Unverified Commit 11aff36c authored by Edmund Laugasson's avatar Edmund Laugasson Committed by GitHub
Browse files

Update vaba-tarkvara-paev.html

SFD reference updates
parent 9d9f3055
......@@ -13,7 +13,16 @@
EENeti kasutajatehaldustarkvara Candient ning muudki põnevat.
Üritus oli orienteeritud koolidele, kuid uudistamas käisid
ka paljud teised.
Vaba Tarkvara Päeva tähistatakse 2004 aastast alates.
Vaba Tarkvara Päeva tähistatakse maailmas 2004 aastast alates.
Eestis toimunud Vaba Tarkvara Päeva üritused: <a href="" target="_blank">2019</a>,
<a href="http://wiki.softwarefreedomday.org/2019/Estonia" target="_blank">2019</a>,
<a href="http://wiki.softwarefreedomday.org/2018/Estonia" target="_blank">2018</a>,
<a href="http://wiki.softwarefreedomday.org/2017/Estonia" target="_blank">2017</a>,
<a href="http://wiki.softwarefreedomday.org/2016/Estonia" target="_blank">2016</a>,
<a href="http://wiki.softwarefreedomday.org/2015/Estonia" target="_blank">2015</a>,
<a href="http://wiki.softwarefreedomday.org/2014/Estonia" target="_blank">2014</a>,
<a href="http://wiki.softwarefreedomday.org/2013/Estonia" target="_blank">2013</a>,
<a href="http://wiki.softwarefreedomday.org/2012/Estonia" target="_blank">2012</a>,
</p>
<p>
<!--<a class="btn btn-default" href="http://eepurl.com/bc7eCH" role="button">Soovin infot järgmise ürituse kohta &raquo;</a>-->
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment