Unverified Commit 1c405572 authored by Edmund Laugasson's avatar Edmund Laugasson Committed by GitHub
Browse files

Update business.html

some updates
parent 158aecfb
......@@ -30,12 +30,12 @@ redirect_from:
<div class="col-md-6">
<p>
Alvatali asutajateks on mitmed tuntud Eesti ettevõtted, kelle eesmärgiks
on pakkuda vabal tarkvaral põhinevaid lahendusi vähendades seeläbi
litsentsikulusid ning austades tarkvara kasutaja privaatsust.
on pakkuda vabavaral põhinevaid lahendusi vähendades seeläbi
litsentsikulusid ning austades tarkvarakasutaja privaatsust.
Käesoleval lehel võite tutvuda meie liikmeks olevate äriühingutega
kes on valmis teid aitama sülarvuti valikust kuni IKT-taristu
arhitektuuri projekteerimiseni.
Kui te ei tea veel täpselt mida te otsite võite täita lingil oleva ankeedi
Kui te ei tea veel täpselt mida te otsite siis palume ühendust võtta Alvataliga
ning me leiame teile kõige sobivama ettevõtte.
</p>
</div>
......@@ -52,7 +52,7 @@ Liikmeks astunud ettevõtted lisame automaatselt käesolevale lehele.
</div>
</div>
<p><a class="btn btn-default" href="http://eepurl.com/bdcVOD" role="button">Küsi pakkumist &raquo;</a>
<p><a class="btn btn-default" href="javascript: document.body.scrollIntoView(false);" role="button">Võta ühendust Alvataliga &raquo;</a>
<a class="btn btn-default" href="/media/liikmeks-astumise-avaldus_FIRMA.odt" role="button">Laadi alla liitumisvorm &raquo;</a></p>
<!--
......@@ -188,11 +188,11 @@ function filter() {
<div class="col-md-6" id="zeroconf">
<h2>Zeroconf OÜ</h2>
<p>
Zeroconf OÜ peamine suund on vabatarkvaraliste lahenduste ja
Zeroconf OÜ peamine suund on vabavaraliste lahenduste ja
koolituste pakkumine. Sageli inimesed ei tea palju erinevatest
tarkvaraliikidest ning seetõttu on vajalik siin
selgitustöö ja koolitus, et säästa tarkvaralitsentside pealt ja
efektiivselt rakendada vabatarkvaralisi lahendusi nii ärilistel
efektiivselt rakendada vabavaralisi lahendusi nii ärilistel
eesmärkidel kui ka erakasutuses.
</p>
<a class="btn btn-default" href="http://www.zeroconf.ee/" role="button">Loe lähemalt &raquo;</a>
......@@ -297,7 +297,7 @@ function filter() {
Spetsialiseerunud Linux serverite haldusele ja lahendustele.
Lisaks pakume andmehoidlalahendusi, intra- ja ekstraneti lahendusi, veebiservereid,
varundus- ja monitooringulahendusi. Teostame ka vajadusel tehnilisi konsultatsioone.
Saab abi ka litsentside soetamisel (Suse , Novell , Micro Focus).
Saab abi ka litsentside soetamisel (Suse, Novell, Micro Focus).
</p>
<a class="btn btn-default" href="http://sandfox.ee/" role="button">Loe lähemalt &raquo;</a>
</div>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment