Unverified Commit 2470ba5d authored by Edmund Laugasson's avatar Edmund Laugasson Committed by GitHub
Browse files

Update vaba-tarkvara-paev.html

typo fixes
parent 11aff36c
......@@ -13,8 +13,8 @@
EENeti kasutajatehaldustarkvara Candient ning muudki põnevat.
Üritus oli orienteeritud koolidele, kuid uudistamas käisid
ka paljud teised.
Vaba Tarkvara Päeva tähistatakse maailmas 2004 aastast alates.
Eestis toimunud Vaba Tarkvara Päeva üritused: <a href="" target="_blank">2019</a>,
Vaba Tarkvara Päeva tähistatakse maailmas 2004 aastast alates.<br>
Eestis toimunud Vaba Tarkvara Päeva üritused:
<a href="http://wiki.softwarefreedomday.org/2019/Estonia" target="_blank">2019</a>,
<a href="http://wiki.softwarefreedomday.org/2018/Estonia" target="_blank">2018</a>,
<a href="http://wiki.softwarefreedomday.org/2017/Estonia" target="_blank">2017</a>,
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment