Unverified Commit 158aecfb authored by Edmund Laugasson's avatar Edmund Laugasson Committed by GitHub
Browse files

Update edu.html

some updates
parent dc2fa32d
......@@ -14,10 +14,11 @@ redirect_from:
<div style="background-color: rgba(0,0,0,0.7); position: relative; top:-100px; height:100px; display:block;">
<div class="container" style=" padding-top:2mm; padding-bottom:2mm;">
<p style="color:white; text-shadow: black 0 0 20px;">
Eesti IT Kolledži triple-boot arvutid võimaldavad õpetada nii Ubuntu, Mac OS X kui Windows baasil tarkvara arendamist ja administreerimist.
TalTech IT Kolledži kolmikäivitusega arvutid võimaldavad õpetada nii Ubuntu, macOS'i kui MS Windows'i baasil tarkvaraarendamist ja -haldamist.
</p>
<p>
<a class="btn btn-primary btn-lg" href="http://eepurl.com/bc7eCH" target="_blank" role="button">Võta ka oma asutuses vabavara kasutusele &raquo;</a>
<!--<a class="btn btn-primary btn-lg" href="http://eepurl.com/bc7eCH" target="_blank" role="button">Võta ka oma asutuses vabavara kasutusele &raquo;</a>-->
<a class="btn btn-primary btn-lg" href="javascript: document.body.scrollIntoView(false);" target="_blank" role="button">Vabavara kasutuselevõtmiseks palun võta ühendust ALVATALiga &raquo;</a>
</p>
</div>
</div>
......@@ -27,7 +28,7 @@ redirect_from:
<div class="col-md-4">
<h2>Pingviinid Tallinnas</h2>
<p>
Eelmise aasta märtsis alustas Tallinna Haridusamet
2014. aasta märtsis alustas Tallinna Haridusamet
avatud lähtekoodile üle kolimise pilooti.
Tänaseks on kõikides Tallinna haridusasutustes
kasutusel LibreOffice.
......@@ -61,7 +62,7 @@ redirect_from:
uued asutused, nii et kiirusta enne kui kõik päevad võetud on!
</p>
<p><a class="btn btn-default" href="http://eepurl.com/bc7eCH" target="_blank" role="button">Soovin konsultatsiooni &raquo;</a></p>
<p><a class="btn btn-default" href="javascript: document.body.scrollIntoView(false);" target="_blank" role="button">Soovin konsultatsiooni &raquo;</a></p>
</div>
......@@ -134,7 +135,7 @@ redirect_from:
Tallinna Haridusameti piloodis osalejatele on OwnCloud teenus hinna sees,
teistel aitame paigaldusega kohalikule riistvarale.
</p>
<p><a class="btn btn-default" href="http://eepurl.com/bc7eCH" target="_blank" role="button">Küsi abi meie spetsialistidelt &raquo;</a></p>
<p><a class="btn btn-default" href="javascript: document.body.scrollIntoView(false);" target="_blank" role="button">Küsi abi meie spetsialistidelt &raquo;</a></p>
<p><a class="btn btn-default" href="http://lauri.vosandi.com/cfgmgmt/owncloud.html" target="_blank" role="button">Paigalda ise &raquo;</a></p>
</div>
......@@ -156,7 +157,7 @@ redirect_from:
Kohalik IT-tugiisik saab seeläbi nüri adminis&shy;treerimis&shy;töö asemel
tegeleda asutuse IT-taristu planeerimise ja moderniseerimisega.
</p>
<p><a class="btn btn-default" href="http://eepurl.com/bc7eCH" target="_blank" role="button">Küsi abi meie spetsialistidelt &raquo;</a></p>
<p><a class="btn btn-default" href="javascript: document.body.scrollIntoView(false);" target="_blank" role="button">Küsi abi meie spetsialistidelt &raquo;</a></p>
<p><a class="btn btn-default" href="http://lauri.vosandi.com/cfgmgmt/tallinna-piloot.html" target="_blank" role="button">Täpsemalt arhitektuurist ning tulevikuplaanidest &raquo;</a></p>
</div>
</div>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment