Unverified Commit a9b2bc66 authored by Edmund Laugasson's avatar Edmund Laugasson Committed by GitHub
Browse files

Update talgud.html

some updates
parent b1827b9d
......@@ -3,19 +3,19 @@
<div class="col-md-8">
<h2>Talgud</h2>
<p>
Seoses Windows XP tugiteenuse lõpuga korraldasime
Seoses Windows XP tugiteenuse lõppemisega korraldasime
2014 aasta mais talgud erinevates Eesti linnades.
Talgute eesmärk on aidata inimesi kelle arvutites töötab veel
Windows XP või Office 2003, kuid mitte ainult – tere&shy;tulnud on
MS Windows XP või MS Office 2003, kuid mitte ainult – tere&shy;tulnud on
kõik Micro&shy;softi tark&shy;vara ka&shy;su&shy;ta&shy;jad kes soovivad kasu&shy;tada kaasaegset
tark&shy;vara ning olla oluliselt paremini kaitstud pahavara, nuhkvara,
reklaamvara vastu.
Suure huvi tõttu korraldasime jätkutalgud 26. mail.
Talgutel osales kokku umbes 300 mures kodanikku.
Vabavaratalgud 2016 aastal on toimumas 7. mail erinevates
Vabavaratalgud 2014 aastal toimusid 7. mail erinevates
Eesti linnades.
</p>
<p><a class="btn btn-default" target="_blank" href="http://talgud.teemeara.ee/events?keyword=vabavara" role="button">Leia lähim talgupunkt &raquo;</a></p>
<p><a class="btn btn-default" target="_blank" href="http://talgud.teemeara.ee/events/archive?utf8=%E2%9C%93&county=&municipality=&event_type=&language_code=&event_code=&manager_name=&keyword=vabavara&year=2014" role="button">2014 toimunud talgud &raquo;</a></p>
<!-- <p><a class="btn btn-default" target="_blank" href="http://eepurl.com/bc6GmX" role="button">Registreeru järgmistele talgutele &raquo;</a></p>-->
</div>
<div class="col-md-4">
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment