Commit 61163acd authored by handolukats's avatar handolukats
Browse files

TEIS-1320 added swagger desciption for patch risk factor assessment descriptio

parent 77adbcc5
......@@ -123,6 +123,7 @@ teis.api.risk-assessments.risk-factor.get-list: Teenus väljastab ohu andmeobjek
teis.api.risk-assessments.risk-factor-assessment.create: Teenus salvestab täiendava ohu hinnangu.
teis.api.risk-assessments.risk-factor-assessment.update-risk-exists: Teenus salvestab ohu kohta antud hinnangu (kas oht on või pole).
teis.api.risk-assessments.risk-factor-assessment.update-description: Teenus salvestab vabas vormis kirjeldatud ohu kirjelduse muudatused/täpsustuse.
teis.api.risk-assessments.risk-factor-assessment.delete: Teenus kustutab täiendava ohu hinnangu.
teis.api.risk-assessments.risk-factor-assessment.get-risk-statement-assessments: Teenus väljastab riskianalüüsi raames antud ohu hinnangu ja selle juurde kuuluvad abinõude rakendamise vastuste andmeobjektid koos kirjelduste andmeobjektidega.
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment