Commit 3003a4d4 authored by Kristel Meikas's avatar Kristel Meikas
Browse files

Merge branch 'develop' into 'master'

Release: merge 'develop' into 'master' created by Kristel Meikas

See merge request teis/admin-service!40
parents 7182889d 9ee71969
# Changelog
## [1.16.0] - 2021-02-22
* added new risk assessments related feature flags
* added new parameter for risk assessment viewing interval
## [1.15.0] - 2021-02-08
* functionality to fetch admin parameters
......
theGroup=ee.sm.ti.teis
theVersion=1.15.0
theVersion=1.16.0
pluginVersion=1.2.0
commonsVersion=1.19.0-SNAPSHOT
commonApiGatewayVersion=1.19.0-SNAPSHOT
commonsVersion=1.20.0
commonApiGatewayVersion=1.20.1
......@@ -7,6 +7,7 @@ import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.Table;
import javax.validation.constraints.NotNull;
import java.time.LocalDate;
@Entity
@Getter
......@@ -17,8 +18,9 @@ public class FeatureFlagEntity {
@Id
private String id;
private String name;
private String description;
@NotNull
private boolean enabled;
@NotNull
private LocalDate createdAt;
}
--liquibase formatted sql
--changeset jyrgen:2021-02-08.update-feature-flags
update feature_flag set enabled = true where id = 'riskassessments';
insert into feature_flag (id, name, enabled)
values ('riskassessments-visible', 'Muutuja, mis näitab kas riskianalüüsi täisfunktsionaalsus on kasutajaliidesest kättesaadav', false),
('riskassessments-files-visible', 'Muutuja, mis näitab kas riskianalüüsi failide esitamine on lubatud', false),
('authorities-visible', 'Muutuja, mis näitab kas volituste haldamine on kättesaadav', false);
--changeset jyrgen:2021-02-08.add-additional-feature-flags
delete from feature_flag where id = 'riskassessments-visible';
update feature_flag set name = 'Muutuja, mis näitab kas riskianalüüsi failide üles laadimise alustamine on nähtav' where id = 'riskassessments-files-visible';
insert into feature_flag (id, name, enabled)
values ('riskassessments-menu-item-visible', 'Muutuja, mis näitab kas riskianalüüside menüüpunkt on nähtav', false),
('riskassessments-tool-visible', 'Muutuja, mis näitab kas riskianalüüsi tööriista kasutamise alustamine on nähtav', false);
--changeset jyrgen:2021-02-08.rename-add-feature-flag-columns
alter table feature_flag rename column name to description;
alter table feature_flag add column created_at timestamp;
update feature_flag
set created_at = now()
where id in ('riskassessments-menu-item-visible', 'riskassessments-tool-visible', 'authorities-visible', 'riskassessments-files-visible');
\ No newline at end of file
--liquibase formatted sql
--changeset kristel:2021-02-12.TEIS-1863.risk-assessment-parameters
insert into parameter(code, value, name, mandatory, data_type, frequently_changed)
values ('RISK_ASSESSMENT_VIEW_INTERVAL', 180, 'Periood, mille jooksul TI ametnik võib menetluse väliselt vaadata ettevõtte riskianalüüsi ilma, et peaks uuesti sisestama põhjendus. Esitatakse minutites.', true, 'INT', false);
insert into parameter_scope(parameter_code, scope)
values ('RISK_ASSESSMENT_VIEW_INTERVAL', 'OFFICE');
\ No newline at end of file
......@@ -6,7 +6,7 @@
delete from parameter_scope where parameter_code like 'X-TEST-%';
delete from parameter where code like 'X-TEST-%';
delete from feature_flag;
delete from feature_flag where id like 'X-TEST-%' or id in ('riskassessments', 'files-virus-scan-unchecked-download');
insert into parameter (code, name, value, mandatory, frequently_changed, data_type)
values ('X-TEST-TEHIK_URL', 'TEHIK homepage URL', 'https://www.tehik.ee/?id={regCode}&test', false, false, 'TEXT'),
......@@ -21,9 +21,13 @@ values ('X-TEST-TEHIK_URL', 'COMMON'),
('X-TEST-NETI_URL', 'COMMON'),
('X-TEST-TRIPLEDEV_URL', 'PUBLIC');
insert into feature_flag (id, name, enabled)
values ('X-TEST-1', 'Test Feature flag', false),
('X-TEST-2', 'Test Feature flag 2', true),
('riskassessments', 'Muutuja, mis näitab risk-assessments teenuse aktiivsuse olekut', true),
('files-virus-scan-unchecked-download', 'Muutuja, mis lubab alla laadida faile, mida ei ole viirusetõrjete poolt skänneeritud', false),
('new-violation-elimination', 'Puuduse parandamise uue funktsionaalsuse aktiivsuse olek', true);
insert into feature_flag (id, description, enabled, created_at)
values ('X-TEST-1', 'Test Feature flag', false, now()),
('X-TEST-2', 'Test Feature flag 2', true, now()),
('X-TEST-riskassessments', 'Muutuja, mis näitab risk-assessments teenuse aktiivsuse olekut', true, now()),
('X-TEST-files-virus-scan-unchecked-download', 'Muutuja, mis lubab alla laadida faile, mida ei ole viirusetõrjete poolt skänneeritud', false, now()),
('X-TEST-new-violation-elimination', 'Puuduse parandamise uue funktsionaalsuse aktiivsuse olek', true, now()),
('riskassessments', 'Muutuja, mis näitab risk-assessments teenuse aktiivsuse olekut', true, now()),
('files-virus-scan-unchecked-download', 'Muutuja, mis lubab alla laadida faile, mida ei ole viirusetõrjete poolt skänneeritud', false, now());
update feature_flag set enabled = true where id in ('riskassessments-menu-item-visible', 'riskassessments-tool-visible', 'authorities-visible', 'riskassessments-files-visible', 'riskassessments');
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment