Commit 04650709 authored by Siiri Tann's avatar Siiri Tann
Browse files

Merge branch 'TEIS-2875' into 'develop'

TEIS-2875: new accident related parameter

Closes TEIS-2875

See merge request teis/admin-service!76
parents da5a5b98 fb89bed3
theGroup=ee.sm.ti.teis
theVersion=1.23.0
theVersion=1.24.0-SNAPSHOT
pluginVersion=1.4.4
commonsVersion=1.30.0
commonApiGatewayVersion=1.30.0
commonsVersion=1.32.0-SNAPSHOT
commonApiGatewayVersion=1.32.0-SNAPSHOT
--liquibase formatted sql
--changeset siiri:2022-03-04.add-accident-case-certificate-parameter
insert into parameter (code, name, value, mandatory, data_type, frequently_changed) values
('DURATION_INCAPACITY_CERTIFICATES', 'Kasutatakse tööõnnetuste teenuses Haigekassast päringute tegemiseks. Periood kalendripäevades, kui pika aja kohta pärast tööõnnetuse toimumise aega küsitakse Haigekassast kannatanud isiku töövõimetuslehtede andmeid.', 30, true, 'INT', true);
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment