Commit 705744ec authored by Jürgen Hannus's avatar Jürgen Hannus
Browse files

Merge branch 'develop' into 'master'

Release: merge 'develop' into 'master' created by Jürgen Hannus

See merge request teis/common-api-gateway!195
parents d025e4ad 7d90e881
......@@ -4,6 +4,7 @@ import ee.sm.ti.teis.commongateway.tasks.task.dto.TaskDto;
import ee.sm.ti.teis.commongateway.tasks.task.dto.TaskQueryDto;
import ee.sm.ti.teis.commongateway.tasks.task.request.TasksRequest;
import ee.sm.ti.teis.gatewaycommon.controller.TeisBaseController;
import ee.sm.ti.teis.gatewaycommon.rabbit.RequestProcessingService;
import ee.sm.ti.teis.servicerequest.RequestMetaDTO;
import io.swagger.annotations.ApiOperation;
import lombok.RequiredArgsConstructor;
......@@ -18,7 +19,7 @@ import java.util.List;
@RequiredArgsConstructor
public class TaskController extends TeisBaseController {
private final TaskProcessingService service;
private final RequestProcessingService service;
@ApiOperation(value = "${teis.api.messages.task.get-tasks}", response = TaskDto.class)
@GetMapping
......@@ -26,7 +27,7 @@ public class TaskController extends TeisBaseController {
TasksRequest request = new TasksRequest();
request.setPayload(dto, requestMetaDTO);
return service.getTasks(request);
return (List<TaskDto>) service.sendAndReceive(request);
}
}
package ee.sm.ti.teis.commongateway.tasks.task;
import ee.sm.ti.teis.commongateway.tasks.task.dto.TaskDto;
import ee.sm.ti.teis.commongateway.tasks.task.request.CreateTaskRequest;
import ee.sm.ti.teis.commongateway.tasks.task.request.DeleteTaskRequest;
import ee.sm.ti.teis.commongateway.tasks.task.request.PatchTasksRequest;
import ee.sm.ti.teis.commongateway.tasks.task.request.TasksRequest;
import ee.sm.ti.teis.commongateway.tasks.task.response.CreateTaskResponse;
import ee.sm.ti.teis.commongateway.tasks.task.response.DeleteTaskResponse;
import ee.sm.ti.teis.commongateway.tasks.task.response.PatchTasksResponse;
import ee.sm.ti.teis.commongateway.tasks.task.response.TasksResponse;
import ee.sm.ti.teis.gatewaycommon.error.NoResponseFromRabbitException;
import lombok.RequiredArgsConstructor;
import org.springframework.amqp.rabbit.core.RabbitTemplate;
import org.springframework.stereotype.Service;
import java.util.List;
@Service
@Deprecated(since = "1.19.0-SNAPSHOT", forRemoval = true)
@RequiredArgsConstructor
public class TaskProcessingService {
private final RabbitTemplate gwRabbitTemplate;
public TaskDto create(CreateTaskRequest request) {
CreateTaskResponse response =
(CreateTaskResponse) gwRabbitTemplate.convertSendAndReceive(request.routingKey(), request);
if (response != null) {
return response.processResponse();
}
throw new NoResponseFromRabbitException(request.getRequestMetaDTO().getRequestId());
}
public List<TaskDto> getTasks(TasksRequest request) {
TasksResponse response =
(TasksResponse) gwRabbitTemplate.convertSendAndReceive(request.routingKey(), request);
if (response != null) {
return response.processResponse();
}
throw new NoResponseFromRabbitException(request.getRequestMetaDTO().getRequestId());
}
public List<TaskDto> patchTasks(PatchTasksRequest request) {
PatchTasksResponse response =
(PatchTasksResponse) gwRabbitTemplate.convertSendAndReceive(request.routingKey(), request);
if (response != null) {
return response.processResponse();
}
throw new NoResponseFromRabbitException(request.getRequestMetaDTO().getRequestId());
}
public void delete(DeleteTaskRequest request) {
DeleteTaskResponse response =
(DeleteTaskResponse) gwRabbitTemplate.convertSendAndReceive(request.routingKey(), request);
if (response != null) {
response.processResponse();
return;
}
throw new NoResponseFromRabbitException(request.getRequestMetaDTO().getRequestId());
}
}
......@@ -5,6 +5,7 @@ import ee.sm.ti.teis.commongateway.tasks.task.dto.TaskRequestParamDto;
import ee.sm.ti.teis.commongateway.tasks.task.request.CreateTaskRequest;
import ee.sm.ti.teis.commongateway.tasks.task.request.DeleteTaskRequest;
import ee.sm.ti.teis.gatewaycommon.controller.TeisBaseController;
import ee.sm.ti.teis.gatewaycommon.rabbit.RequestProcessingService;
import ee.sm.ti.teis.servicerequest.RequestMetaDTO;
import io.swagger.annotations.ApiOperation;
import lombok.RequiredArgsConstructor;
......@@ -17,7 +18,7 @@ import org.springframework.web.bind.annotation.*;
@RequiredArgsConstructor
public class TaskTestController extends TeisBaseController {
private final TaskProcessingService service;
private final RequestProcessingService service;
@ApiOperation(value = "${teis.api.messages.task.post-task}", response = TaskDto.class)
