Commit feba5836 authored by Mark Fišel's avatar Mark Fišel

minor upd

parent e49082d0
# TartuNLP translate
Mitmekeelne mitme-valdkonnaline neuromasintõlge. Käesolev versioon toetab sisend- ja väljundkeelena seitset keelt: eesti, läti, leedu, inglise, vene, saksa ja soome.
Arengu staatust kajastab [GitHubi leht](https://github.com/tartunlp/kama).
Arengu staatust kajastab projekti [GitHubi leht](https://github.com/tartunlp/kama).
## Kasutamine
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment