Commit 569e6796 authored by Enriko Käsper's avatar Enriko Käsper
Browse files

Merge branch 'develop' into 'master'

Release: merge 'develop' into 'master' created by Enriko Käsper

See merge request teis/classifiers-service!87
parents da16ba36 b34d05f6
# Changelog
## [1.20.0] - 2021-04-21
* TEIS-2133: added new data to classifier_item table for risk assessments: vocabulary, risk factor category and business type category items
## [1.20.0] - 2021-04-12
* TEIS-2099: added new data to classifier_item table for risk assessments: vocabulary, risk factor category and business
......
theGroup=ee.sm.ti.teis
theVersion=1.20.0
theVersion=1.21.0
commonsVersion=1.23.0
officeApiGatewayVersion=1.23.0
schedulerVersion=1.15.0
......
--liquibase formatted sql
--changeset kristel:2021-04-20.TEIS-2133.insert-risk-assessment-classifier-items splitStatements:false
DELETE FROM classifier_item WHERE classifier_definition_id = 'VOCABULARY';
DELETE FROM classifier_item WHERE classifier_definition_id = 'RISK_FACTOR_CATEGORY';
DELETE FROM classifier_item WHERE classifier_definition_id = 'RISK_BUSINESS_TYPE_CATEGORY';
INSERT INTO classifier_item (id, classifier_definition_id, code, name, editable, valid_from, valid_until, object_status) VALUES
('VOCABULARY__1', 'VOCABULARY', '1', 'Töö laadist lähtuvad soovituslikud temperatuurivahemikud on järgmised:\n• tööd, mida tehakse istudes ja mis ei nõua füüsilist pingutust: 20–25 °C;\n• tööd, mida tehakse istudes või seistes ehk mis on seotud käimisega ning millega kaasneb mõningane füüsiline pingutus: 19–24 °C;\n• tööd, mis on seotud käimisega, väiksemate (kuni 1 kg) toodete või esemete teisaldamisega seistes või istudes ja mis nõuavad teatud füüsilist pingutust: 17–23 °C;\n• tööd, mida tehakse seistes, mis on seotud käimisega, väiksemate (kuni 10 kg) raskuste kandmisega ning millega kaasneb mõõdukas füüsiline pingutus: 16–22 °C;\n• tööd, mis on seotud pideva liikumisega, suuremate (üle 10 kg) raskuste teisaldamise ja kandmisega ning mis nõuavad suurt füüsilist pingutust: 15–20 °C.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__4', 'VOCABULARY', '4', 'Sisenedes ei tundu ruum umbne (lämmatav, õhu- või hapnikuvaene).', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__5', 'VOCABULARY', '5', 'Ventilatsiooniseadmete müra ei häiri töötamist.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__6', 'VOCABULARY', '6', 'Rendiruumide kasutamisel on veendutud, et hooldustööd on tehtud.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__8', 'VOCABULARY', '8', 'Näiteks õhksoojuspump.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__10', 'VOCABULARY', '10', 'Külmal aastaajal alla 0,21 m/s ja soojal aastaajal alla 0,24 m/s.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__14', 'VOCABULARY', '14', 'Kui on järgitud standardi EVS-EN 12464-1 „Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus“ 1. osa „Sisetöökohad“, eeldatakse, et töökoha sisevalgustuse nõuded on täidetud.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__16', 'VOCABULARY', '16', 'Räigus (ehk pimestus) on aisting, mida kutsuvad esile nägemisvälja liigheledad alad, nagu valgustatud pinnad, valgustite osad, aknad ja/või katuse valgusavad.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__21', 'VOCABULARY', '21', 'Kohad, kus töötaja liigub tööülesande täitmisel, ühest töökohast teise või olmeruumi minnes, töötamiskohale tulles ja sealt lahkudes, samuti olmeruumid.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__24', 'VOCABULARY', '24', 'Uksepakud, üksikud astmed, kaldpinnad.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__26', 'VOCABULARY', '26', 'Standardi EVS-EN 12464-1 kohaselt on hoonesiseste liikumisalade ja koridoride põranda ning trepi piisav valgustustihedus 100 luksi.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__30', 'VOCABULARY', '30', 'Elektripaigaldis on elektrienergia edastamiseks või tarbimiseks kasutatavate seadmete, juhtide (kaablite, pistikute, lülitite) ja tarvikute paigaldatud talitluslik kogum.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__31', 'VOCABULARY', '31', 'Elektripaigaldise käit on tegevus elektripaigaldise nõutavas seisukorras hoidmiseks. See hõlmab eelkõige lülitamist, juhtimist, kontrollimist, hooldamist ja nii elektritöid kui ka mitteelektritöid.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__32', 'VOCABULARY', '32', 'Näiteks elektriprojekt, joonised, skeemid, käidu- ja hoolduskava.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__33', 'VOCABULARY', '33', 'Elektritöö on elektripaigaldises tehtav seadmetöö, mida tavaisikul ei ole üldjuhul lubatud teha.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__35', 'VOCABULARY', '35', 'Elektriohumärk annab teavet, et antud kohas esineb elektrioht ja paikneb kaitseaparatuur. Kaitseaparatuur on tähistatud, et oleks üheselt selge, kust oleks vajadusel võimalik teha lülitusi.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__40', 'VOCABULARY', '40', 'Näiteks ukse või akna vahele.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__41', 'VOCABULARY', '41', 'Ligipääs elektrikilpidele ja lülitusseadmetele ei ole takistatud ja elektriseadme toitekaabli saab pistikupesast eemaldada.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__55', 'VOCABULARY', '55', 'Puhkepauside kestus peab moodustama vähemalt 10% kuvariga töötamise ajast ja need arvestatakse tööaja hulka.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__56', 'VOCABULARY', '56', 'Töötaja otseses vaateväljas ei ole kuva kvaliteeti halvendavaid valgusallikaid, aknaid (sh katuseaknaid), läbipaistvaid või poolläbipaistvaid seinu ning eredalt värvitud seadmeid.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__58', 'VOCABULARY', '58', 'Pilt ei virvenda ega ole muul viisil ebastabiilne.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__63', 'VOCABULARY', '63', 'Sisaldab teavet õigetest tööasenditest ja terviseriske vähendavatest abinõudest.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__65', 'VOCABULARY', '65', 'Tööandja korraldab töötaja tervisekontrolli nelja kuu jooksul töötaja tööle asumisest arvates ning töötervishoiuarsti määratud ajavahemiku järel, kuid mitte harvem kui üks kord kolme aasta jooksul.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__76', 'VOCABULARY', '76', 'Tuleohutuspaigaldised on hoone tehnosüsteem või tehniline seade, mis on mõeldud tulekahju vältimiseks, avastamiseks või kustutamiseks, tule ja suitsu leviku piiramiseks ning evakuatsiooni või päästetööde ohutuks läbiviimiseks. Näiteks autonoomne tulekahjusignalisatsiooniandur, autonoomne tulekahjusignalisatsioonisüsteem, automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem, automaatne tulekustutussüsteem, turvavalgustus, piksekaitse, suitsu ja soojuse eemaldamise seadmestik, tuletõrje voolikusüsteem.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__82', 'VOCABULARY', '82', 'Tuleohutuspaigaldis on hoone tehnosüsteem või tehniline seade, mis on mõeldud tulekahju vältimiseks, avastamiseks või kustutamiseks, tule ja suitsu leviku piiramiseks ning evakuatsiooni või päästetöö ohutuks läbiviimiseks.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__83', 'VOCABULARY', '83', 'Evakuatsioon on hoone kasutajate sunnitud liikumine ohutusse kohta tulekahju, selle ohu või muu ohu korral. Ohutu koht on hoones või sellest väljaspool asuv koht, kus inimene on kaitstud tule, suitsu ja soojuse ning muude võimalike ohtude eest kuni ohu tõrjumise või päästmiseni.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__84', 'VOCABULARY', '84', 'Sealhulgas tutvustatud tulekahju korral käitumise ja evakueerumise juhised.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__85', 'VOCABULARY', '85', 'Ettevõte on kohustatud kontrollima tema valduses oleva kinnisasja, ehitise, ruumi, seadme ja nende kasutamise ohutust ja nõuetekohasust.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__94', 'VOCABULARY', '94', 'Olemasolu ja säilivuskuupäevi.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__96', 'VOCABULARY', '96', 'Näiteks tolm, laastud.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__104', 'VOCABULARY', '104', 'Näiteks heli- ja valgussignaalid, kohustusmärgid.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__107', 'VOCABULARY', '107', 'Sobib nii digitaalne kui omakäeline allkiri.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__108', 'VOCABULARY', '108', 'Töötajal on teadmised ja oskused ning tal on aega ja võimalust neid uuele töötajale edasi anda.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__110', 'VOCABULARY', '110', 'Sobib nii digitaalne kui omakäeline allkiri.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__111', 'VOCABULARY', '111', 'Ohtliku kemikaali pakendil on piktogramm – punase servaga, nurgale toetuv ruut, mille keskel on ohusümbol.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__114', 'VOCABULARY', '114', 'Märgistus peab olema kindlalt kinnitatud pakendi ühele või mitmele pinnale ja sellel peab olema järgmine teave: tarnija nimi, aadress ja telefoninumber; aine või segu nimikogus elanikkonnale kättesaadavaks tehtud pakendis (kui see kogus ei ole pakendil mujal märgitud); tootetähised; vajadusel ohupiktogrammid, tunnussõnad, ohulaused, hoiatuslaused ja muu õigusaktidega nõutav lisateave.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__115', 'VOCABULARY', '115', 'Spetsiaalne dušš või pudel silmade loputamiseks', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__120', 'VOCABULARY', '120', 'Vajadusel lukustatud kapis või ruumis.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__121', 'VOCABULARY', '121', 'Olemas on isikukaitsevahendid, näiteks sobivad kindad, sobiv absorbent.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__122', 'VOCABULARY', '122', 'Ühekordsed rätikud.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__124', 'VOCABULARY', '124', 'Näiteks üle 60 aasta vanad, krooniliste haigustega inimesed.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__125', 'VOCABULARY', '125', 'Näiteks kaitseklaas.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__127', 'VOCABULARY', '127', 'Näiteks keelatakse haigustunnustega töötajatel ja klientidel ruumidesse siseneda.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__129', 'VOCABULARY', '129', 'Mootorsõidukit võib juhtida isik, kellel on vastava kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus ning kelle juhtimisõigust ei ole peatatud, ära võetud või kehtetuks tunnistatud ning keda ei ole juhtimiselt kõrvaldatud.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__131', 'VOCABULARY', '131', 'Näiteks juhtimisseadmed, tuled, veljed, hooajale vastavad rehvid, peeglid, pidurid, signaalid, juhiistme asend, turvavöö.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__132', 'VOCABULARY', '132', 'Näiteks istme, peatoe ja peeglite asendi sobivaks reguleerimine.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__133', 'VOCABULARY', '133', 'Näiteks telefoni kasutamine ilma käsi vabaks jätva vahendita, telefoni käes hoidmine sõiduki liikumise ajal, tekstisõnumite saatmine, söömine.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__134', 'VOCABULARY', '134', 'Üldjuhul on Euroopa Liidus kehtivate sõidu- ja puhkeaja reeglite järgimine ning sõidumeeriku kasutamine kohustuslik kaubaveoks kasutatavate sõidukite, mille lubatud täismass koos haagisega või ilma selleta ületab 3,5 tonni ning reisijateveoks kasutatavate sõidukite, mis on ehitatud või alaliselt kohandatud rohkem kui üheksa inimese veoks, juht kaasa arvatud, juhtimise korral.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__136', 'VOCABULARY', '136', 'Tulekustuti on kinnitatud selliselt, et kinnituste avamine oleks võimalik ilma abivahenditeta.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__140', 'VOCABULARY', '140', 'Näiteks on korraldatud töötajate rahuolu-uuring.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__144', 'VOCABULARY', '144', 'Töötajate arv peab olema piisav, arvestades konkreetset ettevõtet ja võimalikke ohuolukordi.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__147', 'VOCABULARY', '147', 'Näiteks on korraldatud õppus.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__150', 'VOCABULARY', '150', 'Näiteks häirenupud, millest saadetakse signaal juhtimis- või valvekeskusesse.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__151', 'VOCABULARY', '151', 'Kiusamine on ahistamise erivorm, mis hõlmab vaenulikku või kättemaksuhimulist käitumist, mis mõjub teisele isikule ähvardavalt või hirmutavalt. Kiusamisele on omane eelkõige negatiivne käitumismuster, mis realiseerub korduvalt.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__156', 'VOCABULARY', '156', 'Ahistamine on diskrimineerimise vorm, kui soovimatu käitumise eesmärk või tegelik toime on isiku väärikuse alandamine ja ähvardava, vaenuliku, halvustava, alandava või solvava õhkkonna loomine. Ahistamine võib olla seksuaalne ja/või põhineda mõnel kindlal tunnusel: näiteks sool, rahvusel, nahavärvil, usutunnistusel või veendumustel, vanusel, puudel või seksuaalsel identiteedil.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__167', 'VOCABULARY', '167', 'Näiteks küsitlus, vestlus, arenguvestluse osa.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__173', 'VOCABULARY', '173', 'Näiteks palgalõhe.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__175', 'VOCABULARY', '175', 'Õhu radoonisisalduse viitetase tööruumides on 300 Bq/m³ (õhus sisalduva radooni aktiivsus ruumalaühiku kohta).', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__176', 'VOCABULARY', '176', 'Pärast olulisi ehituslikke muudatusi on tööruumis korraldatud õhu radoonisisalduse kontrollmõõtmine.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__178', 'VOCABULARY', '178', 'Töötaja aasta jooksul saadud efektiivdoos E millisiivertites [mSv] arvutatakse valemiga: E = 6,7 × 10-6 × RM × t, kus RM on õhu mõõdetud radoonisisaldus [Bq/m³] ja t on töötaja tööaeg aastas [h]. ', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__180', 'VOCABULARY', '180', 'Riiulitele on märgitud nende kandevõime.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__182', 'VOCABULARY', '182', 'Raskemad asjad allapoole, ohtlikke kemikaale ei ladustata kõrgele.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__183', 'VOCABULARY', '183', 'Ei esine asjade kukkumisohtu, raskemad asjad allapoole, ohtlikke kemikaale ei ladustata kõrgele. ', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__184', 'VOCABULARY', '184', 'Näiteks kasutatakse redelit, platvormiga treppredelit, käärtõstukit.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__185', 'VOCABULARY', '185', 'Ei panda raskemaid asju, kui sellele riiulile on ette nähtud.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__186', 'VOCABULARY', '186', 'Kaitsejalatsid ja -kindad.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__187', 'VOCABULARY', '187', 'Sobiva suuruse ja kujuga.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__188', 'VOCABULARY', '188', 'Nüri lõiketera korral tuleb kasutada suuremat jõudu ja seetõttu on vigastusoht suurem.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__190', 'VOCABULARY', '190', 'Näiteks ei ava ta pakendit, tõmmates nuga suunas, kus ta ise seisab.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__192', 'VOCABULARY', '192', 'Näiteks noahoidikus või tupes, sissetõmmatav tera on sees. Teravat käsitööriista ei hoita kohas, kus teised ei tarvitse seda märgata (näiteks nõudepesuvees või pannakse tööriista peale teisi esemeid).', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__193', 'VOCABULARY', '193', 'Näiteks lõike- ja torkekindlusega kaitsekindad, põlled, randmekaitsed.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__194', 'VOCABULARY', '194', 'Vaheajad on tasustatud.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__197', 'VOCABULARY', '197', 'Näiteks võib töötaja kaupluse vaheajaks sulgeda.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__198', 'VOCABULARY', '198', '12-tunnise töövahetuse jooksul võib töötaja vajada rohkem vaheaegu, kui 8-tunnise tööpäeva jooksul.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__200', 'VOCABULARY', '200', 'Näiteks töökorralduse reeglites.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__201', 'VOCABULARY', '201', 'Kokkulepe on sõlmitud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__202', 'VOCABULARY', '202', 'Näiteks, kuidas käituda tööõnnetuse korral, sealhulgas keda õnnetuse juhtumisest teavitada.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__205', 'VOCABULARY', '205', 'Küsimustike tulemused.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__206', 'VOCABULARY', '206', 'Ühisveevärgist tulev vesi on puhastatud, kontrollitud kvaliteediga ja joogiks kõlblik. Kui joogivesi tuleb ettevõtte oma kaevust, tuleb vee kvaliteeti regulaarselt kontrollida.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__212', 'VOCABULARY', '212', 'Ohutusjuhendi koostamisel tuleb arvestada kasutusjuhendit ja redelil olevat märgistust.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__216', 'VOCABULARY', '216', 'Redelil olles kasutatakse kolme punkti kontakti: kas kaks kätt ja üks jalg või kaks jalga ja üks käsi.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__217', 'VOCABULARY', '217', 'Redel on soovitatav paigaldada nii, et maapinna ja redeli vahele jääb 75kraadine nurk. Selline nurk saavutatakse, kui nelja meetri kõrguselt toetatud redel on toetuspinnal asetatud ühe meetri jagu eemale.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__218', 'VOCABULARY', '218', 'Redeli elemendid ei tohi olla pragunenud või deformeerunud või üksteise suhtes nihkunud. Libisemist takistavad otsikud on kohal ja korras.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__219', 'VOCABULARY', '219', 'Redeli elemendid ei tohi olla pragunenud või deformeerunud või teineteise suhtes nihkunud. Libisemist takistavad otsikud on kohal ja korras.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__220', 'VOCABULARY', '220', 'Ajutiseks kõrgtööks loetakse tööd, mida tehakse vähemalt kahe meetri kõrgusel aluspinnast.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__221', 'VOCABULARY', '221', 'Trepiastme soovitatav kõrgus on kuni 17 sentimeetrit ja minimaalne laius 27 sentimeetrit.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__222', 'VOCABULARY', '222', 'Käsipuu on vähemalt kolmeastmelisel trepil. Kui trepp on laiem kui üks meeter, on käsipuu trepi mõlemal küljel.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__223', 'VOCABULARY', '223', 'Juhul, kui on oht alla kukkuda kõrgemalt kui 50 sentimeetrit. Piire koosneb kahest osast: käsipuust ja põlvepiirdest. Käsipuu ja põlvepiirde vahe ning põlvepiirde ja trepiastme vahe ei ole suurem kui 50 sentimeetrit.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__224', 'VOCABULARY', '224', 'Näiteks on astmed märjad või on astmete ääred kulunud. Astmeid saab libisemiskindlaks muuta näiteks puitastmetesse sooni sisse freesides või astmetele karedaid ribasid paigaldades.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__225', 'VOCABULARY', '225', 'Standardi EVS-EN 12464-1 kohaselt on hoonesisese trepi piisav valgustustihedus 100 luksi.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__226', 'VOCABULARY', '226', 'Trepiastme värv on ümbritsevaga kontrastne. Vajadusel on trepi esimene ja viimane aste veel lisaks märgistatud.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__227', 'VOCABULARY', '227', 'Näiteks tõsteseade, (käsi)kahveltõstuk, kaubalift, rulltee, käru, ratastega alus.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__228', 'VOCABULARY', '228', '• vähendatud on teisaldatava raskuse massi;\n• töökoht on kujundatud selliseks, et raskuse tõstmine-langetamine ei toimu ebamugavas kõrguses, nt õlavöötmest kõrgemale või allpool põlvede kõrgust, või ebamugavas kauguses, nt kehast eemal; \n• lühendatud on raskuse kandmise teed; \n• vähendatud on teisaldustöö kestust, sealhulgas ette on nähtud puhkepausid; \n• töö on korraldatud selliselt, et töötaja saab teisaldustööd vaheldada füüsiliselt mittekoormavate tööülesannete täitmisega.\n', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__230', 'VOCABULARY', '230', 'Näiteks tugevdatud ninaosaga kaitsejalatsid, kindad.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__231', 'VOCABULARY', '231', 'Töötajate valitud esindaja töötervishoiu ja tööohutuse küsimustes.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__232', 'VOCABULARY', '232', 'Sisaldab teavet kõikidest teisaldustööga seotud ohtudest.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__233', 'VOCABULARY', '233', 'Teisaldustööst keeldumisel teatab töötaja otsusest tööandjale.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__240', 'VOCABULARY', '240', 'Näiteks helkurvest, kaitsejalatsid, kaitsekiiver.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__244', 'VOCABULARY', '244', 'Näiteks on kasutusel teetähised ja -piirded, rippuvad tähised, märgid.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__245', 'VOCABULARY', '245', 'Kaevand on maasse kaevatud süvend või kraav.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__248', 'VOCABULARY', '248', 'Näiteks kinnitatud redel, kaldtee, puidust trepp.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__250', 'VOCABULARY', '250', 'Näiteks sein, rajatis, tee.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__251', 'VOCABULARY', '251', 'Näiteks kaitsekiiver, -prillid, kuulmiskaitsevahendid, kindad, veekindlad kaitsejalatsid, märguriietus või helkurvest.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__253', 'VOCABULARY', '253', 'Ohutusjuhendi koostamisel tuleb arvestada kasutusjuhendit.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__254', 'VOCABULARY', '254', 'Lintsaagi saab käivitada, seisata või selle töörežiimi muuta ainult juhtimisseadise tahtliku mõjutamisega.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__255', 'VOCABULARY', '255', 'Üldjuhul punane seenekujuline surunupp, mis on käelaba abil hõlpsasti ja ohutult aktiveeritav.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__256', 'VOCABULARY', '256', 'Kokkupuude, mis võib tekitada tervisekahjustusi.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__257', 'VOCABULARY', '257', 'On reguleeritud nii, et saelindi katmata ala oleks materjali arvestades minimaalne.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__258', 'VOCABULARY', '258', 'Kuulmiskaitsevahendid, kaitseprillid.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__259', 'VOCABULARY', '259', 'Kohustusmärk on ümara kuju ja valge piltkirjaga sinisel taustal.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__267', 'VOCABULARY', '267', 'Ohutusjuhendi koostamisel tuleb arvestada kasutusjuhendit.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__268', 'VOCABULARY', '268', 'Ketassaagi saab käivitada, seisata või selle töörežiimi muuta ainult juhtimisseadise tahtliku mõjutamisega.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__269', 'VOCABULARY', '269', 'Üldjuhul punane seenekujuline surunupp, mis on käelaba abil hõlpsasti ja ohutult aktiveeritav.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__270', 'VOCABULARY', '270', 'Kokkupuude, mis võib tekitada tervisekahjustusi.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__271', 'VOCABULARY', '271', 'On reguleeritud nii, et saeketta katmata ala oleks materjali arvestades minimaalne.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__272', 'VOCABULARY', '272', 'Vastavad kasutusjuhendis ettenähtule.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__273', 'VOCABULARY', '273', 'Kuulmiskaitsevahendid, kaitseprillid.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__274', 'VOCABULARY', '274', 'Kohustusmärk on ümara kuju ja valge piltkirjaga sinisel taustal.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__282', 'VOCABULARY', '282', 'Ohutusjuhendi koostamisel tuleb arvestada kasutusjuhendit.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__283', 'VOCABULARY', '283', 'Järkamissaagi/miiusaagi saab käivitada, seisata või selle töörežiimi muuta ainult juhtimisseadise tahtliku mõjutamisega.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__284', 'VOCABULARY', '284', 'Üldjuhul punane seenekujuline surunupp, mis on käelaba abil hõlpsasti ja ohutult aktiveeritav.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__285', 'VOCABULARY', '285', 'Kokkupuude, mis võib tekitada tervisekahjustusi.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__286', 'VOCABULARY', '286', 'On reguleeritud nii, et saeketta katmata ala oleks materjali arvestades minimaalne.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__287', 'VOCABULARY', '287', 'Vastavad kasutusjuhendis ettenähtule.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__288', 'VOCABULARY', '288', 'Kuulmiskaitsevahendid, kaitseprillid.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__289', 'VOCABULARY', '289', 'Kohustusmärk on ümara kuju ja valge piltkirjaga sinisel taustal.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__298', 'VOCABULARY', '298', 'Ohutusjuhendi koostamisel tuleb arvestada kasutusjuhendit.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__299', 'VOCABULARY', '299', 'Puurpingi saab käivitada, seisata või selle töörežiimi muuta ainult juhtimisseadise tahtliku mõjutamisega.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__300', 'VOCABULARY', '300', 'Üldjuhul punane seenekujuline surunupp, mis on käelaba abil hõlpsasti ja ohutult aktiveeritav.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__301', 'VOCABULARY', '301', 'Kokkupuude, mis võib tekitada tervisekahjustusi.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__303', 'VOCABULARY', '303', 'Kaitseprillid.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__304', 'VOCABULARY', '304', 'Kohustusmärk on ümara kuju ja valge piltkirjaga sinisel taustal.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__311', 'VOCABULARY', '311', 'Ohutusjuhendi koostamisel tuleb arvestada kasutusjuhendit.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__312', 'VOCABULARY', '312', 'Freespingi saab käivitada, seisata või selle töörežiimi muuta ainult juhtimisseadise tahtliku mõjutamisega.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__313', 'VOCABULARY', '313', 'Üldjuhul punane seenekujuline surunupp, mis on käelaba abil hõlpsasti ja ohutult aktiveeritav.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__314', 'VOCABULARY', '314', 'Kokkupuude, mis võib tekitada tervisekahjustusi.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__315', 'VOCABULARY', '315', 'On reguleeritud nii, et freesi katmata ala oleks materjali arvestades minimaalne.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__316', 'VOCABULARY', '316', 'Kuulmiskaitsevahendid, kaitseprillid.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__317', 'VOCABULARY', '317', 'Kohustusmärk on ümara kuju ja valge piltkirjaga sinisel taustal.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__325', 'VOCABULARY', '325', 'Ohutusjuhendi koostamisel tuleb arvestada kasutusjuhendit.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__326', 'VOCABULARY', '326', 'Höövelmasina/paksusmasina saab käivitada, seisata või selle töörežiimi muuta ainult juhtimisseadise tahtliku mõjutamisega.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__327', 'VOCABULARY', '327', 'Üldjuhul punane seenekujuline surunupp, mis on käelaba abil hõlpsasti ja ohutult aktiveeritav.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__328', 'VOCABULARY', '328', 'Kokkupuude, mis võib tekitada tervisekahjustusi.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__329', 'VOCABULARY', '329', 'On reguleeritud nii, et höövlipaku katmata ala oleks materjali arvestades minimaalne.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__330', 'VOCABULARY', '330', 'Kuulmiskaitsevahendid, kaitseprillid.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__331', 'VOCABULARY', '331', 'Kohustusmärk on ümara kuju ja valge piltkirjaga sinisel taustal.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__339', 'VOCABULARY', '339', 'Ohutusjuhendi koostamisel tuleb arvestada kasutusjuhendit.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__340', 'VOCABULARY', '340', 'Treipingi saab käivitada, seisata või selle töörežiimi muuta ainult juhtimisseadise tahtliku mõjutamisega.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__341', 'VOCABULARY', '341', 'Üldjuhul punane seenekujuline surunupp, mis on käelaba abil hõlpsasti ja ohutult aktiveeritav.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__342', 'VOCABULARY', '342', 'Kokkupuude, mis võib tekitada tervisekahjustusi.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__343', 'VOCABULARY', '343', 'Kaitseprillid.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__344', 'VOCABULARY', '344', 'Kohustusmärk on ümara kuju ja valge piltkirjaga sinisel taustal.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__350', 'VOCABULARY', '350', 'Ohutusjuhendi koostamisel tuleb arvestada kasutusjuhendit.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__351', 'VOCABULARY', '351', 'Lihvpingi saab käivitada, seisata või selle töörežiimi muuta ainult juhtimisseadise tahtliku mõjutamisega.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__352', 'VOCABULARY', '352', 'Üldjuhul punane seenekujuline surunupp, mis on käelaba abil hõlpsasti ja ohutult aktiveeritav.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__353', 'VOCABULARY', '353', 'Kokkupuude, mis võib tekitada tervisekahjustusi.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__354', 'VOCABULARY', '354', 'Kaitseprillid, kuulmiskaitsevahendid.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__355', 'VOCABULARY', '355', 'Kohustusmärk on ümara kuju ja valge piltkirjaga sinisel taustal.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__363', 'VOCABULARY', '363', 'Ohutusjuhendi koostamisel tuleb arvestada kasutusjuhendit.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__364', 'VOCABULARY', '364', 'Giljotiinpingi saab käivitada, seisata või selle töörežiimi muuta ainult juhtimisseadise tahtliku mõjutamisega.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__365', 'VOCABULARY', '365', 'Näiteks jalgpedaal või teisaldataval alusel olev juhtimisseadis.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__366', 'VOCABULARY', '366', 'Üldjuhul punane seenekujuline surunupp, mis on käelaba abil hõlpsasti ja ohutult aktiveeritav.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__367', 'VOCABULARY', '367', 'Kokkupuude, mis võib tekitada tervisekahjustusi.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__368', 'VOCABULARY', '368', 'Kuulmiskaitsevahendid, kaitseprillid.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__369', 'VOCABULARY', '369', 'Kohustusmärk on ümara kuju ja valge piltkirjaga sinisel taustal.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__376', 'VOCABULARY', '376', 'Ohutusjuhendi koostamisel tuleb arvestada kasutusjuhendit.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__377', 'VOCABULARY', '377', 'Käia saab käivitada, seisata või selle töörežiimi muuta ainult juhtimisseadise tahtliku mõjutamisega.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__378', 'VOCABULARY', '378', 'Üldjuhul punane seenekujuline surunupp, mis on käelaba abil hõlpsasti ja ohutult aktiveeritav.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__379', 'VOCABULARY', '379', 'Kokkupuude, mis võib tekitada tervisekahjustusi.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__380', 'VOCABULARY', '380', 'Kaitseprillid, kuulmiskaitsevahendid.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__381', 'VOCABULARY', '381', 'Kohustusmärk on ümara kuju ja valge piltkirjaga sinisel taustal.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__388', 'VOCABULARY', '388', 'Käiaketta ja toe vahe ei ole suurem kui kolm millimeetrit.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__391', 'VOCABULARY', '391', 'Ohutusjuhendi koostamisel tuleb arvestada kasutusjuhendit.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__392', 'VOCABULARY', '392', 'Konveieri saab käivitada, seisata või selle töörežiimi muuta ainult juhtimisseadise tahtliku mõjutamisega.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__393', 'VOCABULARY', '393', 'Üldjuhul punane seenekujuline surunupp või tross, mis on käelaba abil hõlpsasti ja ohutult aktiveeritav.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__394', 'VOCABULARY', '394', 'Kokkupuude, mis võib tekitada tervisekahjustusi.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__395', 'VOCABULARY', '395', 'Näiteks kuulmiskaitsevahendid.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__396', 'VOCABULARY', '396', 'Ettevõttes on toimiv lukustamise protseduur, milles on kirjeldatud, kuidas on välistatud konveieri käivitamine töö tegemise ajal.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__403', 'VOCABULARY', '403', 'Ohutusjuhendi koostamisel tuleb arvestada kasutusjuhendit.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__405', 'VOCABULARY', '405', 'Kuvar ja andmete sisestamise seade.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__406', 'VOCABULARY', '406', 'Üldjuhul punane seenekujuline surunupp, mis on käelaba abil hõlpsasti ja ohutult aktiveeritav.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__407', 'VOCABULARY', '407', 'Kokkupuude, mis võib tekitada tervisekahjustusi.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__408', 'VOCABULARY', '408', 'Kaitseprillid.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__409', 'VOCABULARY', '409', 'Kohustusmärk on ümara kuju ja valge piltkirjaga sinisel taustal.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__416', 'VOCABULARY', '416', 'Masina kiirus ja töösügavus ei ületa lõikeriista maksimaalset lubatut.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__417', 'VOCABULARY', '417', 'Näiteks survesilindrite, vaakumseadise, tõmmitsa või klambri abil.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__420', 'VOCABULARY', '420', 'Ohutusjuhendi koostamisel tuleb arvestada kasutusjuhendit.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__422', 'VOCABULARY', '422', 'Ala, kus on tervisekahjustuse oht.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__423', 'VOCABULARY', '423', 'Kaitseprillid, kuulmiskaitsevahendid.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__425', 'VOCABULARY', '425', 'Näiteks lihvketta pöörlemiskiirus, puuri läbimõõt, sobivus töödeldava materjali jaoks.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__432', 'VOCABULARY', '432', 'Näiteks lihvimismasinatel tolmu eemaldamine.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__433', 'VOCABULARY', '433', 'Ohutusjuhendi koostamisel tuleb arvestada kasutusjuhendit.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__435', 'VOCABULARY', '435', 'Ala, kus on tervisekahjustuse oht.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__436', 'VOCABULARY', '436', 'Kaitseprillid, kuulmiskaitsevahendid.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__438', 'VOCABULARY', '438', 'Näiteks lihvketta pöörlemiskiirus, puuri läbimõõt, sobivus töödeldava materjali jaoks.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__447', 'VOCABULARY', '447', 'Näiteks lihvijatel tolmu eemaldamine.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__448', 'VOCABULARY', '448', 'Ohutusjuhendi koostamisel tuleb arvestada kasutusjuhendit.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__450', 'VOCABULARY', '450', 'Ala, kus on tervisekahjustuse oht.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__451', 'VOCABULARY', '451', 'Kaitseprillid, kuulmiskaitsevahendid.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__453', 'VOCABULARY', '453', 'Näiteks saeketta pöörlemiskiirus, pöörlemissuund ja läbimõõt.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__460', 'VOCABULARY', '460', 'Näiteks saepuru või tolmu eemaldamine.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__461', 'VOCABULARY', '461', 'Vabariigi Valitsuse 20.03.2001 määruse nr 105 „Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ning töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid“ kohaselt on lehtpuidutolmu piirnorm 2 mg/m3.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__462', 'VOCABULARY', '462', 'Töötaja kasutab hingamisteede kaitsevahendit, kui puidutolmu on töökohal piirnormist (2 mg/m3) rohkem või kui ta tunneb vajadust seda kasutada.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__463', 'VOCABULARY', '463', 'Tööriietus peab nii palju kui võimalik takistama puidutolmu sattumist töötaja nahale.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__466', 'VOCABULARY', '466', 'Tervisekontroll tuleb korraldada, kui puidutolm võib mõjutada töötaja tervist.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__468', 'VOCABULARY', '468', 'Suruõhu või harjaga tolmu eemaldades tõuseb tolm õhku, selle kontsentratsioon õhus suureneb märgatavalt ja töötaja hingab seda sisse.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__469', 'VOCABULARY', '469', 'Viiemillimeetrise tolmukihi (ise)süttimistemperatuur kuumal pinnal on 300 °C.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__470', 'VOCABULARY', '470', 'Puidutolmu alumine plahvatuspiir on 30 g/m3.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__471', 'VOCABULARY', '471', 'Näiteks ehitusinsener.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__474', 'VOCABULARY', '474', 'Alad, kus töö laadi tõttu esineb õnnetuse või tervisekahjustuse oht ning kuhu ei tohi pääseda asjakohase juhendamise ja väljaõppeta töötajad ega teised isikud.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__476', 'VOCABULARY', '476', 'Näiteks avade ja servade piirestamise või kukkumiskaitsevahendite kasutamisega.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__479', 'VOCABULARY', '479', 'Näiteks veega niisutamine.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__481', 'VOCABULARY', '481', 'Seadmetel on kukkuvate esemete vastane kaitsesüsteem, näiteks juhikabiinil on olemas kaitse kukkuvate esemete vastu.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__482', 'VOCABULARY', '482', 'Näiteks kaitsekiiver, märguriietus, kaitsejalatsid, -kindad ja -prillid.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__485', 'VOCABULARY', '485', 'Müra peab mõõtma pädev mõõtja, kui indikaatorseadmega (seadmega ligikaudseks hindamiseks) määrates ületab müratase 80 dB(A).', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__487', 'VOCABULARY', '487', 'Kõrvaklappe või -troppe.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__488', 'VOCABULARY', '488', 'Kohustusmärk on ümara kuju ja valge piltkirjaga sinisel taustal.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__491', 'VOCABULARY', '491', 'Vaheaegadel peab töötaja viibima müravabas ruumis.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__492', 'VOCABULARY', '492', 'Kohtvibratsiooni tekitavad käsitööriistad, nagu trell, höövel, lihvija ning ketas- ja tikksaag.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__493', 'VOCABULARY', '493', 'Kas arvutuste järgi, mis põhinevad töövahendi kasutusjuhendis antud teabel tekitatava vibratsiooni kohta, või vibratsiooni mõõtmistulemuste alusel.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__494', 'VOCABULARY', '494', 'Kui päevane kokkupuude kohtvibratsiooniga ületab 2,5 m/s2.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__499', 'VOCABULARY', '499', 'Sisaldab teavet tehtava tööga kaasnevatest ohtudest ja nende vältimise abinõudest.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__501', 'VOCABULARY', '501', 'Puhastatavatele aladele kerge juurdepääsu tagamiseks.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__504', 'VOCABULARY', '504', 'Näiteks tolmuimejat regulaaritakse erinevaid pindu ja toru pikkust arvestades nii, et töötada saab püstises asendis, liigselt küünitamata.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__505', 'VOCABULARY', '505', 'Näiteks hakkab köögikombain tööle ainult siis, kui see on õigesti kokku pandud, ning kaane avamisel seiskub automaatselt.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__506', 'VOCABULARY', '506', 'Ohutusjuhendi koostamisel tuleb arvestada kasutusjuhendit.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__508', 'VOCABULARY', '508', 'Näiteks vaadatakse üle toitekaabel koos pistikuga; kontrollitakse, kas seadme korpus on terve, kas lisatud tarvikud on kindlalt kinnitatud.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__511', 'VOCABULARY', '511', 'Näiteks töötaja teab, kuidas avada ust seestpoolt, missuguseid riideid tuleb kanda, millised on külmas keskkonnas töötamisega kaasnevad ohud ja kuidas tunda ära külmastressi sümptomeid.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__514', 'VOCABULARY', '514', 'Näiteks kontrollitakse lekete, vigastuste, jää kogunemise puudumist, vaadatakse üle põranda seisukord, kas avariiväljapääs ja uks on avatavad, kas detektorid, häiresüsteemid ja avariituled töötavad.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__515', 'VOCABULARY', '515', 'Näiteks külmutusgaasi juhusliku vabanemisega seotud protseduurid.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__516', 'VOCABULARY', '516', 'Vooluvõrgu toitel, akupõhine tagavaratoide.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__517', 'VOCABULARY', '517', 'Vaheajad soojas ruumis.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__518', 'VOCABULARY', '518', 'Näiteks tõstukid jms.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__519', 'VOCABULARY', '519', 'Näiteks jope, püksid, kindad, müts, sobivad jalanõud.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__520', 'VOCABULARY', '520', 'Ohutusjuhend sisaldab ka töökeskkonnast aurude eemaldamise ja vajadusel isikukaitsevahendite kasutamise nõudeid.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__521', 'VOCABULARY', '521', 'Piirnormid on toodud Vabariigi Valitsuse 20.03.2001 määruses nr 105 „Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ning töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid“.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__522', 'VOCABULARY', '522', 'Värvimine ja lakkimine näiteks värvimiskambris või teistest töökohtadest eraldatud ruumi(osa)s.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__523', 'VOCABULARY', '523', 'Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutamiseks ette nähtud elektriseadmed.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__526', 'VOCABULARY', '526', 'Isikukaitsevahendid näiteks hingamisteede, silmade, näo ja naha kaitsmiseks.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__527', 'VOCABULARY', '527', 'Näiteks filtreid, mida tuleb vahetada kasutusjuhendi kohaselt enne, kui kasutaja tunneb gaasi maitset või lõhna.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__529', 'VOCABULARY', '529', 'Ohutusjuhendi koostamisel tuleb arvestada kasutusjuhendit.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__531', 'VOCABULARY', '531', 'Kemikaaliaurude kõrvalruumidesse välja kandumise vältimiseks.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__535', 'VOCABULARY', '535', 'Näiteks skeem jalg- ja sõiduteede, parkimiskohtade, laadimisalade ja ettevõtte territooriumile sisenemise kohtade asukohaga, märguriietuse kandmise kohustus, lubatud maksimaalne sõidukiirus, kaassõitjate keeld või muu selline.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__536', 'VOCABULARY', '536', 'Inimese ja liikuva töövahendi kokkupõrke ohu korral eraldage nende liikumisteed ja sissepääsud ehitistesse.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__537', 'VOCABULARY', '537', 'Eelkõige kohtades, kus märgistuse puudumine võib põhjustada jalakäija ja liikuva töövahendi kokkupõrke.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__538', 'VOCABULARY', '538', 'Näiteks välisvalgustite postid.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__539', 'VOCABULARY', '539', 'Piisav valgustustihedus hoonesisestel liiklusaladel on 100 luksi, territooriumil olevatel sisse- ja väljasõiduteedel ning parklates 20 luksi ja kõnniteedel, kus liiguvad ainult jalakäijad, 5 luksi.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__541', 'VOCABULARY', '541', 'Territooriumil töötava ettevõtte esindaja.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__542', 'VOCABULARY', '542', 'Kasutades näiteks ühesuunalist liiklust või tagasipööramisala.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__543', 'VOCABULARY', '543', 'Kasutades paikseid peegleid ja/või tagurdamiskaameraid.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__545', 'VOCABULARY', '545', 'Näiteks kraana, tõstuk, pump.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__547', 'VOCABULARY', '547', 'Näiteks kraana, hüdro-, luuk- ja kahveltõstuk, tropid, ketid jms.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__549', 'VOCABULARY', '549', 'Näiteks trepid, piiretega platvormid, redelid, käepidemed, libisemiskindlad astmed.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__554', 'VOCABULARY', '554', 'Kinnitamata või halvasti kinnitatud koorem võib liikuda mis tahes suunas (ette, taha, küljele ja isegi üles). Koorem tuleb kinnitada nii, et see ei nihkuks, kukuks ega liiguks teekonna jooksul ega veoautolt maha laadimise ajal paigalt, ja nii, et tuul ei puhuks seda veoautolt maha.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__555', 'VOCABULARY', '555', 'Näiteks kaitsekiiver, -jalatsid, kindad ja --prillid.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__559', 'VOCABULARY', '559', 'Enim levinud on kaubiku esisilla ülekoormamine.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__560', 'VOCABULARY', '560', 'Näiteks rihmade, võrkude või kettidega.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__561', 'VOCABULARY', '561', 'Viimasena laaditakse peale esemed, mis on vaja esimesena maha laadida.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__562', 'VOCABULARY', '562', 'Näiteks käru, (käsi)kahveltõstuk, ramp.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__564', 'VOCABULARY', '564', 'Näiteks kaitsejalatsid ja -kindad.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__565', 'VOCABULARY', '565', 'Ohutusjuhendi koostamisel tuleb arvestada kasutusjuhendit.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__566', 'VOCABULARY', '566', 'Näiteks mast, kahvlid, peeglid, rehvid, pidurid, tõstmisketid, valgustid, signaalid, sh tagurdamissignaal, turvavöö, hüdrovoolikud ja -silinder, kaitse kukkuvate esemete eest, kaitse ümbermineku eest.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__567', 'VOCABULARY', '567', 'Tõstuki kasutusjuhendi kohaselt ja selles märgitud intervalliga (näiteks töötunnid või kilomeetrid).', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__568', 'VOCABULARY', '568', 'Näiteks ei ole kabiini klaasid pragulised.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__569', 'VOCABULARY', '569', 'Näiteks turvakaared ja -raamid ning -kabiin.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__571', 'VOCABULARY', '571', 'Astmelauad on terved, libisemiskindlad ja kindlalt kinnitatud ning olemas on käepidemed või muu koht, millest käega kinni hoida.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__572', 'VOCABULARY', '572', 'Näiteks kasutamisel siseruumides.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__574', 'VOCABULARY', '574', 'Tõstetav last ei ole raskem tõstuki tõstevõimest.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__577', 'VOCABULARY', '577', 'Lasti riiulitele paigaldamisel jälgitakse riiulite kandevõimet.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__578', 'VOCABULARY', '578', 'Kaassõitja ei tohi olla kahveltõstuki kahvlitel, astmetel ega teistes ohtlikes kohtades.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__579', 'VOCABULARY', '579', 'Näiteks tõstekorv.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__580', 'VOCABULARY', '580', 'Näiteks kaitsejalatsid ja -kindad, kuulmiskaitsevahendid.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__582', 'VOCABULARY', '582', 'Süttimisallikad on välditud ning kütuse- ja gaasimahuteid hoitakse selleks ette nähtud kohas.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__583', 'VOCABULARY', '583', 'Näiteks süütevõtme eemaldamisega.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__584', 'VOCABULARY', '584', 'Ohutusjuhendi koostamisel tuleb arvestada kasutusjuhendit.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__585', 'VOCABULARY', '585', 'Näiteks juhtimisseadmed, valgustid, rattad, peeglid, pidurid, signaalid, juhiistme asend, turvavöö, hüdrovoolikud ja -silinder.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__586', 'VOCABULARY', '586', 'Traktori kasutusjuhendi kohaselt ja selles märgitud intervalliga (näiteks töötunnid või kilomeetrid).', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__587', 'VOCABULARY', '587', 'Näiteks ei ole kabiini klaasid pragulised.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__589', 'VOCABULARY', '589', 'Astmelauad on terved, libisemiskindlad ja kindlalt kinnitatud ning olemas on käepidemed või muu koht, millest käega kinni hoida; kabiini põrandal ei ole tööriistu, haakeseadise tihvti, tõmmitsat või muud sellist.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__594', 'VOCABULARY', '594', 'Kaassõitja võib olla ainult traktoris, kus on talle spetsiaalne istekoht.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__597', 'VOCABULARY', '597', 'Veendutakse, et traktor ei saaks iseenesest liikuma hakata. Kasutatakse seisupidurit, lisaseadmed on lastud maapinnale, mootor on seisatud.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__601', 'VOCABULARY', '601', 'Näiteks järgmist: kuidas eemaldada püstolisse kinni kiilunud kinnitusvahendit, kuidas muuta töötamise režiimi (ühekaupa või seeria), keeld suunata püstolit enda või kellegi teise poole või käivitada seda, kui see ei ole asetatud kindlalt vastu detaili.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__604', 'VOCABULARY', '604', 'Tellingutel ja redelil on suurem oht tasakaalu kaotada ja kukkuda, samuti ei ole õige sellist püstolit kasutada katustel ja muudel kõrgel asuvatel töötamiskohtadel.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__605', 'VOCABULARY', '605', 'Ohutusjuhendi koostamisel tuleb arvestada kasutusjuhendit.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__607', 'VOCABULARY', '607', 'Puiduhakkurit saab käivitada, seisata või selle töörežiimi muuta ainult juhtimisseadise tahtliku mõjutamisega.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__608', 'VOCABULARY', '608', 'Kokkupuude, mis võib tekitada tervisekahjustusi.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__609', 'VOCABULARY', '609', 'Üldjuhul punane seenekujuline surunupp, mis on käelaba abil hõlpsasti ja ohutult aktiveeritav.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__613', 'VOCABULARY', '613', 'Näiteks kuulmiskaitsevahendid, kaitseprillid ja -jalatsid.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__620', 'VOCABULARY', '620', 'Ohutusjuhendi koostamisel tuleb arvestada kasutusjuhendit.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__621', 'VOCABULARY', '621', 'Näiteks gaasihoovastiku nupp ja selle lukk, käivitus-/seiskamislüliti, õhuklapp.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__623', 'VOCABULARY', '623', 'Näiteks kõrvaklapid, kaitseprillid või näokaitse, kaitsekindad, -püksid ja -jalatsid.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__629', 'VOCABULARY', '629', 'Kett on pingutatud võimalikult tugevalt, kuid nii, et seda oleks endiselt võimalik käega piki plaati tõmmata.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__631', 'VOCABULARY', '631', 'Juhul kui elektrikettsae kasutamine niisketes tingimustes on vältimatu, kasutatakse rikkevoolukaitsmega toiteahelat.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__634', 'VOCABULARY', '634', 'Töö on tolmune, määriv, välitingimustes, külmas, palavas.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__644', 'VOCABULARY', '644', 'Sealhulgas kaevamis- ja muul pinnasetööl, ehitise remondi-, hooldus- või rekonstrueerimistööl, valmisdetailide monteerimis-demonteerimistööl ja lammutustööl.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__645', 'VOCABULARY', '645', 'Kuni 1 kV pinge korral vähemalt 300 mm pingestatud osast.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__646', 'VOCABULARY', '646', 'Näiteks fiiberplastist või puidust.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__648', 'VOCABULARY', '648', 'Tavapärasel kasutamisel platvormide osad ei liigu ning osade ja kukkumist takistavate vertikaalkaitsepiirete vahel ei ole ohtlikke tühimikke. Vahe seina ja tellingute vahel ei ole suurem kui 30 sentimeetrit. Suurema vahe puhul peavad olema kaitsepiirded ka seina pool.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__650', 'VOCABULARY', '650', 'Kukkumise vältimiseks paigaldatud kaitsepiirdel peab olema vähemalt ühe meetri kõrgusel paiknev käsipuu, jalapiire ja nende vahel 0,5 m kõrgusel asetsev vahepiire.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__651', 'VOCABULARY', '651', 'Tellingud, mis ei ole konstrueeritud vabalt seisvatena, on ankurdatud kasutusjuhendi nõuete kohaselt.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__652', 'VOCABULARY', '652', 'Teed, mida mööda liiguvad autod, ehitusmasinad jms.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__654', 'VOCABULARY', '654', 'Kontrollitakse, kas tellingutel ei ole puudu või eemaldatud vajalikke konstruktsioonielemente, muu hulgas tugi- ja kaitseraketisi, ja ankurduse piisavust ning aluspinna kandevõimet.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__655', 'VOCABULARY', '655', 'Aktis registreeritakse kontrollimises osalenud isikud, kontrollimise aeg, avastatud puudused ning võimalikud parandusettepanekud.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__656', 'VOCABULARY', '656', 'Kukkumise vältimiseks paigaldatud kaitsepiirdel peab olema vähemalt ühe meetri kõrgusel paiknev käsipuu, jalapiire ja nende vahel 0,5 m kõrgusel asetsev vahepiire.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__657', 'VOCABULARY', '657', 'Näiteks ohutusrakmetele või -vööle.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__658', 'VOCABULARY', '658', 'Eriti oluline turvarakmete kasutamisel.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__659', 'VOCABULARY', '659', 'Näiteks platvorm, käigutee.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__660', 'VOCABULARY', '660', 'Märgistatud on ohuala piirid, vajadusel lisatud hoiatusmärgid ning piirestatud juurdepääs ohualale.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__661', 'VOCABULARY', '661', 'Näiteks trepid, tõstukid, redelid.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__662', 'VOCABULARY', '662', 'Enne kõrguses töötamist hinnatakse, kus on ohutu töövahendeid ja materjale hoida ja kuidas neid ohutult kätte saada.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__663', 'VOCABULARY', '663', 'Sobivad tööjalatsid, mis aitavad vältida pikaajalisest seismisest tekkida võivaid tervisehäireid, on kannarihmaga, kontsa kõrgusega 3–4 sentimeetrit ning tallatoega.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__664', 'VOCABULARY', '664', 'Töölaud või -tasapind on reguleeritav.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__669', 'VOCABULARY', '669', 'Töötaja saab puhata seljatoega istmel (nt tool, pink).', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__675', 'VOCABULARY', '675', 'Töötaja jalad peavad mahtuma laua alla.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__688', 'VOCABULARY', '688', 'Ohutusjuhendi koostamisel tuleb arvestada kasutusjuhendit.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__689', 'VOCABULARY', '689', 'Lintsaagi saab käivitada, seisata või selle töörežiimi muuta ainult juhtimisseadise tahtliku mõjutamisega.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__690', 'VOCABULARY', '690', 'Üldjuhul punane seenekujuline surunupp, mis on käelaba abil hõlpsasti ja ohutult aktiveeritav.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__691', 'VOCABULARY', '691', 'Kokkupuude, mis võib tekitada tervisekahjustusi.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__692', 'VOCABULARY', '692', 'On reguleeritud nii, et saelindi katmata ala oleks materjali arvestades minimaalne.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__693', 'VOCABULARY', '693', 'Kuulmiskaitsevahendid, kaitseprillid.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__694', 'VOCABULARY', '694', 'Kohustusmärk on ümara kuju ja valge piltkirjaga sinisel taustal.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__696', 'VOCABULARY', '696', 'Muu hulgas, kas saelint on terav ning jookseb ja on pingutatud õigesti.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__699', 'VOCABULARY', '699', 'Näiteks kruustangidega.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__703', 'VOCABULARY', '703', 'Ohutusjuhendi koostamisel tuleb arvestada kasutusjuhendit.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__704', 'VOCABULARY', '704', 'Ketassaagi või -lõikurit saab käivitada, seisata või selle töörežiimi muuta ainult juhtimisseadise tahtliku mõjutamisega.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__705', 'VOCABULARY', '705', 'Üldjuhul punane seenekujuline surunupp, mis on käelaba abil hõlpsasti ja ohutult aktiveeritav.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__706', 'VOCABULARY', '706', 'Kokkupuude, mis võib tekitada tervisekahjustusi.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__707', 'VOCABULARY', '707', 'On reguleeritud nii, et sae- või lõikeketta katmata ala oleks materjali arvestades minimaalne.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__708', 'VOCABULARY', '708', 'Vastavad kasutusjuhendis ettenähtule.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__710', 'VOCABULARY', '710', 'Lõikeketta metallosale on pressitud kuu ja aasta number, mis näitab, mis ajani võib lõikeketast kasutada.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__711', 'VOCABULARY', '711', 'Kuulmiskaitsevahendid, kaitseprillid ja -kindad, tulekindel kaitseriietus.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__712', 'VOCABULARY', '712', 'Kohustusmärk on ümara kuju ja valge piltkirjaga sinisel taustal.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__713', 'VOCABULARY', '713', 'Töötamiskoht ei ole plahvatusohtlik ning läheduses ei ole kergesti süttivaid materjale ja aineid.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__718', 'VOCABULARY', '718', 'näiteks kruustangidega', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__720', 'VOCABULARY', '720', 'Ohutusjuhendi koostamisel tuleb arvestada kasutusjuhendit.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__721', 'VOCABULARY', '721', 'Puurpingi saab käivitada, seisata või selle töörežiimi muuta ainult juhtimisseadise tahtliku mõjutamisega.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__722', 'VOCABULARY', '722', 'Üldjuhul punane seenekujuline surunupp, mis on käelaba abil hõlpsasti ja ohutult aktiveeritav.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__723', 'VOCABULARY', '723', 'Kokkupuude, mis võib tekitada tervisekahjustusi.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__725', 'VOCABULARY', '725', 'Kaitseprillid.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__726', 'VOCABULARY', '726', 'Kohustusmärk on ümara kuju ja valge piltkirjaga sinisel taustal.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__727', 'VOCABULARY', '727', 'Näiteks kahuripuuril.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__734', 'VOCABULARY', '734', 'Ohutusjuhendi koostamisel tuleb arvestada kasutusjuhendit.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__735', 'VOCABULARY', '735', 'Freespingi saab käivitada, seisata või selle töörežiimi muuta ainult juhtimisseadise tahtliku mõjutamisega.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__736', 'VOCABULARY', '736', 'Üldjuhul punane seenekujuline surunupp, mis on käelaba abil hõlpsasti ja ohutult aktiveeritav.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__737', 'VOCABULARY', '737', 'Kokkupuude, mis võib tekitada tervisekahjustusi.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__738', 'VOCABULARY', '738', 'On reguleeritud nii, et freesi katmata ala oleks materjali arvestades minimaalne.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__739', 'VOCABULARY', '739', 'Kuulmiskaitsevahendid, kaitseprillid.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__740', 'VOCABULARY', '740', 'Kohustusmärk on ümara kuju ja valge piltkirjaga sinisel taustal.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__749', 'VOCABULARY', '749', 'Ohutusjuhendi koostamisel tuleb arvestada kasutusjuhendit.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__750', 'VOCABULARY', '750', 'Treipingi saab käivitada, seisata või selle töörežiimi muuta ainult juhtimisseadise tahtliku mõjutamisega.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__751', 'VOCABULARY', '751', 'Üldjuhul punane seenekujuline surunupp, mis on käelaba abil hõlpsasti ja ohutult aktiveeritav.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__752', 'VOCABULARY', '752', 'Kokkupuude, mis võib tekitada tervisekahjustusi.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__753', 'VOCABULARY', '753', 'Kaitseprillid.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__754', 'VOCABULARY', '754', 'Kohustusmärk on ümara kuju ja valge piltkirjaga sinisel taustal.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__761', 'VOCABULARY', '761', 'Ohutusjuhendi koostamisel tuleb arvestada kasutusjuhendit.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__762', 'VOCABULARY', '762', 'Kasutusjuhendis on kirjas, et lihvpink on ette nähtud metalli töötlemiseks.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__763', 'VOCABULARY', '763', 'Lihvpingi saab käivitada, seisata või selle töörežiimi muuta ainult juhtimisseadise tahtliku mõjutamisega.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__764', 'VOCABULARY', '764', 'Üldjuhul punane seenekujuline surunupp, mis on käelaba abil hõlpsasti ja ohutult aktiveeritav.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__765', 'VOCABULARY', '765', 'Kokkupuude, mis võib tekitada tervisekahjustusi.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__766', 'VOCABULARY', '766', 'Kaitseprillid, kuulmiskaitsevahendid.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__767', 'VOCABULARY', '767', 'Kohustusmärk on ümara kuju ja valge piltkirjaga sinisel taustal.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__775', 'VOCABULARY', '775', 'Ohutusjuhendi koostamisel tuleb arvestada kasutusjuhendit.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__777', 'VOCABULARY', '777', 'Kuvar ja andmete sisestamise seade.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__778', 'VOCABULARY', '778', 'Üldjuhul punane seenekujuline surunupp, mis on käelaba abil hõlpsasti ja ohutult aktiveeritav.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__779', 'VOCABULARY', '779', 'Kokkupuude, mis võib tekitada tervisekahjustusi.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__780', 'VOCABULARY', '780', 'Kaitseprillid.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__781', 'VOCABULARY', '781', 'Kohustusmärk on ümara kuju ja valge piltkirjaga sinisel taustal.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__788', 'VOCABULARY', '788', 'Masina kiirus ja töösügavus ei ületa lõikeriista maksimaalset lubatut ning lõikeriist on ette nähtud lõigatava materjali töötlemiseks.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__789', 'VOCABULARY', '789', 'Näiteks survesilindrite, vaakumseadise, tõmmitsa või klambri abil.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__792', 'VOCABULARY', '792', 'Vabariigi Valitsuse 20. 03. 2001. aasta määruses nr 105 „Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ning töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid“ on toodud mõnede metallide (näiteks alumiinium, mangaan, plii, vask) ning nende ühendite piirnormid.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__793', 'VOCABULARY', '793', 'Kasutab hingamisteede kaitsevahendit, kui metalle või nende ühendeid on töökohal piirnormist rohkem või kui töötaja tunneb vajadust seda kasutada, ning silmakaitsevahendeid, kui on metallide tolmu, suitsu või aerosooli silma sattumise oht.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__794', 'VOCABULARY', '794', 'Tööriietus peab nii palju kui võimalik takistama metallide tolmu, suitsu või aerosooli sattumist töötaja nahale.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__798', 'VOCABULARY', '798', 'Tervisekontroll tuleb korraldada, kui metallide tolm, suits või aerosool võib mõjutada töötaja tervist.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__799', 'VOCABULARY', '799', 'Suruõhu või harjaga tolmu eemaldades tõuseb tolm õhku, selle kontsentratsioon õhus suureneb märgatavalt ja töötaja hingab seda sisse.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__800', 'VOCABULARY', '800', 'Näiteks toidu, jooginõu või sigaretiga.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__801', 'VOCABULARY', '801', 'Ohutusjuhendi koostamisel tuleb arvestada kasutusjuhendit.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__802', 'VOCABULARY', '802', 'Painutuspressi saab käivitada, seisata või selle töörežiimi muuta ainult juhtimisseadise tahtliku mõjutamisega.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__803', 'VOCABULARY', '803', 'Näiteks jalgpedaal või teisaldataval alusel olev juhtimisseadis.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__804', 'VOCABULARY', '804', 'Üldjuhul punane seenekujuline surunupp, mis on käelaba abil hõlpsasti ja ohutult aktiveeritav.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__805', 'VOCABULARY', '805', 'Kokkupuude, mis võib tekitada tervisekahjustusi.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__806', 'VOCABULARY', '806', 'Kaitseprillid, -jalatsid või -kindad.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__807', 'VOCABULARY', '807', 'Kohustusmärk on ümara kuju ja valge piltkirjaga sinisel taustal.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__808', 'VOCABULARY', '808', 'Energiaallikast välja lülitamata võib protseduuri teha ainult siis, kui selleks on elektritoide vajalik. Siis võib protseduuri teha ainult vajalike erialateadmiste ja -oskustega töötaja, järgides pressi kasutusjuhendit.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__809', 'VOCABULARY', '809', 'Vastasel juhul võib tööriist puruneda ning töötajat vigastada. Üldjuhul on templile ja matriitsile märgitud sellele lubatud koormus.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__814', 'VOCABULARY', '814', 'Välja arvatud juhul, kui painutuspressi ohutusseadisena on kasutusel kaheinimesejuhtimissüsteem (kaks inimest peavad samal ajal mõjutama erinevaid juhtimisseadiseid).', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__816', 'VOCABULARY', '816', 'Ohutusjuhendi koostamisel tuleb arvestada kasutusjuhendit.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__817', 'VOCABULARY', '817', 'Painutuspinki saab käivitada, seisata või selle töörežiimi muuta ainult juhtimisseadise tahtliku mõjutamisega.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__818', 'VOCABULARY', '818', 'Näiteks jalgpedaal või teisaldataval alusel olev juhtimisseadis.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__819', 'VOCABULARY', '819', 'Üldjuhul punane seenekujuline surunupp, mis on käelaba abil hõlpsasti ja ohutult aktiveeritav.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__820', 'VOCABULARY', '820', 'Kokkupuude, mis võib tekitada tervisekahjustusi.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__821', 'VOCABULARY', '821', 'Näiteks kaitsejalatsid ja -kindad.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__822', 'VOCABULARY', '822', 'Kohustusmärk on ümara kuju ja valge piltkirjaga sinisel taustal.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__823', 'VOCABULARY', '823', 'Energiaallikast välja lülitamata võib protseduuri teha ainult siis, kui selleks on elektritoide vajalik. Siis võib protseduuri teha ainult vajalike erialateadmiste ja -oskustega töötaja, järgides pressi kasutusjuhendit.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__824', 'VOCABULARY', '824', 'Vastasel juhul võib tööriist puruneda ning töötajat vigastada.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__830', 'VOCABULARY', '830', 'Ohutusjuhendi koostamisel tuleb arvestada kasutusjuhendit.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__831', 'VOCABULARY', '831', 'Stantsimispressi saab käivitada, seisata või selle töörežiimi muuta ainult juhtimisseadise tahtliku mõjutamisega.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__832', 'VOCABULARY', '832', 'Kokkupuude, mis võib tekitada tervisekahjustusi.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__833', 'VOCABULARY', '833', 'Üldjuhul punane seenekujuline surunupp, mis on käelaba abil hõlpsasti ja ohutult aktiveeritav.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__834', 'VOCABULARY', '834', 'Kuulmiskaitsevahendid, kaitsejalatsid, -kindad ja -prillid.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__835', 'VOCABULARY', '835', 'Kohustusmärk on ümara kuju ja valge piltkirjaga sinisel taustal.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__836', 'VOCABULARY', '836', 'Energiaallikast välja lülitamata võib protseduuri teha ainult siis, kui selleks on elektritoide vajalik. Siis võib protseduuri teha ainult vajalike erialateadmiste ja -oskustega töötaja, järgides pressi kasutusjuhendit.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__837', 'VOCABULARY', '837', 'Materjal ei ole suuremate mõõtmetega. Vastasel juhul võib tööriist puruneda ning töötajat vigastada.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__842', 'VOCABULARY', '842', 'Müra peab mõõtma pädev mõõtja, kui indikaatorseadmega (seadmega ligikaudseks hindamiseks) määrates ületab töötaja müraga kokkupuute tase 80 dB(A) või tipphelirõhk (ka impulssheli korral) 135 dB(C).', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__844', 'VOCABULARY', '844', 'Kõrvaklappe või -troppe.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__845', 'VOCABULARY', '845', 'Kohustusmärk on ümara kuju ja valge piltkirjaga sinisel taustal.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__848', 'VOCABULARY', '848', 'Puhkepauside ajal peab töötaja viibima müravabas ruumis.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__849', 'VOCABULARY', '849', 'Kohtvibratsiooni tekitavad käsitööriistad, nagu trell, nurklihvija ja ketaslõikur.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__850', 'VOCABULARY', '850', 'Kas arvutuste järgi, mis põhinevad töövahendi kasutusjuhendis antud teabel tekitatava vibratsiooni kohta, või vibratsiooni mõõtmistulemuste alusel.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__851', 'VOCABULARY', '851', 'Kui päevane kokkupuude kohtvibratsiooniga ületab 2,5 m/s2.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__857', 'VOCABULARY', '857', 'E-posti aadressile ti@ti.ee või esitada teavitus, kasutades iseteeninduskeskkonda. Teatada tuleb järgmist:\n) tööandja nimi ja aadress;\n2) kasutatavate kantserogeenide või mutageenide loetelu koos neid identifitseerivate andmetega kooskõlas kemikaaliseadusega;\n3) nende tööprotsesside või tehnoloogiate loetelu, mille puhul kasutatakse kantserogeene või mutageene, ja nende kasutamise põhjendused;\n4) valmistatavate või kasutatavate kantserogeene või mutageene sisaldavate ainete või segude kogused; 5) kantserogeenide või mutageenidega kokku puutuvate töötajate arv, kokkupuute laad ja kestus tööpäeva või -nädala jooksul;\n6) andmed kasutatavate ohutusabinõude, sealhulgas kasutatavate isikukaitsevahendite kohta.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__858', 'VOCABULARY', '858', 'Kemikaalid ohulausega H350 või järgmised tööprotsessid: 1) auramiini (CAS 492-80-8) tootmine;\n2) tööprotsessid, kus töötaja võib kokku puutuda kivisöetahmas, -tõrvas või -pigis sisalduvate polütsükliliste aromaatsete süsivesinikega;\n3) vaske ja niklit sisaldavate materjalide jootmine, keevitamine või muu termiline töötlemine, mille käigus tekib nende metallide tolmu, suitsu või aerosooli;\n4) isopropüülalkoholi tootmise tugevalt happelised protsessid;\n5) tööprotsessid, kus töötaja võib kokku puutuda lehtpuidu, näiteks pöögi või tamme töötlemisel tekkiva tolmuga;\n6) tööprotsessid, kus töötaja võib kokku puutuda sissehingatava kristallilise ränidioksiiditolmuga;\n7) muud tööprotsessid, kus esineb oht, et töötaja puutub kokku kantserogeenide või mutageenidega.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__861', 'VOCABULARY', '861', 'Kantserogeenid või mutageenid asendatakse ohutumate kemikaalidega, võimalusel käideldakse kemikaale suletud süsteemis, ohutegur ei ületa töökeskkonna piirnormi.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__866', 'VOCABULARY', '866', 'Kantserogeen või mutageen eemaldatakse võimalikust pihkumise kohast kohtäratõmbe, üldventilatsiooni või teiste asjakohaste meetmete abil. Kasutatakse seiremeetmeid pihkumise õigeaegseks avastamiseks.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__869', 'VOCABULARY', '869', 'Nimekirjas tuleb töötaja kohta esitada järgmised andmed:\n1) töötaja ees- ja perekonnanimi;\n2) tööülesande kirjeldus;\n3) kantserogeeni või mutageeni, millega töötaja on kokku puutunud, nimetus;\n4) kantserogeeni või mutageeniga toimunud kokkupuute kestus. Andmeid nimekirja kantud töötaja kohta peab tööandja hoidma ajakohasena ja säilitama vähemalt 40 aastat pärast töötaja viimast kokkupuudet kantserogeeni või mutageeniga.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__872', 'VOCABULARY', '872', 'Väljaõpe sisaldab: 1) kantserogeenide ja mutageenide tervist kahjustava toime tundmine, sealhulgas tervisekahjustuse riski suurenemine suitsetamisel;\n2) kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuute vältimiseks rakendatavad ohutusabinõud;\n3) kasutatavate ohumärguannete tundmine;\n4) ettevõttes kehtestatud tööhügieeninõuded;\n5) isikukaitsevahendite, sh kaitseriietuse kasutamise eesmärk ja kord;\n6) tegutsemisjuhised ohtliku olukorra tekkimisel.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__873', 'VOCABULARY', '873', 'Juhend peab olema töötajale kättesaadav ning vajadusel nähtavale kohale välja pandud.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__874', 'VOCABULARY', '874', 'Näiteks keelumärgi „Suitsetamise keeld“ kasutamine.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__877', 'VOCABULARY', '877', 'Töökeskkonna õhu pliisisaldust mõõdab tööandja tellimusel Eesti Akrediteerimiskeskuse akrediteeritud või erialase pädevuse kinnitust omav labor.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__878', 'VOCABULARY', '878', '1) rikastatud plii käitlemine;\n2) plii- ja tsingimaagi sulatamine ja puhastamine;\n3) pliiarsenaadi tootmine ja käitlemine;\n4) pliioksiidide tootmine;\n5) muude pliiühendite tootmine, kaasa arvatud need plii alküülühendid, mille käigus eraldub iooniline plii;\n6) pliid sisaldavate värvide, emailide ja mastiksite tootmine ning kasutamine;\n7) patareide ja akude tootmine ja taaskasutamine;\n8) käsitööalad, kus kasutatakse tina ja pliid sisaldavaid materjale;\n9) pliijoodise valmistamine ja sagedane kasutamine kinnises ruumis;\n10) pliid sisaldava laskemoona valmistamine ja kasutamine kinnises ruumis;\n11) pliist või pliid sisaldavatest materjalidest toodete valmistamine;\n12) pliid sisaldavate keraamiliste toodete valmistamine;\n13) kristallklaasi tootmine;\n14) pliid sisaldavate plastide tootmine;\n15) trükitööd, kus kasutatakse pliid sisaldavaid trükivahendeid;\n16) pliid sisaldavate materjalide lammutamine ja põletamine;\n17) autokooste- ja remonditöö;\n18) pliitatud terase tootmine;\n19) terase karastamine pliiga;\n20) pindade katmine pliiga;\n21) pliid sisaldavate metallijäätmete taaskasutamine;\n22) plii ning selle ioonsete ühendite kasutamise muud juhud.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__882', 'VOCABULARY', '882', 'Bioloogilise seire käigus määratakse töötaja vere pliisisaldus.', true, now(), null, 'CURRENT'),
('VOCABULARY__886', 'VOCABULARY', '886', 'Juhendamine hõlmab järgmist: 1) plii kahjulik toime tervisele, kaasa arvatud lootele ja rinnapiimale; 2) töökeskkonna õhu pliisisalduse piirnorm; 3) bioloogilise ja töökeskkonnaseire vajadus; 4) hügieeninõuded ning vajadus hoiduda töökohal söömisest, joomisest ja suitsetamisest; 5) töökeskkonnas rakendatavad ohutusabinõud ning isikukaitsevahendite ja tööriietuse kandmise vajalikkus.'