@PostMapping
......@@ -25,7 +26,7 @@ public class TaskTestController extends TeisBaseController {
CreateTaskRequest request = new CreateTaskRequest();
request.setPayload(dto, requestMetaDTO);
return service.create(request);
return (TaskDto) service.sendAndReceive(request);
}
@ApiOperation(value = "${teis.api.messages.task.delete-task}")
......@@ -34,6 +35,6 @@ public class TaskTestController extends TeisBaseController {
DeleteTaskRequest request = new DeleteTaskRequest();
request.setPayload(dto, requestMetaDTO);
service.delete(request);
service.sendAndReceive(request);
}
}
......@@ -12,7 +12,7 @@ import org.springframework.amqp.rabbit.core.RabbitTemplate;
import org.springframework.stereotype.Service;
@Service
@Deprecated(since = "1.19.0-SNAPSHOT", forRemoval = true)
@Deprecated(since = "1.19.0", forRemoval = true)
@RequiredArgsConstructor
public class TaskActionPlanProcessingService {
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ import org.springframework.amqp.rabbit.core.RabbitTemplate;
import org.springframework.stereotype.Service;
@Service
@Deprecated(since = "1.19.0-SNAPSHOT", forRemoval = true)
@Deprecated(since = "1.19.0", forRemoval = true)
@RequiredArgsConstructor
public class TaskAssigneeProcessingService {
......
......@@ -174,3 +174,8 @@ teis.api.representatives.authority-permission.validate: Test-teenus võimaldab k
teis.api.representatives.authority.get-list: Päringuteenus otsib sisendis esitatud tingimustele vastavad Authority andmeobjektid. TI siseselt kasutatakse päringut Authority'te haldamise käigus, et kuvada Authority'te nimistu. Iseteeninduses kasutatakse päringut ligipääsu õiguste haldamise käigus, et valida Authority, mille anda ligipääsu õigus.
teis.api.authorities.get-authority-licences: Teenus väljastab teatud ülesandeid täitvale ettevõttele (nt töötervishoiuteenuse osutajale) nende ülesannete täitmiseks antud tegevusload. Kasutatakse selleks, et kuvada kasutajaliideses ettevõttele antud tegevusload. Kasutatakse halduse kontekstis, et kontrollida, mis andmed on süsteemis ettevõtte tegevuslubade kohta olemas.
teis.api.authorities.get-licenced-authorities: Teenus väljastab tegevuslube omavate ettevõtete andmed. Väljastatakse kehtivate tegevuslubadega ettevõtted. Kasutatakse selleks, et ettevõte saaks vaadata tegevuslube omavaid ettevõtteid, kellele anda juurdepääsu õigus.
teis.api.authorities.validate-authority-licence: Teenus võimaldab kontrollida, kas teatud ülesandeid täitvale ettevõtte kohta on olemas tegevusloa andmed. Kasutatakse näiteks töötervishoiuarsti süsteemi sisse logimise käigus, et kontrollida, kas töötervishoiuteenust osutaval ettevõttel on kehtiv tegevusluba. Kasutatakse ka TI ametniku ja iseteeninduse kasutajaliideses ligipääsu õiguste haldamise juures, et otsustada, kas ligipääse kuvada nagu tavalisele ettevõttele (ei oma tegevuslube, saab anda õigusi) või kui tegevuslube omavale ettevõttele (nt tervishoiuteenuse osutaja saab saada tegevuslube).
teis.api.authorities.authority-licence.get-authority-licences: Teenus väljastab teatud ülesandeid täitvale ettevõttele (nt töötervishoiuteenuse osutajale) nende ülesannete täitmiseks antud tegevusload. Kasutatakse selleks, et kuvada kasutajaliideses ettevõttele antud tegevusload. Kasutatakse halduse kontekstis, et kontrollida, mis andmed on süsteemis ettevõtte tegevuslubade kohta olemas.
teis.api.authorities.authority-licence.get-licenced-authorities: Teenus väljastab tegevuslube omavate ettevõtete andmed. Väljastatakse kehtivate tegevuslubadega ettevõtted. Kasutatakse selleks, et ettevõte saaks vaadata tegevuslube omavaid ettevõtteid, kellele anda juurdepääsu õigus.
teis.api.authorities.authority-permission.get-by-grantor: Teenus väljastab ettevõtte poolt teistele ettevõtetele (nt töötervishoiuteenuse osutajale) antud ligipääsu õigused. Teenust kasutatakse iseteeninduses selleks, et ettevõttele näidata, mis ettevõtetele see ettevõte on andnud ligipääsu õigused. Teenust kasutatakse õiguste haldamise kontekstis.
......@@ -53,8 +53,4 @@ allprojects {
}
apply from: this.getClass().getClassLoader().getResource('teis.test-sonar.gradle')
dependencies {
compile ("ee.sm.ti.teis:service-request-lib:${commonsVersion}")
}
}
theGroup=ee.sm.ti.teis
//commonApiGatewayVersion=forSearch ^commonApiGatewayVersion=.*?-SNAPSHOT
theVersion=1.20.1
commonsVersion=1.20.0
pluginVersion=1.2.0
filesVersion=1.16.1
theVersion=1.21.0
commonsVersion=1.21.0
pluginVersion=1.3.0
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment