Commit ec849f48 authored by Eero Vegmann's avatar Eero Vegmann

new-issue-decision-notification-template.ftl edited online with Bitbucket

parent bde6829e
...@@ -7,6 +7,6 @@ ...@@ -7,6 +7,6 @@
<p>${decision}<#if comment != ""> (<i>"${comment}"</i>)</#if> - ${author}</p> <p>${decision}<#if comment != ""> (<i>"${comment}"</i>)</#if> - ${author}</p>
<p>Sisene RIHAsse, et arutelu lähemalt vaadata.</p> <p>Sisene RIHAsse, et arutelu lähemalt vaadata.</p>
<p>----</p> <p>----</p>
<p>Tegemist on RIHA automaatkirjaga. Vabandame, kui saite selle kirja ekslikult. Sel juhul andke sellest palun teada <a href="mailto:help@ria.ee">RIA kasutajatoele</a>.</p> <p>See on automaatne kiri RIHA rakendusest. Palun ära vasta sellele. Küsimuste korral saada kiri <a href="mailto:help@ria.ee">RIA kasutajatoele</a>.</p>
</body> </body>
</html> </html>
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment