid ei vasta nõuetele"),
@ApiResponse(code = 404, message = "Sisendis esitatud andmetega andmeobjekti ei eksisteeri")})
@ApiImplicitParams(@ApiImplicitParam(name = "id", value = "${teis.api.messages.proceeding.get-proceeding-inspection-item-id}"))
@GetMapping(value = "proceedings/{id}/inspection-documents", produces = APPLICATION_JSON_VALUE)
public List<ProceedingInspectionDocumentPublicDto> getDocuments(@PathVariable UUID id, RequestMetaDTO requestMetaDTO) {
......@@ -40,9 +39,6 @@ public class ProceedingInspectionDocumentController extends TeisBaseController {
@ApiOperation(value = "${teis.api.messages.proceeding.create-proceeding-inspection-documents}",
response = ProceedingInspectionDocumentPublicDto.class)
@ApiResponses(value = {
@ApiResponse(code = 400, message = "Sisendi parameetrid ei vasta nõuetele"),
@ApiResponse(code = 404, message = "Sisendis esitatud andmetega andmeobjekti ei eksisteeri")})
@PostMapping(value = "proceedings/{id}/inspection-documents", produces = APPLICATION_JSON_VALUE)
public ProceedingInspectionDocumentPublicDto createDocument(@PathVariable UUID id, @RequestBody ClassifierItemLightDto document, RequestMetaDTO requestMetaDTO) {
CreateProceedingInspectionDocumentPublicRequest request = new CreateProceedingInspectionDocumentPublicRequest();
......@@ -56,9 +52,6 @@ public class ProceedingInspectionDocumentController extends TeisBaseController {
@ApiOperation(value = "${teis.api.messages.proceeding.create-proceeding-inspection-document-weblinks}",
response = WebLinkDto.class)
@ApiResponses(value = {
@ApiResponse(code = 400, message = "Sisendi parameetrid ei vasta nõuetele"),
@ApiResponse(code = 404, message = "Sisendis esitatud andmetega andmeobjekti ei eksisteeri")})
@ApiImplicitParams(@ApiImplicitParam(name = "id", value = "${teis.api.messages.proceeding.inspection-document-id}"))
@PostMapping(value = "proceeding-inspection-documents/{id}/weblink", produces = APPLICATION_JSON_VALUE)
public List<WebLinkDto> createWebLinks(@PathVariable UUID id, @RequestBody List<String> url, RequestMetaDTO requestMetaDTO) {
......@@ -69,9 +62,6 @@ public class ProceedingInspectionDocumentController extends TeisBaseController {
}
@ApiOperation(value = "${teis.api.messages.proceeding.delete-proceeding-inspection-document-weblinks}")
@ApiResponses(value = {
@ApiResponse(code = 400, message = "Sisendi parameetrid ei vasta nõuetele"),
@ApiResponse(code = 404, message = "Sisendis esitatud andmetega andmeobjekti ei eksisteeri")})
@DeleteMapping(value = "proceeding-inspection-documents/{documentId}/weblink/{webLinkId}", produces = APPLICATION_JSON_VALUE)
public void deleteWebLink(@PathVariable UUID documentId, @PathVariable UUID webLinkId, RequestMetaDTO requestMetaDTO) {
DeleteWebLinkRequest request = new DeleteWebLinkRequest();
......
......@@ -14,6 +14,7 @@ import org.springframework.stereotype.Service;
import java.util.List;
@Service
@Deprecated(since = "1.19.0-SNAPSHOT", forRemoval = true)
@RequiredArgsConstructor
public class ProceedingInspectionDocumentProcessingService {
......
......@@ -5,8 +5,6 @@ import ee.sm.ti.teis.commongateway.weblink.WebLinksTestRequest;
import ee.sm.ti.teis.gatewaycommon.controller.TeisBaseController;
import ee.sm.ti.teis.servicerequest.RequestMetaDTO;
import io.swagger.annotations.ApiOperation;
import io.swagger.annotations.ApiResponse;
import io.swagger.annotations.ApiResponses;
import lombok.RequiredArgsConstructor;
import org.springframework.context.annotation.Profile;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
......@@ -27,9 +25,6 @@ public class ProceedingInspectionDocumentTestController extends TeisBaseControll
@ApiOperation(value = "${teis.api.messages.proceeding.get-proceeding-inspection-document-weblinks}",
response = WebLinkDto.class)
@ApiResponses(value = {
@ApiResponse(code = 400, message = "Sisendi parameetrid ei vasta nõuetele"),
@ApiResponse(code = 404, message = "Sisendis esitatud andmetega andmeobjekti ei eksisteeri")})
@GetMapping
public List<WebLinkDto> getWebLinks(@PathVariable UUID documentId, RequestMetaDTO requestMetaDTO) {
WebLinksTestRequest request = new WebLinksTestRequest();
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment