Commit 1afa46ca authored by aleksandr-wemakesoftware's avatar aleksandr-wemakesoftware Committed by GitHub

Merge pull request #12 from e-gov/develop

RIHA 7.4 release preparation
parents 97d3f30e d3976ab7
Märkus. Ümber nimetatud repo `kirjeldusmoodul-rest-api` failist README.md - Priit P 27.04.2017
# Arendusjuhend
## Eeldused
- PostgreSQL 9.6 andmebaas
- Tomcat 8
- Ubuntu 16.04
- Ubuntu 18.04
- OpenJDK 1.8
- Maven
- Maven (testitud 3.3.9 peal)
## Andmebaasi paigaldamine
1. Paigaldada PostgreSQL versioonil 9.6 töötav andmebaas
2. Tekitada andmebaasi vajalikud tabelid, kasutades RIHA-Storage komponendi [dbcreate.sh](https://github.com/e-gov/RIHA-Storage/blob/master/dbcreate.sh) skripti:
Andmebaasitabelite tekitamiseks tuleb anda selle repositooriumi juurkataloogist käsk:
```bash
PGPASSWORD={password} sh ./dbcreate.sh [-n] {hostname} {dbport} {dbname} {username}
```
Käsus tuleb näidata järgmine info:
- **-n** – Andmebaas tekitatakse ilma vana RIHA andmebaasiga sidumata (st –tegemist on vana RIHA lahendusest sõltumatu paigaldusega)
- **hostname** - Andmebaasiserveri IP aadress või DNS nimi
- **dbport** - Andmebaasiserveri poolt kasutatav port
- **dbname** - andmebaasitabeleid sisaldava andmebaasi nimi.
- **username** - andmebaasi administreerimise õiguseid omava andmebaasikasutaja nimi
- **password** - Andmebaasikasutaja parool
3. Andmebaasis peab leiduma skeem nimega **_riha_** ning see peab olema antud kasutaja
2. Andmebaasi vajalikud tabelid tekitatakse Liquibase'iga, mis käivitatakse rakendust käivitades _runtime_ ajal. _Runtime_ jooksul peab Liquibase saama ligi paigaldatud andmebaasile. Paigaldatud andmebaasi konfiguratsioon tuleb lisada siia: [riharest.project.properties konfiguratsioonifaili](https://github.com/e-gov/RIHA-Storage/blob/develop/src/main/resources/riharest.project.properties)
3. Andmebaasiühenduse konfigureeritavate parameetrite kohta leiab infot peatükist ["Paigalduse häälestamine"](#konfiguratsioon)
4. Andmebaasis peab leiduma skeem nimega **_riha_** ning see peab olema antud kasutaja
vaikimisi skeemiks. Vajalikul kujul andmebaas ja kasutajatunnus tuleb tekitada eraldi käsitsi
andmebaasihalduse tarkvara abil. Muud täiendavad nõudeid tekitatud andmebaasile puuduvad.
## Andmebaasi uuendamine
## Lahenduse kompileerimine
Tarkvara kompileerimine ning WAR paketi tegemine:
......@@ -39,6 +29,7 @@ mvn package
Kompileeritud WAR paketi leiab `target/` kataloogist.
<a name="konfiguratsioon"></a>
## Paigalduse häälestamine
### Kompileerimise käigus
......
This diff is collapsed.
WITH imported_info_system AS (
SELECT
DISTINCT ON (inf.lyhinimi)
inf.lyhinimi,
uuid_in(md5(inf.lyhinimi) :: CSTRING) AS inf_uuid,
json_build_object(
'class', substring(inf.tk_kaideldavus_kood, '[^_]*$')
|| substring(inf.tk_terviklus_kood, '[^_]*$')
|| substring(inf.tk_konfidentsiaalsus_kood, '[^_]*$'),
'level', CASE
WHEN (inf.tk_kaideldavus_kood || inf.tk_terviklus_kood || inf.tk_konfidentsiaalsus_kood) ~ '3' THEN 'H'
WHEN (inf.tk_kaideldavus_kood || inf.tk_terviklus_kood || inf.tk_konfidentsiaalsus_kood) ~ '2' THEN 'M'
ELSE 'L'
END,
'standard', 'ISKE',
'latest_audit_date', 'null',
'latest_audit_resolution', 'null') AS security
FROM infosysteem inf
WHERE inf.kuupaev_kuni IS NULL
AND inf.staatus_kood IS DISTINCT FROM 'STAATUS_EI_ASUTATA'
AND inf.staatus_kood IS DISTINCT FROM 'INFOSYS_STAATUS_LOPETATUD'
AND kategooria IS DISTINCT FROM 'INFOSYSTEEM_KATEGOORIA_ALAMSYSTEEM'
AND inf.tk_kaideldavus_kood IS NOT NULL
AND inf.tk_konfidentsiaalsus_kood IS NOT NULL
AND inf.tk_terviklus_kood IS NOT NULL
ORDER BY inf.lyhinimi, inf.created DESC
)
INSERT INTO riha.main_resource(main_resource_id, uri, name, owner, short_name, version, json_content, parent_uri, main_resource_parent_id,
kind, state, start_date, end_date, creator, modifier, creation_date, modified_date, old_id, field_name, kind_id, main_resource_template_id)
SELECT
nextval('riha.main_resource_seq'),
uri,
name,
owner,
short_name,
version,
jsonb_set(json_content, '{security}', imported_info_system.security :: jsonb),
parent_uri,
main_resource_parent_id,
kind,
state,
start_date,
end_date,
creator,
modifier,
creation_date,
modified_date,
old_id,
field_name,
kind_id,
main_resource_template_id
FROM imported_info_system INNER JOIN riha.main_resource_view mrv
ON imported_info_system.inf_uuid = (mrv.json_content ->> 'uuid') :: UUID
WHERE NOT mrv.json_content ? 'security';
\ No newline at end of file
......@@ -45,7 +45,7 @@ public class RegisteredFileGrid extends AbstractQueryGrid {
Criterion dataCriterion = createFileDataSearchRestriction(dataFilterParameters);
if (dataCriterion != null) {
DetachedCriteria dataSubQueryCriteria = DetachedCriteria.forClass(
RegisteredFileView.LargeObjectCsvRecord.class, "csv")
RegisteredFileView.LargeObjectRecord.class, "csv")
.setProjection(Projections.id())
.add(dataCriterion);
......
......@@ -19,7 +19,7 @@ import org.springframework.util.StringUtils;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.sql.SQLException;
import java.util.Arrays;
import java.util.Collections;
import java.util.List;
import java.util.Map;
......@@ -27,45 +27,29 @@ import java.util.Map;
* Converts CSV content from {@link LargeObject} of {@link FileResource} to {@link JsonNode}.
*/
@Component
public class CsvToGsonConverter {
public class CsvToGsonConverter implements ToGsonConverter {
public static final char DELIMITER = ';';
private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(CsvToGsonConverter.class);
private static final Logger LOGGER = LoggerFactory.getLogger(CsvToGsonConverter.class);
private static final String CSV_FILE_SUFFIX = ".csv";
private static final CSVFormat DEFAULT_WITH_HEADERS = CSVFormat.DEFAULT
.withDelimiter(';')
.withDelimiter(DELIMITER)
.withFirstRecordAsHeader()
.withIgnoreEmptyLines()
.withIgnoreSurroundingSpaces();
private static List<MediaType> supportedMediaTypes = Arrays.asList(MediaType.valueOf("text/csv"));
private static final List<MediaType> SUPPORTED_MEDIA_TYPES = Collections.singletonList(MediaType.valueOf("text/csv"));
@Override
public boolean supports(FileResource fileResource) {
return supportedMediaTypes.contains(MediaType.valueOf(fileResource.getContentType()))
return SUPPORTED_MEDIA_TYPES.contains(MediaType.valueOf(fileResource.getContentType()))
|| StringUtils.endsWithIgnoreCase(fileResource.getName(), CSV_FILE_SUFFIX);
}
/**
* Converts {@link FileResource} input stream to {@link JsonNode} form
* <pre>
* {
* "meta": {&lt;used FileResource metadata&gt;}
* "headers": [&lt;CSV headers&gt;],
* "records": [
* {
* "header-name": "value",
* ...
* }
* ]
* }
* </pre>
*
* @param fileResource converted file resource
* @return created JsonNode
* @throws IOException in case of parsing errors
*/
@Override
public JsonObject convert(FileResource fileResource) throws IOException, SQLException {
logger.debug("Starting file resource '{}' CSV to JSON conversion", fileResource.getUuid());
LOGGER.debug("Starting file resource '{}' CSV to JSON conversion", fileResource.getUuid());
CSVParser parser = getFormat(fileResource)
.parse(new InputStreamReader(
......
package ee.eesti.riha.rest.dao.util;
import com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode;
import com.google.gson.JsonObject;
import ee.eesti.riha.rest.model.FileResource;
import ee.eesti.riha.rest.model.LargeObject;
import org.apache.poi.ss.usermodel.*;
import org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFWorkbook;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.http.MediaType;
import org.springframework.stereotype.Component;
import org.springframework.util.StringUtils;
import javax.sql.rowset.serial.SerialBlob;
import java.io.ByteArrayInputStream;
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.PrintStream;
import java.sql.Blob;
import java.sql.SQLException;
import java.util.Collections;
import java.util.List;
import java.util.regex.Matcher;
import java.util.regex.Pattern;
/**
* Converts Excel content from {@link LargeObject} of {@link FileResource} to {@link JsonNode}.
*/
@Component
public class ExcelToGsonConverter implements ToGsonConverter {
private static final Pattern QUOTE_PATTERN = Pattern.compile("\"");
private static final List<MediaType> SUPPORTED_MEDIA_TYPES = Collections.singletonList(MediaType.valueOf("application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet"));
private static final String EXCEL_FILE_SUFFIX = ".xls";
private static final String EXCELX_FILE_SUFFIX = ".xlsx";
@Autowired
private CsvToGsonConverter csvToGsonConverter;
@Override
public boolean supports(FileResource fileResource) {
return SUPPORTED_MEDIA_TYPES.contains(MediaType.valueOf(fileResource.getContentType()))
|| StringUtils.endsWithIgnoreCase(fileResource.getName(), EXCEL_FILE_SUFFIX)
|| StringUtils.endsWithIgnoreCase(fileResource.getName(), EXCELX_FILE_SUFFIX);
}
@Override
public JsonObject convert(FileResource fileResource) throws IOException, SQLException {
ByteArrayInputStream inputStream = null;
ByteArrayOutputStream byteArrayOutputStream = null;
PrintStream printStream = null;
try {
Blob blob = fileResource.getLargeObject().getData();
inputStream = new ByteArrayInputStream(blob.getBytes(1, ((int) blob.length())));
Workbook workbook = new XSSFWorkbook(inputStream);
FormulaEvaluator formulaEvaluator = workbook.getCreationHelper().createFormulaEvaluator();
DataFormatter formatter = new DataFormatter();
byteArrayOutputStream = new ByteArrayOutputStream();
printStream = new PrintStream(byteArrayOutputStream, true, "UTF-8");
byte[] bom = {(byte) 0xEF, (byte) 0xBB, (byte) 0xBF};
printStream.write(bom);
for (int sheetNumber = 0; sheetNumber < workbook.getNumberOfSheets(); sheetNumber++) {
Sheet sheet = workbook.getSheetAt(sheetNumber);
for (int rowNumber = 0; rowNumber <= sheet.getLastRowNum(); rowNumber++) {
Row row = sheet.getRow(rowNumber);
if (row == null) {
printStream.println(CsvToGsonConverter.DELIMITER);
continue;
}
boolean firstCell = true;
for (int cellNUmber = 0; cellNUmber < row.getLastCellNum(); cellNUmber++) {
Cell cell = row.getCell(cellNUmber, Row.MissingCellPolicy.RETURN_BLANK_AS_NULL);
if (!firstCell) printStream.print(CsvToGsonConverter.DELIMITER);
if (cell != null) {
cell = formulaEvaluator.evaluateInCell(cell);
String value = formatter.formatCellValue(cell);
if (cell.getCellType() == CellType.FORMULA) {
value = "=" + value;
}
printStream.print(encodeValue(value));
}
firstCell = false;
}
printStream.println();
}
}
fileResource.getLargeObject().setData(new SerialBlob(byteArrayOutputStream.toByteArray()));
} finally {
if (inputStream != null) {
inputStream.close();
}
if (byteArrayOutputStream != null) {
byteArrayOutputStream.close();
}
if (printStream != null) {
printStream.close();
}
}
return csvToGsonConverter.convert(fileResource);
}
static private String encodeValue(String value) {
boolean needQuotes = false;
if (value.indexOf(CsvToGsonConverter.DELIMITER) != -1 || value.indexOf('"') != -1 ||
value.indexOf('\n') != -1 || value.indexOf('\r') != -1) {
needQuotes = true;
}
Matcher m = QUOTE_PATTERN.matcher(value);
if (m.find()) {
needQuotes = true;
}
value = m.replaceAll("\"\"");
return needQuotes ? "\"" + value + "\"" : value;
}
}
\ No newline at end of file
package ee.eesti.riha.rest.dao.util;
import com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode;
import com.google.gson.JsonObject;
import ee.eesti.riha.rest.model.FileResource;
import ee.eesti.riha.rest.model.LargeObject;
import java.io.IOException;
import java.sql.SQLException;
/**
* Converts file content from {@link LargeObject} of {@link FileResource} to {@link JsonNode}.
*/
public interface ToGsonConverter {
/**
* Returns true if content type or file extension of given {@link FileResource} is supported by this converter
*/
boolean supports(FileResource fileResource);
/**
* Converts {@link FileResource} input stream to {@link JsonNode} form
* <pre>
* {
* "meta": {&lt;used FileResource metadata&gt;}
* "headers": [&lt;CSV headers&gt;],
* "records": [
* {
* "header-name": "value",
* ...
* }
* ]
* }
* </pre>
*
* @param fileResource converted file resource
* @return created JsonNode
* @throws IOException in case of parsing errors
* @throws SQLException
*/
JsonObject convert(FileResource fileResource) throws IOException, SQLException;
}
package ee.eesti.riha.rest.logic;
import ee.eesti.riha.rest.dao.FileResourceDAO;
import ee.eesti.riha.rest.dao.util.CsvToGsonConverter;
import ee.eesti.riha.rest.dao.util.ToGsonConverter;
import ee.eesti.riha.rest.model.FileResource;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
......@@ -12,6 +12,7 @@ import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;
import java.io.IOException;
import java.sql.SQLException;
import java.util.List;
import java.util.UUID;
/**
......@@ -24,7 +25,7 @@ public class FileResourceIndexingService {
private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(FileResourceIndexingService.class);
@Autowired
private CsvToGsonConverter csvToGsonConverter;
private List<ToGsonConverter> toGsonConverters;
@Autowired
private FileResourceDAO fileResourceDAO;
......@@ -70,22 +71,26 @@ public class FileResourceIndexingService {
}
logger.info("Starting file resource '{}' indexing", fileResource.getUuid());
createCsvIndex(fileResource);
createIndex(fileResource);
fileResource.getLargeObject().setIndexed(true);
logger.info("File resource '{}' indexing is complete", fileResource.getUuid());
}
private void createCsvIndex(FileResource fileResource) throws IOException, SQLException {
private void createIndex(FileResource fileResource) throws IOException, SQLException {
UUID uuid = fileResource.getUuid();
if (!csvToGsonConverter.supports(fileResource)) {
logger.debug("CSV to JSON conversion of file resource '{}' is not supported", uuid);
return;
}
logger.debug("Starting file resource '{}' CSV index creation", uuid);
fileResource.getLargeObject().setCsvSearchContent(csvToGsonConverter.convert(fileResource));
for (ToGsonConverter converter : toGsonConverters) {
if (converter.supports(fileResource)) {
logger.debug("Starting file resource '{}' index creation", uuid);
fileResource.getLargeObject().setSearchContent(converter.convert(fileResource));
logger.debug("Index creation for file resource '{}' is complete", uuid);
return;
}
}
logger.debug("CSV index creation for file resource '{}' is complete", uuid);
logger.debug("To JSON conversion of file resource '{}' is not supported", uuid);
}
}
......@@ -47,9 +47,9 @@ public class LargeObject {
private Blob data;
@JsonIgnore
@Column(name = "csv_search_content")
@Column(name = "search_content")
@Type(type = "JsonObject")
private JsonObject csvSearchContent;
private JsonObject searchContent;
@JsonIgnore
@Column(name = "indexed")
......@@ -95,12 +95,12 @@ public class LargeObject {
this.data = data;
}
public JsonObject getCsvSearchContent() {
return csvSearchContent;
public JsonObject getSearchContent() {
return searchContent;
}
public void setCsvSearchContent(JsonObject csvSearchContent) {
this.csvSearchContent = csvSearchContent;
public void setSearchContent(JsonObject searchContent) {
this.searchContent = searchContent;
}
public boolean isIndexed() {
......
......@@ -134,11 +134,11 @@ public class RegisteredFileView {
" file_resource_large_object_id AS large_object_id," +
" record.value AS value" +
" FROM jsonb_array_elements(" +
" (SELECT csv_search_content -> 'records'" +
" (SELECT search_content -> 'records'" +
" FROM large_object" +
" WHERE id = file_resource_large_object_id)) AS record")
@TypeDefs({@TypeDef(name = "JsonObject", typeClass = JsonObjectUserType.class)})
public static class LargeObjectCsvRecord {
public static class LargeObjectRecord {
@Id
@Column(name = "large_object_id")
......
......@@ -5,21 +5,49 @@
http://www.liquibase.org/xml/ns/dbchangelog/dbchangelog-3.1.xsd">
<changeSet id="1" author="aleksandr">
<comment>Database creation.
Please note that database schema and roles should be created manually</comment>
<comment>sync Live state with Develop</comment>
<sqlFile dbms="postgresql"
encoding="utf8"
path="./create/create_tables.sql"
relativeToChangelogFile="true"/>
path="./update/update_20180301_add_json_content_to_large_object_table.sql"
relativeToChangelogFile="true"
splitStatements="false"
/>
<sqlFile dbms="postgresql"
encoding="utf8"
path="./create/create_views.sql"
relativeToChangelogFile="true"/>
path="./update/update_20180306_add_registered_file_table.sql"
relativeToChangelogFile="true"
splitStatements="false"
/>
<sqlFile dbms="postgresql"
encoding="utf8"
path="./update/update_20180307_create_registered_file_view.sql"
relativeToChangelogFile="true"
splitStatements="false"
/>
<sqlFile dbms="postgresql"
encoding="utf8"
path="./update/update_20180307_extract_last_comment_as_flat_structure.sql"
relativeToChangelogFile="true"
splitStatements="false"
/>
<sqlFile dbms="postgresql"
encoding="utf8"
path="./update/update_20180307_maintenance.sql"
relativeToChangelogFile="true"
splitStatements="false"
/>
<sqlFile dbms="postgresql"
encoding="utf8"
path="./create/create_triggers.sql"
path="./update/update_20181220_rename_json_content_column_of_large_object_table.sql"
relativeToChangelogFile="true"
splitStatements="false"
relativeToChangelogFile="true"/>
/>
</changeSet>
</databaseChangeLog>
\ No newline at end of file
-- Add json_content column to large_object table in order to persist CSV file content as JSON
ALTER TABLE riha.large_object
ADD indexed boolean DEFAULT false NOT NULL;
ALTER TABLE riha.large_object
ADD csv_search_content jsonb NULL;
\ No newline at end of file
-- registered_file table holds latest main_resource version and existing file_resource association
-- DROP TABLE IF EXISTS riha.registered_file;
CREATE TABLE riha.registered_file
(
file_resource_uuid UUID,
main_resource_uuid UUID,
section VARCHAR(150),
CONSTRAINT registered_file_file_resource_uuid_main_resource_uuid_pk UNIQUE (file_resource_uuid, main_resource_uuid),
CONSTRAINT registered_file_file_resource_uuid_fk FOREIGN KEY (file_resource_uuid) REFERENCES riha.file_resource (uuid) ON DELETE CASCADE
);
COMMENT ON COLUMN riha.registered_file.section
IS 'Main resource section that contains this file';
COMMENT ON TABLE riha.registered_file
IS 'File resources that appear in main_resource json description';
-- Updates main_resource.uuid and file_resource.uuid association table.
-- Created associations are checked against both latest version of main_resource and existence of file_resource. Resulting table should contain actual data only.
DROP FUNCTION IF EXISTS riha.recreate_main_resource_registered_files() CASCADE;
CREATE OR REPLACE FUNCTION riha.recreate_main_resource_registered_files(updated_infosystem_uuid UUID)
RETURNS VOID AS $$
DECLARE
file_resource_uuid UUID;
BEGIN
IF updated_infosystem_uuid IS NOT NULL
THEN
DELETE FROM riha.registered_file
WHERE main_resource_uuid = updated_infosystem_uuid;
FOR file_resource_uuid IN (
SELECT DISTINCT (substr(data_file ->> 'url', 8) :: UUID) AS document_uuid
FROM jsonb_array_elements(
(SELECT json_content -> 'data_files'
FROM riha.main_resource_view
WHERE
json_content ->> 'uuid' = updated_infosystem_uuid :: TEXT AND json_content #> '{data_files,0}' IS NOT NULL)) AS data_file
WHERE data_file ->> 'url' ~* 'file://[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}')
LOOP
IF exists(SELECT 1
FROM riha.file_resource fr
WHERE fr.uuid = file_resource_uuid
AND fr.infosystem_uuid = updated_infosystem_uuid)
THEN
INSERT INTO riha.registered_file (file_resource_uuid, main_resource_uuid, section)
VALUES (file_resource_uuid, updated_infosystem_uuid, 'DATA_FILES');
END IF;
END LOOP;
END IF;
END $$
LANGUAGE plpgsql
VOLATILE;
-- Creates trigger function for updating registering files
DROP FUNCTION IF EXISTS riha.on_after_main_resource_insert_or_update() CASCADE;
CREATE OR REPLACE FUNCTION riha.on_after_main_resource_insert_or_update()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
PERFORM riha.recreate_main_resource_registered_files((new.json_content ->> 'uuid') :: UUID);
RETURN new;
END $$
LANGUAGE plpgsql
VOLATILE;
-- Creates trigger that updates registered_file table AFTER main_resource insert or update.
DROP TRIGGER IF EXISTS after_main_resource_insert_or_update
ON riha.main_resource;
CREATE TRIGGER after_main_resource_insert_or_update
AFTER INSERT OR UPDATE
ON riha.main_resource
FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE riha.on_after_main_resource_insert_or_update();
-- Populate registered_file table
SELECT riha.recreate_main_resource_registered_files((json_content ->> 'uuid') :: UUID)
FROM riha.main_resource_view;
-- DROP VIEW riha.registered_file_view;
CREATE OR REPLACE VIEW riha.registered_file_view AS
SELECT
f.uuid AS file_resource_uuid,
f.name AS file_resource_name,
f.large_object_id AS file_resource_large_object_id,
i.uuid AS infosystem_uuid,
i.short_name AS infosystem_short_name,
i.name AS infosystem_name,
i.owner_name AS infosystem_owner_name,
i.owner_code AS infosystem_owner_code
FROM riha.registered_file r
LEFT JOIN riha.file_resource f
ON f.uuid = r.file_resource_uuid
LEFT JOIN riha.large_object lo
ON f.large_object_id = lo.id
LEFT JOIN (
SELECT
(json_content #>> '{uuid}') :: UUID AS uuid,
json_content #>> '{short_name}' AS short_name,
json_content #>> '{name}' AS name,
json_content #>> '{owner,name}' AS owner_name,
json_content #>> '{owner,code}' AS owner_code
FROM riha.main_resource_view) i
ON i.uuid = r.main_resource_uuid;
\ No newline at end of file
DROP VIEW IF EXISTS riha.comment_type_issue_view;
CREATE OR REPLACE VIEW riha.comment_type_issue_view AS
SELECT
issue.*,
infosystem.json_content ->> 'short_name' infosystem_short_name,
infosystem.json_content ->> 'name' infosystem_full_name,
array_to_json(array_agg(event ORDER BY event.comment_id) FILTER (WHERE event.type = 'ISSUE_EVENT')) events,
last_comment.*
FROM riha.comment issue
INNER JOIN riha.main_resource_view infosystem
ON (infosystem.json_content ->> 'uuid') = issue.infosystem_uuid :: TEXT
LEFT JOIN riha.comment event
ON issue.comment_id = event.comment_parent_id
LEFT JOIN (SELECT DISTINCT ON (comment_parent_id)
comment_id last_comment_id,
comment_parent_id last_comment_parent_id,
creation_date last_comment_creation_date,
author_name last_comment_author_name,
organization_name last_comment_organization_name,
organization_code last_comment_organization_code
FROM riha.comment
WHERE type = 'ISSUE_COMMENT'
ORDER BY comment_parent_id, creation_date DESC) last_comment
ON issue.comment_id = last_comment.last_comment_parent_id
WHERE issue.type = 'ISSUE'
GROUP BY issue.comment_id, infosystem_short_name, infosystem_full_name, last_comment_id, last_comment_parent_id,
last_comment_creation_date, last_comment_author_name, last_comment_organization_name, last_comment_organization_code
ORDER BY issue.comment_id;
\ No newline at end of file
-- Normalize existing trigger--trigger function--function naming convention across schema
-- trigger function name is tightly coupled with trigger
DROP FUNCTION IF EXISTS riha.update_main_resource_search_content() CASCADE;
CREATE OR REPLACE FUNCTION riha.on_before_main_resource_insert_or_update()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
new.search_content = riha.main_resource_search_content(new.json_content);
RETURN new;
END $$
LANGUAGE plpgsql
IMMUTABLE;
-- trigger name reflects event and resource names
DROP TRIGGER IF EXISTS update_search_content
ON riha.main_resource;
CREATE TRIGGER before_main_resource_insert_or_update
BEFORE INSERT OR UPDATE