Commit 749b6009 authored by Eero Vegmann's avatar Eero Vegmann

new-issue-notification-approvers-template.ftl edited online with Bitbucket

parent ec849f48
......@@ -5,6 +5,6 @@
<body>
<p>Infosüsteemile <a href="${baseUrl}/Infosüsteemid/Vaata/${shortName}">${name}</a> on lisatud uus arutelu "<a href="${baseUrl}/Infosüsteemid/Vaata/${shortName}/Arutelu/${issue.id?c}">${issue.title}</a>". Sisene RIHAsse, et seda lähemalt vaadata.</p>
<p>----</p>
<p>Said selle kirja, sest oled RIHA hindaja. Vabandame, kui saite selle kirja ekslikult. Sel juhul andke sellest palun teada <a href="mailto:help@ria.ee">RIA kasutajatoele</a>.</p>
<p>See on automaatne kiri RIHA rakendusest. Palun ära vasta sellele. Küsimuste korral saada kiri <a href="mailto:help@ria.ee">RIA kasutajatoele</a>.</p>
</body>
</html>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment