Commit 341b084a authored by Valentin Suhnjov's avatar Valentin Suhnjov

RIHAKB-206. Remove access_restriction fields and DB columns

parent 9257c8e7
......@@ -108,7 +108,6 @@ CREATE TABLE riha.main_resource
parent_uri character varying(150), -- Hierarhilise ressursi puhul on siin näidatud vanema URI
main_resource_parent_id integer, -- Hierarhilise ressursi puhul on siin näidatud vanema ID
kind character varying(150), -- Ressursi liik (infosystem, classifier, service, dictionary, xmlresource vms.)
access_restriction integer, -- Kui on 0, siis on avalik kirje, kui suurem nullist siis sõltub tasemest, kelle eest varjatud
state character(1), -- Ressursi olek (C-current, O-old, T-temporary, D-deleted jms.) Vaikimisi 'C'.
start_date timestamp without time zone, -- Käesoleva versiooni kehtivuse algus
end_date timestamp without time zone, -- Käesoleva versiooni kehtivuse lõpp
......@@ -140,7 +139,6 @@ COMMENT ON COLUMN riha.main_resource.json_content IS 'Ressursi kirjelduse täisi
COMMENT ON COLUMN riha.main_resource.parent_uri IS 'Hierarhilise ressursi puhul on siin näidatud vanema URI';
COMMENT ON COLUMN riha.main_resource.main_resource_parent_id IS 'Hierarhilise ressursi puhul on siin näidatud vanema ID';
COMMENT ON COLUMN riha.main_resource.kind IS 'Ressursi liik (infosystem, classifier, service, dictionary, xmlresource vms.)';
COMMENT ON COLUMN riha.main_resource.access_restriction IS 'Kui on 0, siis on avalik kirje, kui suurem nullist siis sõltub tasemest, kelle eest varjatud';
COMMENT ON COLUMN riha.main_resource.state IS 'Ressursi olek (C-current, O-old, T-temporary, D-deleted jms.) Vaikimisi ''C''.';
COMMENT ON COLUMN riha.main_resource.start_date IS 'Käesoleva versiooni kehtivuse algus';
COMMENT ON COLUMN riha.main_resource.end_date IS 'Käesoleva versiooni kehtivuse lõpp';
......@@ -193,7 +191,6 @@ CREATE TABLE riha.data_object
json_content jsonb, -- Andmeobjekti sisu kirjeldus esitatuna json struktuurina.
data_object_parent_id integer, -- Hierarhilise andmeobjekti puhul on siin vanema ID
kind character varying(150), -- Andmeobjekti tüüp (databse, table, field, json, input, output jne)
access_restriction integer, -- Juurdepääsupiirang. Värtus 0 või väärtuse puudumine tähedab, et tegemist on avaliku infoga, sellest erinev väärtus tähistab juurdepääsupiiranguga infot.
state character(1), -- Andmeobjekti staatus (C-current, O-old, T-temporary, D-deleted jne)
start_date timestamp without time zone, -- Andmeobjekti versiooni kehtivuse algus
end_date timestamp without time zone, -- Andmeobjekti versiooni kehtivuse lõpp
......@@ -227,7 +224,6 @@ COMMENT ON COLUMN riha.data_object.main_resource_id IS 'Ressursi ID, mille alla
COMMENT ON COLUMN riha.data_object.json_content IS 'Andmeobjekti sisu kirjeldus esitatuna json struktuurina.';
COMMENT ON COLUMN riha.data_object.data_object_parent_id IS 'Hierarhilise andmeobjekti puhul on siin vanema ID';
COMMENT ON COLUMN riha.data_object.kind IS 'Andmeobjekti tüüp (databse, table, field, json, input, output jne)';
COMMENT ON COLUMN riha.data_object.access_restriction IS 'Juurdepääsupiirang. Värtus 0 või väärtuse puudumine tähedab, et tegemist on avaliku infoga, sellest erinev väärtus tähistab juurdepääsupiiranguga infot.';
COMMENT ON COLUMN riha.data_object.state IS 'Andmeobjekti staatus (C-current, O-old, T-temporary, D-deleted jne)';
COMMENT ON COLUMN riha.data_object.start_date IS 'Andmeobjekti versiooni kehtivuse algus';
COMMENT ON COLUMN riha.data_object.end_date IS 'Andmeobjekti versiooni kehtivuse lõpp';
......@@ -269,7 +265,6 @@ CREATE TABLE riha.document
filename character varying(150), -- Dokumendifaili nimi serveri failisüsteemis dokumentidele ette nähtud kausta suhtes. Võib olla ka tühi, kui dokument on antud URL abil.
mime character varying(150), -- MIME tüüp, kui see on teada
json_content jsonb, -- Dokumendi info esitatuna json struktuurina.
access_restriction integer,
state character(1), -- Dokumendi staatus (C-current, D-deleted, O-old, T-temporary jne)
start_date timestamp without time zone, -- Dokumendi kehtivuse algus
end_date timestamp without time zone, -- Dokumendi kehtivuse lõpp
......@@ -328,7 +323,6 @@ CREATE TABLE riha.comment
data_object_uri character varying(150), -- Potentsiaalne viide andmeobjekti URI-le
document_uri character varying(150), -- Potentsiaalne viide dokumendi URI-le
comment_uri character varying(150), -- Potentsiaalne viide kommentaari URI-le
access_restriction integer, -- Juurdepääsupiirangu määrang. Kui väärtus on puudu või 0, on tegemist avaliku infoga, vastasel korral on tegemist piiratud juurdepääsuga infoga.
state character(1), -- Kommentaari staatus (A-active, D-deleted jne)
creator character varying(150), -- Kirje tekitanud isiku isikukood või muu identifikaator
modifier character varying(150), -- Kirjet viimati muutnud isiku isikukood või muu identifikaator
......@@ -355,7 +349,6 @@ COMMENT ON COLUMN riha.comment.main_resource_uri IS 'Potentsiaalne viide põhire
COMMENT ON COLUMN riha.comment.data_object_uri IS 'Potentsiaalne viide andmeobjekti URI-le';
COMMENT ON COLUMN riha.comment.document_uri IS 'Potentsiaalne viide dokumendi URI-le';
COMMENT ON COLUMN riha.comment.comment_uri IS 'Potentsiaalne viide kommentaari URI-le';
COMMENT ON COLUMN riha.comment.access_restriction IS 'Juurdepääsupiirangu määrang. Kui väärtus on puudu või 0, on tegemist avaliku infoga, vastasel korral on tegemist piiratud juurdepääsuga infoga.';
COMMENT ON COLUMN riha.comment.state IS 'Kommentaari staatus (A-active, D-deleted jne)';
COMMENT ON COLUMN riha.comment.creator IS 'Kirje tekitanud isiku isikukood või muu identifikaator';
COMMENT ON COLUMN riha.comment.modifier IS 'Kirjet viimati muutnud isiku isikukood või muu identifikaator';
......
-- Remove access restriction
ALTER TABLE riha.main_resource DROP access_restriction;
ALTER TABLE riha.data_object DROP access_restriction;
ALTER TABLE riha.document DROP access_restriction;
ALTER TABLE riha.comment DROP access_restriction;
\ No newline at end of file
......@@ -122,7 +122,4 @@ public interface BaseModel {
*/
void setKind(String kind);
Integer getAccess_restriction();
void setAccess_restriction(Integer aAccess_restriction);
}
......@@ -57,7 +57,6 @@ public class Comment implements BaseModel {
private String data_object_uri;
private String document_uri;
private String comment_uri;
private Integer access_restriction;
private Character state;
private String creator;
......@@ -262,26 +261,6 @@ public class Comment implements BaseModel {
comment_uri = aComment_uri;
}
/**
* Gets the access_restriction.
*
* @return the access_restriction
*/
@Override
public Integer getAccess_restriction() {
return access_restriction;
}
/**
* Sets the access_restriction.
*
* @param aAccess_restriction the new access_restriction
*/
@Override
public void setAccess_restriction(Integer aAccess_restriction) {
access_restriction = aAccess_restriction;
}
/**
* Gets the state.
*
......
......@@ -53,7 +53,6 @@ public class Data_object implements BaseModel {
private Integer data_object_parent_id;
private String kind;
private Integer access_restriction;
private Character state;
@JsonFormat(shape = JsonFormat.Shape.STRING, pattern = Finals.DATE_FORMAT)
......@@ -233,26 +232,6 @@ public class Data_object implements BaseModel {
this.kind = aKind;
}
/**
* Gets the access_restriction.
*
* @return the access_restriction
*/
@Override
public Integer getAccess_restriction() {
return access_restriction;
}
/**
* Sets the access_restriction.
*
* @param aAccess_restriction the new access_restriction
*/
@Override
public void setAccess_restriction(Integer aAccess_restriction) {
this.access_restriction = aAccess_restriction;
}
/**
* Gets the state.
*
......
......@@ -54,7 +54,6 @@ public class Document implements BaseModel {
@Type(type = "JsonObject")
private JsonObject json_content;
private Integer access_restriction;
private Character state;
@JsonFormat(shape = JsonFormat.Shape.STRING, pattern = Finals.DATE_FORMAT)
......@@ -235,26 +234,6 @@ public class Document implements BaseModel {
this.json_content = aJson_content;
}
/**
* Gets the access_restriction.
*
* @return the access_restriction
*/
@Override
public Integer getAccess_restriction() {
return access_restriction;
}
/**
* Sets the access_restriction.
*
* @param aAccess_restriction the new access_restriction
*/
@Override
public void setAccess_restriction(Integer aAccess_restriction) {
this.access_restriction = aAccess_restriction;
}
/**
* Gets the state.
*
......
......@@ -56,7 +56,6 @@ public class Main_resource implements BaseModel {
private String parent_uri;
private Integer main_resource_parent_id;
private String kind;
private Integer access_restriction;
private Character state;
@JsonFormat(shape = JsonFormat.Shape.STRING, pattern = Finals.DATE_FORMAT)
......@@ -273,26 +272,6 @@ public class Main_resource implements BaseModel {
this.kind = aKind;
}
/**
* Gets the access_restriction.
*
* @return the access_restriction
*/
@Override
public Integer getAccess_restriction() {
return access_restriction;
}
/**
* Sets the access_restriction.
*
* @param aAccess_restriction the new access_restriction
*/
@Override
public void setAccess_restriction(Integer aAccess_restriction) {
this.access_restriction = aAccess_restriction;
}
/**
* Gets the state.
*
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment