Commit ebc17cac authored by Kertu Hiire's avatar Kertu Hiire Committed by GitHub

Merge pull request #8 from e-gov/hotfix/v7.0.2

Fixes bugs:
RIHAKB-393 & RK-18871
RIHAKB-413 & RK-19922
parents 5d6854f1 89a3a3d1
......@@ -3,8 +3,8 @@
<div class="col-12">
<span class="fa fa-exclamation-circle"></span>
<h1>Lehekülge ei leitud</h1>
<p class="lead mb-0">Meil on väga kahju, aga paistab, et otsitavat lehte ei ole olemas.
<br> Palun kasutage portaali otsingumootorit või sisukaarti.
<p class="lead mb-0">Uues RIHAs ei ole klassifikaatoreid, ontoloogiaid ja X-tee teenuste kirjeldusi.
<br> Infosüsteemide otsimiseks kasutage palun <a href="https://www.riha.ee/Infosüsteemid">RIHA kataloogi.</a>
<br> Kui arvate siiski, et leht on kadunud, võtke palun ühendust meie kasutajatoega <a href="mailto:help@ria.ee">help@ria.ee</a>.</p>
</div>
</div>
......
......@@ -25,13 +25,13 @@
<p>{{ system.details.purpose }}</p>
</div>
<div *ngIf="system.getTopics().length > 0" class="pb-2">
<label class="text-muted">Infosüsteemi valdkond:</label>
<label class="text-muted">Infosüsteemi märksõnad:</label>
<div class="row">
<button *ngFor="let topic of system.getTopics()" class="btn btn-primary btn-sm ml-1">{{ topic }}</button>
</div>
</div>
<div *ngIf="system.getTopics().length == 0 && allowEdit" class="pb-2">
<label>Infosüsteemi valdkond on <strong>määramata</strong></label>
<label>Infosüsteemi märksõnad on <strong>määramata</strong></label>
</div>
<hr class="short" align="left">
......
......@@ -37,7 +37,7 @@
*ngIf="isBlockVisible('legislations')"
[pageScrollAdjustHash]="true"
[ngClass]="{'active': isMenuActive('oigusaktid')}"
href="#kontaktid"
href="#oigusaktid"
class="list-group-item justify-content-between">
Õigusaktid
</a>
......
......@@ -64,7 +64,7 @@
<label *ngIf="system.getDevelopmentStatus() == globals.development_status.NOT_IN_DEVELOPMENT" class="col-form-label advanced-label"><i class="fa fa-flag-checkered" aria-hidden="true"></i> Infosüsteem <strong class="text-danger">ei ole arenduses</strong></label>
<label *ngIf="!system.getDevelopmentStatus()" class="col-form-label advanced-label"><i class="fa fa-question-circle-o" aria-hidden="true"></i> Infosüsteemi arenduse staatus on <strong>määramata</strong></label>
<div class="col-sm-4 form-links">
<span>Kas infosüsteem on arendusel?</span>
<span>Kas infosüsteemi arendatakse aktiivselt?</span>
<a href="#" (click)="changeInDevelopmentStatus(true)">Jah</a>
<a href="#" (click)="changeInDevelopmentStatus(false)">Ei</a>
</div>
......@@ -78,7 +78,7 @@
<textarea #purpose="ngModel" [(ngModel)]="system.details.purpose" name="purpose" class="form-control counter-element" id="purpose-textarea" rows="10" placeholder="kellele ja miks infosüsteem luuakse" required></textarea>
</div>
<div>
<label class="text-muted">Infosüsteemi valdkond:
<label class="text-muted">Infosüsteemi märksõnad:
<app-tooltip [text]='"Valdkonnad ja märksõnad, mis infosüsteemi iseloomustavad. Näiteks \"majandus\", \"x-tee alamsüsteem\", \"standardlahendus\" jne. Uue märksõna lisamiseks kasuta reavahetust"'></app-tooltip>
</label>
<tag-input [(ngModel)]="system.details.topics" name="topics"
......@@ -87,7 +87,7 @@
[modelAsStrings]="true"
[addOnBlur]="true"
[separatorKeys]="[',']"
[secondaryPlaceholder]="'valdkonnad'"></tag-input>
[secondaryPlaceholder]="'Sisesta märksõnad'"></tag-input>
</div>
<hr class="short" align="left">
......
frontend/src/assets/images/base/EL.png

7.83 KB | W: | H:

frontend/src/assets/images/base/EL.png

4.71 KB | W: | H:

frontend/src/assets/images/base/EL.png
frontend/src/assets/images/base/EL.png
frontend/src/assets/images/base/EL.png
frontend/src/assets/images/base/EL.png
 • 2-up
 • Swipe
 • Onion skin
frontend/src/assets/images/base/RIA.png

7.15 KB | W: | H:

frontend/src/assets/images/base/RIA.png

4.88 KB | W: | H:

frontend/src/assets/images/base/RIA.png
frontend/src/assets/images/base/RIA.png
frontend/src/assets/images/base/RIA.png
frontend/src/assets/images/base/RIA.png
 • 2-up
 • Swipe
 • Onion skin
frontend/src/favicon.ico

5.3 KB | W: | H:

frontend/src/favicon.ico

1.12 KB | W: | H:

frontend/src/favicon.ico
frontend/src/favicon.ico
frontend/src/favicon.ico
frontend/src/favicon.ico
 • 2-up
 • Swipe
 • Onion skin
frontend/src/images/data/intro-bg.png

39.8 KB | W: | H:

frontend/src/images/data/intro-bg.png

29.7 KB | W: | H:

frontend/src/images/data/intro-bg.png
frontend/src/images/data/intro-bg.png
frontend/src/images/data/intro-bg.png
frontend/src/images/data/intro-bg.png
 • 2-up
 • Swipe
 • Onion skin
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment