create_tables.sql 18.8 KB
Newer Older
Priit Parmakson's avatar
uus  
Priit Parmakson committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
-- Sequence: riha.comment_seq

-- DROP SEQUENCE riha.comment_seq;

CREATE SEQUENCE riha.comment_seq
INCREMENT 1
MINVALUE 1
MAXVALUE 9223372036854775807
START 10803
CACHE 1;
GRANT SELECT, USAGE ON SEQUENCE riha.comment_seq TO riha;

-- Sequence: riha.data_object_seq

-- DROP SEQUENCE riha.data_object_seq;

CREATE SEQUENCE riha.data_object_seq
INCREMENT 1
MINVALUE 1
MAXVALUE 9223372036854775807
START 5604527
CACHE 1;
GRANT SELECT, USAGE ON SEQUENCE riha.data_object_seq TO riha;

-- Sequence: riha.document_seq

-- DROP SEQUENCE riha.document_seq;

CREATE SEQUENCE riha.document_seq
INCREMENT 1
MINVALUE 1
MAXVALUE 9223372036854775807
START 183791
CACHE 1;
GRANT SELECT, USAGE ON SEQUENCE riha.document_seq TO riha;

-- Sequence: riha.kind_seq

-- DROP SEQUENCE riha.kind_seq;

CREATE SEQUENCE riha.kind_seq
INCREMENT 1
MINVALUE 1
MAXVALUE 9223372036854775807
START 398
CACHE 1;
GRANT SELECT, USAGE ON SEQUENCE riha.kind_seq TO riha;

-- Sequence: riha.main_resource_seq

-- DROP SEQUENCE riha.main_resource_seq;

CREATE SEQUENCE riha.main_resource_seq
INCREMENT 1
MINVALUE 1
MAXVALUE 9223372036854775807
START 436069
CACHE 1;
GRANT SELECT, USAGE ON SEQUENCE riha.main_resource_seq TO riha;

-- Table: riha.kind

-- DROP TABLE riha.kind;

CREATE TABLE riha.kind
(
 kind_id integer NOT NULL,
 name character varying(150) NOT NULL, -- Ressursi liigi nimetus
 json_content jsonb,
 state character(1) DEFAULT 'C'::bpchar, -- Olek
 start_date timestamp without time zone, -- Ressursi tüübi kehtivuse alguse ajamoment
 end_date timestamp without time zone, -- Ressursi tüübi kehtivuse lõpu ajamoment
 creator character varying(150), -- Kirje tekitaja isikukood
 modifier character varying(150), -- Kirje muutja isikukood
 creation_date timestamp without time zone, -- Kirje loomise ajamoment
 modified_date timestamp without time zone, -- Kirje muutmise ajamoment
 CONSTRAINT pk_kind PRIMARY KEY (kind_id)
)
WITH (
OIDS=FALSE
);
COMMENT ON TABLE riha.kind
IS 'Sisaldab metainformatsiooni erinevate main_resource tabelis hoitavate ressursside tüüpide kohta.';
COMMENT ON COLUMN riha.kind.name IS 'Ressursi liigi nimetus';
COMMENT ON COLUMN riha.kind.state IS 'Olek';
COMMENT ON COLUMN riha.kind.start_date IS 'Ressursi tüübi kehtivuse alguse ajamoment';
COMMENT ON COLUMN riha.kind.end_date IS 'Ressursi tüübi kehtivuse lõpu ajamoment';
COMMENT ON COLUMN riha.kind.creator IS 'Kirje tekitaja isikukood';
COMMENT ON COLUMN riha.kind.modifier IS 'Kirje muutja isikukood';
COMMENT ON COLUMN riha.kind.creation_date IS 'Kirje loomise ajamoment';
COMMENT ON COLUMN riha.kind.modified_date IS 'Kirje muutmise ajamoment';

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON TABLE riha.kind TO riha;

-- Table: riha.main_resource

-- DROP TABLE riha.main_resource;

CREATE TABLE riha.main_resource
(
 main_resource_id integer NOT NULL, -- Ressursi unikaalne ID. Iga uus versioon saab uue ID. Kõige väiksema ID-ga ressurss on hetkel aktuaalne
102 103 104
 uri character varying(150), -- Ressursi unikaalne URI. Sellega määratakse millised on samad aga erineva versiooniga ressursid ressursside tabelis
 name character varying(190), -- Ressursi nimetus
 owner character varying(150), -- Ressursi omanik. Tavapäraselt ettevõtte registrikood. Infosüsteemi mõttes vastutav isik.
Priit Parmakson's avatar
uus  
Priit Parmakson committed
105
 short_name character varying(50), -- Ressursi lühinimetus
106
 version character varying(10), -- Inimloetav versiooni nimi. See ei ühti infosüsteemi versiooni nimetusega
Priit Parmakson's avatar
uus  
Priit Parmakson committed
107 108 109 110 111 112 113
 json_content jsonb, -- Ressursi kirjelduse täisinfo esitatuna json struktuurina (sisaldab ka eraldi väljadena toodud andmed).
 parent_uri character varying(150), -- Hierarhilise ressursi puhul on siin näidatud vanema URI
 main_resource_parent_id integer, -- Hierarhilise ressursi puhul on siin näidatud vanema ID
 kind character varying(150), -- Ressursi liik (infosystem, classifier, service, dictionary, xmlresource vms.)
 state character(1), -- Ressursi olek (C-current, O-old, T-temporary, D-deleted jms.) Vaikimisi 'C'.
 start_date timestamp without time zone, -- Käesoleva versiooni kehtivuse algus
 end_date timestamp without time zone, -- Käesoleva versiooni kehtivuse lõpp
114
 creator character varying(150), -- Kirje loonud isiku isikukood või muu identifikaator
Priit Parmakson's avatar
uus  
Priit Parmakson committed
115
 modifier character varying(150), -- Viimati kirjet muutnud isiku isikukood või muu identifikaator
116
 creation_date timestamp without time zone, -- Kirje loomise ajahetk.
Priit Parmakson's avatar
uus  
Priit Parmakson committed
117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
 modified_date timestamp without time zone, -- Kirje viimati muutmise ajahetk.
 old_id integer,
 field_name character varying(150),
 kind_id integer, -- Ressursi liik (infosystem, classifier, service, dictionary, xmlresource vms.).
 main_resource_template_id integer,
 CONSTRAINT pk_main_resource PRIMARY KEY (main_resource_id),
 CONSTRAINT fk_main_resource_main_resource_02 FOREIGN KEY (main_resource_template_id)
 REFERENCES riha.main_resource (main_resource_id) MATCH SIMPLE
 ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
)
WITH (
OIDS=FALSE
);
COMMENT ON TABLE riha.main_resource
IS 'Selles tabelis hoitakse andmebaasi põhiobjektide (ressursside) põhiinfot. Ressurssideks võivad olla näiteks infosüsteem, klassifikaator, valdkonna sõnastik vms. Ressursse hoitakse tabelis versioonidena, iga ressursi versiooni jaoks hoitakse eraldi kirjet. Sealjuures lähtutakse põhimõttest, et kõige esimene tekitatud kirje kajastab alati jooksvat hetkeseisu ning hiljem tekitatud kirjed on vastava ressursi kirjelduse vanemad versioonid. ';
COMMENT ON COLUMN riha.main_resource.main_resource_id IS 'Ressursi unikaalne ID. Iga uus versioon saab uue ID. Kõige väiksema ID-ga ressurss on hetkel aktuaalne';
COMMENT ON COLUMN riha.main_resource.uri IS 'Ressursi unikaalne URI. Sellega määratakse millised on samad aga erineva versiooniga ressursid ressursside tabelis';
COMMENT ON COLUMN riha.main_resource.name IS 'Ressursi nimetus';
COMMENT ON COLUMN riha.main_resource.owner IS 'Ressursi omanik. Tavapäraselt ettevõtte registrikood. Infosüsteemi mõttes vastutav isik.';
COMMENT ON COLUMN riha.main_resource.short_name IS 'Ressursi lühinimetus';
COMMENT ON COLUMN riha.main_resource.version IS 'Inimloetav versiooni nimi. See ei ühti infosüsteemi versiooni nimetusega';
COMMENT ON COLUMN riha.main_resource.json_content IS 'Ressursi kirjelduse täisinfo esitatuna json struktuurina (sisaldab ka eraldi väljadena toodud andmed).';
COMMENT ON COLUMN riha.main_resource.parent_uri IS 'Hierarhilise ressursi puhul on siin näidatud vanema URI';
COMMENT ON COLUMN riha.main_resource.main_resource_parent_id IS 'Hierarhilise ressursi puhul on siin näidatud vanema ID';
COMMENT ON COLUMN riha.main_resource.kind IS 'Ressursi liik (infosystem, classifier, service, dictionary, xmlresource vms.)';
COMMENT ON COLUMN riha.main_resource.state IS 'Ressursi olek (C-current, O-old, T-temporary, D-deleted jms.) Vaikimisi ''C''.';
COMMENT ON COLUMN riha.main_resource.start_date IS 'Käesoleva versiooni kehtivuse algus';
COMMENT ON COLUMN riha.main_resource.end_date IS 'Käesoleva versiooni kehtivuse lõpp';
COMMENT ON COLUMN riha.main_resource.creator IS 'Kirje loonud isiku isikukood või muu identifikaator';
COMMENT ON COLUMN riha.main_resource.modifier IS 'Viimati kirjet muutnud isiku isikukood või muu identifikaator';
COMMENT ON COLUMN riha.main_resource.creation_date IS 'Kirje loomise ajahetk.';
COMMENT ON COLUMN riha.main_resource.modified_date IS 'Kirje viimati muutmise ajahetk.';
COMMENT ON COLUMN riha.main_resource.kind_id IS 'Ressursi liik (infosystem, classifier, service, dictionary, xmlresource vms.).';

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON TABLE riha.main_resource TO riha;

153 154 155
CREATE INDEX main_resource_uuid
 ON riha.main_resource (((json_content ->> 'uuid')));

Priit Parmakson's avatar
uus  
Priit Parmakson committed
156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324
-- Index: riha.ixfk_main_resource_main_resource

-- DROP INDEX riha.ixfk_main_resource_main_resource;

CREATE INDEX ixfk_main_resource_main_resource
 ON riha.main_resource
 USING btree
 (main_resource_parent_id);

-- Index: riha.ixfk_main_resource_kind

-- DROP INDEX riha.ixfk_main_resource_kind;

CREATE INDEX ixfk_main_resource_kind
 ON riha.main_resource
 USING btree
 (kind_id);

-- Index: riha.ixfk_main_resource_kind_template

-- DROP INDEX riha.ixfk_main_resource_kind_template;

CREATE INDEX ixfk_main_resource_kind_template
 ON riha.main_resource
 USING btree
 (main_resource_template_id);


-- Table: riha.data_object

-- DROP TABLE riha.data_object;

CREATE TABLE riha.data_object
(
 data_object_id integer NOT NULL, -- Unikaalne andmeobjekti ID (kõigil erinevatel kirjetel on see unikaalne)
 uri character varying(150) NOT NULL, -- Andmeobjekti unikaalne URI (kõigil sama andmeobjekti erinevatel versioonidel on sama URI)
 name character varying(150) NOT NULL, -- Andmeobjekti nimi
 main_resource_id integer NOT NULL, -- Ressursi ID, mille alla antud andmeobjekt kuulub
 json_content jsonb, -- Andmeobjekti sisu kirjeldus esitatuna json struktuurina.
 data_object_parent_id integer, -- Hierarhilise andmeobjekti puhul on siin vanema ID
 kind character varying(150), -- Andmeobjekti tüüp (databse, table, field, json, input, output jne)
 state character(1), -- Andmeobjekti staatus (C-current, O-old, T-temporary, D-deleted jne)
 start_date timestamp without time zone, -- Andmeobjekti versiooni kehtivuse algus
 end_date timestamp without time zone, -- Andmeobjekti versiooni kehtivuse lõpp
 creator character varying(150) NOT NULL, -- Kirje loonud isiku isikukood või muu identifikaator
 modifier character varying(150), -- Kirjet viimati muutnud isiku isikukood või muu identifikaator
 creation_date timestamp without time zone NOT NULL, -- Kirje loomise ajamoment.
 modified_date timestamp without time zone, -- Kirje viimase muutmise ajamoment.
 field_name character varying(150),
 old_id integer,
 kind_id integer,
 CONSTRAINT pk_data_object PRIMARY KEY (data_object_id),
 CONSTRAINT fk_data_object_data_object FOREIGN KEY (data_object_parent_id)
 REFERENCES riha.data_object (data_object_id) MATCH SIMPLE
 ON UPDATE NO ACTION ON DELETE CASCADE,
 CONSTRAINT fk_data_object_kind FOREIGN KEY (kind_id)
 REFERENCES riha.kind (kind_id) MATCH SIMPLE
 ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION,
 CONSTRAINT fk_data_object_main_resource FOREIGN KEY (main_resource_id)
 REFERENCES riha.main_resource (main_resource_id) MATCH SIMPLE
 ON UPDATE NO ACTION ON DELETE CASCADE
)
WITH (
OIDS=FALSE
);
COMMENT ON TABLE riha.data_object
IS 'Tabel kajastab põhiressursside juurde kuuluvate andmeobjektide nfot. Iga andmeobjekti kohta on tabelis üks kirje, iga kirje viitab põhiressursile, mille alla see andmeobjekt kuulub. Andmeobjekte saab olla erineva tasemega ning nad võivad olla omavahel hierarhiliselt seotud Näiteks infosüsteemi andmeobjektideks on infosüsteemi andmeväljad ning kirjeteks on andmekoosseisu element, andmebaas, andmebaasi tabel, andmebaasi tabeli atribuut. Lisaks saab andmeobjekte esitada hierarhiliselt, näidates ära, millise andmeobjekti alla antud andmeobjekt kuulub - näiteks andmebaasi tabeli atribuudi korral näidata ära andmebaasi tabel, mille alla see kuulub.';
COMMENT ON COLUMN riha.data_object.data_object_id IS 'Unikaalne andmeobjekti ID (kõigil erinevatel kirjetel on see unikaalne)';
COMMENT ON COLUMN riha.data_object.uri IS 'Andmeobjekti unikaalne URI (kõigil sama andmeobjekti erinevatel versioonidel on sama URI)';
COMMENT ON COLUMN riha.data_object.name IS 'Andmeobjekti nimi';
COMMENT ON COLUMN riha.data_object.main_resource_id IS 'Ressursi ID, mille alla antud andmeobjekt kuulub';
COMMENT ON COLUMN riha.data_object.json_content IS 'Andmeobjekti sisu kirjeldus esitatuna json struktuurina.';
COMMENT ON COLUMN riha.data_object.data_object_parent_id IS 'Hierarhilise andmeobjekti puhul on siin vanema ID';
COMMENT ON COLUMN riha.data_object.kind IS 'Andmeobjekti tüüp (databse, table, field, json, input, output jne)';
COMMENT ON COLUMN riha.data_object.state IS 'Andmeobjekti staatus (C-current, O-old, T-temporary, D-deleted jne)';
COMMENT ON COLUMN riha.data_object.start_date IS 'Andmeobjekti versiooni kehtivuse algus';
COMMENT ON COLUMN riha.data_object.end_date IS 'Andmeobjekti versiooni kehtivuse lõpp';
COMMENT ON COLUMN riha.data_object.creator IS 'Kirje loonud isiku isikukood või muu identifikaator';
COMMENT ON COLUMN riha.data_object.modifier IS 'Kirjet viimati muutnud isiku isikukood või muu identifikaator';
COMMENT ON COLUMN riha.data_object.creation_date IS 'Kirje loomise ajamoment.';
COMMENT ON COLUMN riha.data_object.modified_date IS 'Kirje viimase muutmise ajamoment.';

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON TABLE riha.data_object TO riha;

-- Index: riha.ixfk_data_object_data_object

-- DROP INDEX riha.ixfk_data_object_data_object;

CREATE INDEX ixfk_data_object_data_object
 ON riha.data_object
 USING btree
 (data_object_parent_id);

-- Index: riha.ixfk_data_object_main_resource

-- DROP INDEX riha.ixfk_data_object_main_resource;

CREATE INDEX ixfk_data_object_main_resource
 ON riha.data_object
 USING btree
 (main_resource_id);

-- Table: riha.document

-- DROP TABLE riha.document;

CREATE TABLE riha.document
(
 document_id integer NOT NULL, -- Unikaalne dokumendi ID
 uri character varying(150) NOT NULL, -- Dokumendi URI. Versioonist sõltumatu dokumendi identifikaator
 url character varying(240), -- Dokumendi URL, kui faili asemel on antud link dokumendile
 name character varying(150), -- Dokumendi nimi
 filename character varying(150), -- Dokumendifaili nimi serveri failisüsteemis dokumentidele ette nähtud kausta suhtes. Võib olla ka tühi, kui dokument on antud URL abil.
 mime character varying(150), -- MIME tüüp, kui see on teada
 json_content jsonb, -- Dokumendi info esitatuna json struktuurina.
 state character(1), -- Dokumendi staatus (C-current, D-deleted, O-old, T-temporary jne)
 start_date timestamp without time zone, -- Dokumendi kehtivuse algus
 end_date timestamp without time zone, -- Dokumendi kehtivuse lõpp
 creator character varying(150), -- Kirje loonud isiku isikukood või muu identifikaator
 modifier character varying(150), -- Kirjet viimati muutnud isiku isikukood või muu identifikaator
 creation_date timestamp without time zone, -- Kirje loomise ajamoment.
 modified_date timestamp without time zone, -- Kirje viimase muutmise ajamoment.
 main_resource_id integer,
 data_object_id integer,
 field_name character varying(150),
 old_id integer,
 kind character varying(150),
 kind_id integer,
 CONSTRAINT pk_document PRIMARY KEY (document_id),
 CONSTRAINT fk_data_object FOREIGN KEY (data_object_id)
 REFERENCES riha.data_object (data_object_id) MATCH SIMPLE
 ON UPDATE NO ACTION ON DELETE CASCADE,
 CONSTRAINT fk_main_resource FOREIGN KEY (main_resource_id)
 REFERENCES riha.main_resource (main_resource_id) MATCH SIMPLE
 ON UPDATE NO ACTION ON DELETE CASCADE
)
WITH (
OIDS=FALSE
);
COMMENT ON TABLE riha.document
IS 'Dokumentide tabel. Iga dokument on esitatud eraldi kirjes kas vahetult dokumendifailina (kirjes tuuakse failinimi, dokument hoitakse failisüsteemis või andmebaasis) või siis URLina.';
COMMENT ON COLUMN riha.document.document_id IS 'Unikaalne dokumendi ID';
COMMENT ON COLUMN riha.document.uri IS 'Dokumendi URI. Versioonist sõltumatu dokumendi identifikaator';
COMMENT ON COLUMN riha.document.url IS 'Dokumendi URL, kui faili asemel on antud link dokumendile';
COMMENT ON COLUMN riha.document.name IS 'Dokumendi nimi';
COMMENT ON COLUMN riha.document.filename IS 'Dokumendifaili nimi serveri failisüsteemis dokumentidele ette nähtud kausta suhtes. Võib olla ka tühi, kui dokument on antud URL abil.';
COMMENT ON COLUMN riha.document.mime IS 'MIME tüüp, kui see on teada';
COMMENT ON COLUMN riha.document.json_content IS 'Dokumendi info esitatuna json struktuurina.';
COMMENT ON COLUMN riha.document.state IS 'Dokumendi staatus (C-current, D-deleted, O-old, T-temporary jne)';
COMMENT ON COLUMN riha.document.start_date IS 'Dokumendi kehtivuse algus';
COMMENT ON COLUMN riha.document.end_date IS 'Dokumendi kehtivuse lõpp';
COMMENT ON COLUMN riha.document.creator IS 'Kirje loonud isiku isikukood või muu identifikaator';
COMMENT ON COLUMN riha.document.modifier IS 'Kirjet viimati muutnud isiku isikukood või muu identifikaator';
COMMENT ON COLUMN riha.document.creation_date IS 'Kirje loomise ajamoment.';
COMMENT ON COLUMN riha.document.modified_date IS 'Kirje viimase muutmise ajamoment.';

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON TABLE riha.document TO riha;

-- Table: riha.comment

-- DROP TABLE riha.comment;

CREATE TABLE riha.comment
(
 comment_id integer NOT NULL, -- Kommentaari unikaalne ID.
 comment_parent_id integer, -- Kui on tegemist hierarhilise kommentaariumiga, siis viitab vanemale
 json_content jsonb, -- Kommentaari väljade esitus json formaadis.
 creation_date timestamp without time zone, -- Kirje tekitamise ajamoment.
 modified_date timestamp without time zone, -- Kirje viimase muutmise ajamoment.
325
 infosystem_uuid UUID NOT NULL DEFAULT '00000000-0000-0000-0000-000000000000',
326 327 328 329 330 331
 comment varchar(1000),
 author_name VARCHAR(255),
 author_personal_code VARCHAR(11),
 organization_name VARCHAR(255),
 organization_code VARCHAR(50),
 status VARCHAR(150),
332
 type VARCHAR(150),
Priit Parmakson's avatar
uus  
Priit Parmakson committed
333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347
 CONSTRAINT pk_comment PRIMARY KEY (comment_id),
 CONSTRAINT fk_comment_comment FOREIGN KEY (comment_parent_id)
 REFERENCES riha.comment (comment_id) MATCH SIMPLE
 ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
)
WITH (
OIDS=FALSE
);
COMMENT ON TABLE riha.comment
IS 'Tabelis hoitakse põhiressursside või andmeobjektide kohta esitatud kommentaare. Kommentaarid pole ühegi ressursi ega andmeobjekti ametlik kirjelduse koosseisu kuuluv info, vaid aitab kirjeldada ja lahti seletada ametlikku infot. Muuhulgas esitatakse ka kommentaaridena näiteks kooskõlastajate poolt tehtud märkused infosüsteemi kirjelduse kohta ja ka infosüsteemi omaniku endapoolsed kommentaarid kooskõlastajatele.';
COMMENT ON COLUMN riha.comment.comment_id IS 'Kommentaari unikaalne ID.';
COMMENT ON COLUMN riha.comment.comment_parent_id IS 'Kui on tegemist hierarhilise kommentaariumiga, siis viitab vanemale';
COMMENT ON COLUMN riha.comment.json_content IS 'Kommentaari väljade esitus json formaadis.';
COMMENT ON COLUMN riha.comment.creation_date IS 'Kirje tekitamise ajamoment.';
COMMENT ON COLUMN riha.comment.modified_date IS 'Kirje viimase muutmise ajamoment.';
348
COMMENT ON COLUMN riha.comment.infosystem_uuid IS 'InfoSystem uuid';
349 350 351 352 353 354
COMMENT ON COLUMN riha.comment.comment IS 'Hinnangu või kommentaari sisu';
COMMENT ON COLUMN riha.comment.author_name IS 'Hinnangu/kommentaari kasutaja nimi või muu identifikaator';
COMMENT ON COLUMN riha.comment.author_personal_code IS 'Hinnangu/kommentaari kasutaja isikukood';
COMMENT ON COLUMN riha.comment.organization_name IS 'Hinnangu/kommentaari kasutaja asutuse numetus';
COMMENT ON COLUMN riha.comment.organization_code IS 'Hinnangu/kommentaari kasutaja asutuse kood';
COMMENT ON COLUMN riha.comment.status IS 'Hinnangu staatus';
355
COMMENT ON COLUMN riha.comment.type IS 'Hinnangu tüüp';
356

Priit Parmakson's avatar
uus  
Priit Parmakson committed
357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON TABLE riha.comment TO riha;

-- Index: riha.ixfk_comment_comment

-- DROP INDEX riha.ixfk_comment_comment;

CREATE INDEX ixfk_comment_comment
 ON riha.comment
 USING btree
 (comment_parent_id);